Universiteit Leiden

nl en

Rol instituten

Bij het vaststellen van de onderwijsprogramma’s bepalen de verschillende instituten hoe de onderwijslast dat collegejaar verdeeld wordt.

Daarbij houdt het instituut rekening met uw huidige onderwijsinzet en nevenactiviteiten (binnen en buiten de opleiding).

U moet natuurlijk ook tijd overhouden voor het begeleiden van studenten, onderzoek uitvoeren of het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

De instituten verdelen de onderwijslast over de docenten en bezien in dat kader of de taken zinvol zijn als onderdeel van alle activiteiten. Vanuit dit oogpunt kunnen instituten aandringen op aanpassingen in onderwijsprogramma’s van opleidingen.

Bestaffen onderwijsprogramma; verdeling van de taken

Aandachtspunten taakverdeling onderwijslast 

Het bestaffen van de onderwijsprogramma's en het verdelen van de onderwijslast is erg ingewikkeld, waarbij niet iedere taak expliciet benoemd wordt of in geld verrekend wordt. Een strikte norm voor de onderwijsbelasting is lastig te geven, gezien de variatie aan onderwijsvormen en –soorten. Idealitair zijn de programma’s zo georganiseerd dat er tijd beschikbaar blijft voor onderzoek, ontwikkeling onderzoeksvoorstellen of onderwijsvernieuwing.

Bij de verdeling van de onderwijslast houdt het instituut rekening met de volgende punten:

  • onderwijsinzet; 
  • nevenactiviteiten binnen opleiding: 
    docenten die vakken in een programma verzorgen, dragen ook bij aan functioneren opleiding (opleidingsbestuur, examencommissie, opleidingscommissie, tutoraat, proefcollege);
  • nevenactiviteiten buiten opleiding: 
    begeleiding van, en onderwijs aan promovendi, bestuurlijk werk instituut, overige academische, facultaire, en universitaire taken, zoals onderwijs in het kader van het Honours College, of de Honours Classes.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.