Universiteit Leiden

nl en

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Om de kwaliteit van academisch onderwijs in Nederland te waarborgen, hebben docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) nodig. Wat betekent deze kwalificatie voor u?

De BKO is een keurmerk dat alle Nederlandse universiteiten gebruiken. De kwalificatie werkt als een betrouwbare referentie over u als docent. De BKO bestaat uit een traject, waardoor docenten alle facetten van het docentschap kunnen evalueren en ontwikkelen. Aan het einde van het traject ontvangt u het BKO-certificaat. Bent u BKO-gekwalificeerd? Dan geldt deze kwalificatie op alle Nederlandse universiteiten.

Heeft u een BKO nodig?

Heeft u als docent, ud, uhd of hoogleraar een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer? Dan moet u in het bezit zijn van de BKO. Treedt u nieuw in dienst en heeft u nog geen BKO, dan krijgt u 2 jaar de tijd om uw BKO te behalen. Wanneer u een tijdelijk dienstverband krijgt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, dan wordt – als u na een jaar een vast dienstverband krijgt - via het ROG gevolgd of u binnen twee jaar na indiensttreding voldoet aan de eis voor het behalen van de BKO. Een bevordering naar een hogere functie is pas mogelijk als u uw BKO behaald heeft.

Lesgeven zonder een BKO?

Wanneer u geen BKO nodig heeft, en u geeft wel les, dan moet u zich hierin scholen. Dat kan met de cursus 'Uitvoeren van Onderwijs' van het ICLON. Sommige faculteiten hebben ook een eigen opleidingsaanbod. Neem hiervoor contact op met uw instituutsmanager.

Waaruit bestaat het BKO-traject?

Een BKO traject begint met een gesprek met de BKO-contactpersoon van uw faculteit. Hij of zij voert namens de facultaire toetsingscommissie een intakegesprek met u en legt u uit welke stappen u moet zetten voor verwerving van uw BKO. U heeft twee jaar de tijd om uw portfolio te vullen en uw BKO te behalen. De universiteit biedt u hierbij diverse vormen van ondersteuning. Is uw portfolio compleet, dan toetst de commissie het weer. Voldoet u aan de eisen? Dan ontvangt u uw BKO-certificaat, ondertekend door de decaan van uw faculteit en de Vice-Rector Magnificus.

BKO-portfolio

Om een BKO-certificaat te behalen, legt u een portfolio aan. Hierin verzamelt u stukken die laten zien dat u voldoet aan de BKO-eindtermen. Zo krijgt de toetsingscommissie een duidelijk beeld van uw kwaliteiten. U neemt in uw portfolio in ieder geval de volgende zaken op:

  • studentevaluaties
  • oordeel van de leidinggevende
  • reflectieverslag over uw ontwikkeling als docent
  • advies van collega-mentor (als u een opleiding volgt)

Iedere faculteit stelt daarnaast extra eisen aan uw portfolio. Uw BKO-contactpersoon vertelt u hier graag meer over. In uw portfolio laat u ook zien dat u aan de BKO-eindtermen voldoet.

Verzorgt u onderwijs in het Engels?

Dan is ook de Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Het traject bestaat uit een toets. Indien van toepassing wordt voor de BKE een apart certificaat uitgereikt. Dit certificaat voegt u toe aan uw BKO-portfolio.

Waar kunt u de BKO halen?

De Basis Kwalificatie Onderwijs kunt u bij de Universiteit Leiden halen. Ook de kwalificatie voldoet die u misschien bij een andere Nederlandse universiteit gehaald heeft.

Ondersteuning vanuit de Universiteit Leiden

Uw BKO-contactpersoon kan u in contact brengen met een persoonlijke mentor. Verder biedt het ICLON diverse cursusmodules ter ondersteuning van uw docentprofessionalisering. Tot slot vinden van tijd tot tijd universitaire onderwijsbijeenkomsten plaats.

Over de BKO

De kwaliteit van het onderwijs is van essentieel belang voor Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Sinds 2008 hanteren alle  Nederlandse universiteiten de BKO. Een BKO certificaat is een bewijs van onderwijsbekwaamheid en wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend.  Onderwijs is een vak dat je moet leren en bijhouden.  De BKO is daarvoor een basis. Het BKO certificaat wordt toegekend aan degenen die universitair onderwijs geven en kunnen aantonen dat ze de basis vaardigheden hebben om studenten op dat niveau te onderwijzen.  Voor de eindtermen van de BKO klik hier.

De BKO is verplicht voor alle academische staf met een aanstelling als docent, universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar, met een aanstelling van meer dan 0,5 fte en voor langer dan een jaar. Een BKO certificaat is verplicht voor een vaste aanstelling wordt gegeven of voor bevordering naar een hogere schaal.

Maar BKO biedt ook kansen voor degenen buiten deze doelgroep. Het traject kan worden gebruikt om onderwijsvaardigheden te ontwikkelen of om een specifiek  aspect verder uit te diepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BKO-commissie van de faculteit.

Nieuwe vrijstellingen Basis Kwalificatie Engels
Docenten die onderwijs in het Engels verzorgen hebben een Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig om hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te kunnen halen. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Dit blijft gelden, maar voor FGGA docenten gelden nu de vrijstellingen zoals hier beschreven.


 

Procedure

Een BKO-traject duurt gewoonlijk niet langer dan twee jaar en is vaak korter. Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag gebruikt twee trajecten naar het BKO-certificaat. Beide trajecten bestaan uit drie stappen, maar wat in elk traject gedaan moet worden, verschilt. 

1. Intake: de intake met de secretaris is de eerste stap voor alle BKO-kandidaten. In dit gesprek worden de ervaring en de behoeften van de kandidaat besproken en wordt vastgesteld voor welk traject de kandidaat in aanmerking komt. In geval hier twijfel bestaat, wordt dit in de commissie besproken.

- Startende docenten: dit traject is voor degenen die nu beginnen met hun onderwijscarrière. Vaak hebben deze kandidaten wel al een paar cursussen als onderwijsassistent gegeven, maar ze hebben nog geen eigen onderwijs ontworpen of een hele cursus alleen gegeven. Dit traject ondersteunt de ontwikkeling van didactische vaardigheden in een individueel maatprogramma en met ondersteuning van een mentor.

- Ervaren docenten: docenten met 3-5 jaar onderwijservaring in het Hoger Onderwijs direct voorafgaand aan de aanvraag, kunnen kwalificeren voor het Ervaren Docent Traject. Ervaren docenten kunnen direct aan hun aanvraag gaan werken, maar het is ook voor hen nog mogelijk om verdiepende cursussen te volgen.

2. Opleidingsplan en Aanvraagdossier: Na de intake wordt voor de startende docent een mentor benoemd. Samen met de mentor schrijft de kandidaat een opleidingsplan waarin onder andere wordt aangegeven welke cursussen de kandidaat gaat volgen, welk onderwijs wanneer wordt verzorgd en hoe de evaluatie en begeleiding zal plaatsvinden. Voor beschikbare cursussen klik hier. Aan het einde van het traject levert de kandidaat een aanvraagdossier in.

Ervaren docenten kunnen direct met hun aanvraagdossier beginnen. Het format voor beide dossiers wordt besproken in de intake.

3. Beoordeling: De BKO-commissie beoordeelt elke aanvraag om vast te stellen of de eindtermen zijn behaald. Bij een positieve beoordeling, adviseert de commissie de Decaan van de Faculteit om de kandidaat te certificeren. Het certificaat wordt dan aangevraagd en getekend door de Vice-Rector Magnificus en de Decaan van de Faculteit. Bij een negatieve beoordeling wordt de kandidaat gevraagd om meer informatie aan te leveren, of om bepaalde aspecten verder te ontwikkelen.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.