Universiteit Leiden

nl en

Vakantieverlof

Het basisverlof bij een werkweek van 38 uur bedraagt 232 uur per jaar. Maakt u gebruik van flexibele werkduur? Dan heeft u meer of minder verlofuren. Voor parttimers geldt de opbouw naar rato van de omvang van het dienstverband. Bent u wetenschapper of werkzaam als niet-wetenschappelijk personeel bij een faculteit en ingeschaald vanaf schaal 11? Dan heeft u ook de mogelijkheid om een jaarafspraak te maken.

Opname van vakantieverlof

U neemt uw verlofuren op in het jaar waarin u ze heeft opgebouwd. In het uitzonderlijke geval dat u dat niet lukt, maakt u schriftelijke afspraken met uw leidinggevende over hoe u uw resterende uren opneemt. U moet deze afspraken voor 1 april in het volgende jaar maken. U heeft verschillende mogelijkheden om uw resterende verlof op te maken:

Verlofuren opnemen

U kunt uw verlof aanvragen via Self Service.

Aanvragen

Jaarafspraken

Bij een jaarafspraak maakt u met uw leidinggevende afspraken over te behalen resultaten, te verrichten taken en uw bereikbaarheid en aanwezigheid. U bent vervolgens vrij om uw tijd zelf in te delen. Er worden geen verlofuren bijgehouden. Het aantal verlofuren staat aan het einde van het kalenderjaar automatisch op nul. Als u ziek/arbeidsongeschikt wordt, moet u nieuwe afspraken maken met uw leidinggevende over het voortzetten van uw jaarafspraak en de daaraan gekoppelde te behalen resultaten.

Jaarafspraak aanvragen

Vraag de jaarafspraak aan via het formulier flexibele werkduur.

Aanvragen

Meenemen verlofuren

U kunt een eventueel restant van de in een kalenderjaar opgebouwde verlofuren meenemen naar het volgende kalenderjaar. Per 31 december 2019 geldt:

  • Compensatie-uren: opgebouwd op grond van de flexibele werkduur, vervallen elk jaar per 31 december. Dit zijn 96 uur bij voltijds dienstverband.
  • Bovenwettelijke vakantie-uren: vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Dit zijn 80 uur bij voltijds dienstverband.
  • Wettelijke vakantie-uren: vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar. Dit zijn 152 uur bij voltijds dienstverband.

Opbouw verlofuren bij bijzondere omstandigheden

  • Zwanger
    Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de reguliere verlofopbouw gewoon door.
  • Verlofuren opnemen tijdens ziekte
    Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode wordt u in staat gesteld en geacht verlof op te nemen. Als u verlof wilt opnemen en/of op reis wilt gaan, moet u dit vooraf overleggen met uw leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt in dat geval of er medische bezwaren tegen de verlofopname en/of het op reis gaan bestaan. U neemt hierbij verlof op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat u ziek bent.

Einde dienstverband en uw verlofuren

Resterende verlofuren neemt u op vóór de datum van uitdiensttreding en in overleg met uw leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie