Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift publiceren

Als u promoveert, moet u uw proefschrift beschikbaar stellen. Lees op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden welke stappen u moet nemen.

Bureau Pedel

Uiterlijk drie weken voor de datum dienen 2 exemplaren van uw proefschrift met bijgevoegde stellingen te worden afgeleverd of te worden opgestuurd naar het Bureau van de pedel (Rapenburg 73, 2311 GJ te Leiden).

UBL

Volgens het promotiereglement moet een proefschrift beschikbaar worden gesteld via Scholarly Publications. Hiervoor moet de promovendus minimaal drie weken voor de promotie een digitale versie inleveren. Ook moet u vier kopieën van het gedrukte proefschrift inleveren bij de UBL ten behoeve van archivering en uitleen.

De precieze stappen én formulieren vindt u op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Publiceren in de Meijers-reeks

Het E.M. Meijers Instituut kent een eigen boekenreeks waarin onder andere de facultaire proefschriften verschijnen, maar ook de boeken naar aanleiding van congressen en symposia.

Procedure

De keuze van de uitgever/drukker is aan de auteur of redactie. Voor editing (het opmaken van een publicatie) en lay-outing heeft het E.M. Meijers Instituut afspraken gemaakt met enkele gespecialiseerde bedrijven. 

Voor het lay-outen van een proefschrift wordt geadviseerd om terug te rekenen vanaf het moment dat het boek dient te verschijnen. Dit is met name van belang voor promovendi voor wie de promotiedatum vaststaat. Voor een proefschrift wordt een periode van 16 weken aangehouden. De procedure en planning is te vinden in de auteursinstructie

De omvang van het proefschrift bedraagt in beginsel ten hoogste 100.000 woorden (incl. voetnoten maar zonder het niet-wetenschappelijk gedeelte). De decaan kan namens het College voor Promoties, op schriftelijk verzoek van de promotor, overschrijding van deze limiet toestaan.

Auteursinstructie Meijers-reeks

In de auteursinstructie treft u praktische aanwijzingen voor de aanlevering van het tekstdocument, tabellen en afbeeldingen en richtlijnen voor het schrijven van tekst, noten en de lijst van aangehaalde literatuur aan. Deze instructie sluit aan op de Leidraad voor juridische auteurs (Deventer: Kluwer 2019). Daarnaast bevat de instructie informatie over het productieproces vanaf het moment dat het definitieve manuscript gereed is. 

Promoveren op artikelen

Meestal heeft het proefschrift de vorm van een boek maar soms bestaat het ook uit artikelen. Meer informatie over deze vorm van publiceren is te vinden in de notitie over promoveren op artikelen.

Financiële regelingen

Er is een aantal vergoedingsregelingen voor promovendi.

Informatie

Met vragen of het aanmelden van een publicatie in de Meijers-reeks kan een mail gestuurd worden Esmé ten Donkelaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.