Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsevaluatie

We evalueren regelmatig ons onderwijs om de kwaliteit te verbeteren. De opleidingscommissies en de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) zijn belangrijke spelers. Jaarlijks is er ook een studenttevredenheidsonderzoek: de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Doel van onderwijsevaluatie

Onderwijsevaluatie is belangrijk voor de onderwijskwaliteit. Door programma’s continu te evalueren kunnen we de kwaliteit van onderwijs:

  • inzichtelijk maken
  • bewaken
  • verbeteren

De richtlijnen voor onderwijskwaliteit vindt u in de 'gids kwaliteitszorg' van uw faculteit.

Rol van de opleidingscommissies in onderwijsevaluatie

De opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in onderwijsevaluatie. Ze evalueren de cursussen en opleidingsprogramma’s van hun opleiding. Ook doen ze arbeidsmarkt- en alumni-onderzoek, om te kijken hoe het studenten vergaat na het behalen van hun diploma.

Op basis van de onderzoeken maken ze een advies om de opleiding te verbeteren. Ze controleren ook of de punten uit het advies worden uitgevoerd.

Onderwijsevaluatie door externe deskundigen

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, controleren externe experts van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) of onze opleidingen voldoen aan de eisen. Zij bezoeken een opleiding om de zes jaar. Op basis van het zogenoemde 'visitatierapport' maakt de opleiding een Plan van Aanpak.

De rapportages en de reacties hierop van de faculteitsbesturen zijn openbaar. Naar het overzicht van alle beoordelingsrapporten>>>

Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een studenttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt afgenomen onder alle studenten van bekostigde hogeronderwijsinstellingen in Nederland. De uitkomsten van de NSE bieden informatie over de mate van tevredenheid onder studenten over verschillende aspecten van hun onderwijservaring. De resultaten van de NSE vind je onder je facultaire tab op deze pagina, of op de website van de NSE.

Vragen over onderwijsevaluatie

Heeft u vragen over onderwijsevaluatie? Neem dan contact op met uw facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau is Marjolein Boessenkool de contactpersoon.

Onderwijsevaluatiekader

Het onderwijsevaluatiekader van Geesteswetenschappen bevat facultaire richtlijnen en handreikingen ten aanzien van cursus- en programma-evaluaties voor docenten, opleidingsbesturen en opleidingscommissies. Daarnaast bevat het kader onder meer aanwijzingen voor de terugkoppeling van evaluatieresultaten naar studenten en voorbeelden van verschillende typen vragenlijsten die bij onderwijsevaluatie ingezet kunnen worden.

Logistieke procedure cursusevaluatie

Er geldt een standaardprocedure voor de logistiek rondom cursusevaluaties. In dit document wordt beschreven hoe deze procedure verloopt.  De route is gebaseerd op een centrale onderwijsadministratie met diverse locaties en kan daarom bij alle opleidingen worden toegepast. De procedures voorzien in: a. evaluaties op papier; b. digitale evaluaties.

Opleidingscommissie

Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in de evaluatie van het onderwijs en de opleidingen en in het geven van adviezen over de uitvoering en ontwikkeling van vakken, curricula en onderwijsbeleid.

Nationale Studenten Enquête

Alle studenten in Nederland krijgen een keer per jaar een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. De NSE geeft ons belangrijke feedback voor het jaarlijks verbeteren van de opleidingen en van zaken binnen de faculteit als geheel.

In de NSE worden vragen gesteld over een groot aantal aspecten van de opleiding, waaronder arbeidsmarktvoorbereiding, academische vaardigheden en internationalisering. Daarnaast kunnen studenten wensen / ideeën voor verbetering doorgeven. De opleidingscommissie  bespreekt de NSE-resultaten ieder jaar en stelt op basis daarvan adviezen op. 

De resultaten zijn te bekijken via de faculteitstab op de studentenwebsite.

Bekijk de resultaten
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.