Universiteit Leiden

nl en

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Om de kwaliteit van academisch onderwijs in Nederland te waarborgen, hebben docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) nodig. Wat betekent deze kwalificatie voor u?

De BKO is een keurmerk dat alle Nederlandse universiteiten gebruiken. De kwalificatie werkt als een betrouwbare referentie over u als docent. De BKO bestaat uit een traject, waardoor docenten alle facetten van het docentschap kunnen evalueren en ontwikkelen. Aan het einde van het traject ontvangt u het BKO-certificaat. Bent u BKO-gekwalificeerd? Dan geldt deze kwalificatie op alle Nederlandse universiteiten.

Heeft u een BKO nodig?

Heeft u als docent, ud, uhd of hoogleraar een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer? Dan moet u in het bezit zijn van de BKO. Treedt u nieuw in dienst en heeft u nog geen BKO, dan krijgt u 2 jaar de tijd om uw BKO te behalen. Wanneer u een tijdelijk dienstverband krijgt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, dan wordt – als u na een jaar een vast dienstverband krijgt - via het ROG gevolgd of u binnen twee jaar na indiensttreding voldoet aan de eis voor het behalen van de BKO. Een bevordering naar een hogere functie is pas mogelijk als u uw BKO behaald heeft.

Lesgeven zonder een BKO?

Wanneer u geen BKO nodig heeft, en u geeft wel les, dan moet u zich hierin scholen. Dat kan met de cursus 'Uitvoeren van Onderwijs' van het ICLON. Sommige faculteiten hebben ook een eigen opleidingsaanbod. Neem hiervoor contact op met uw instituutsmanager.

Waaruit bestaat het BKO-traject?

Een BKO traject begint met een gesprek met de BKO-contactpersoon van uw faculteit. Hij of zij voert namens de facultaire toetsingscommissie een intakegesprek met u en legt u uit welke stappen u moet zetten voor verwerving van uw BKO. U heeft twee jaar de tijd om uw portfolio te vullen en uw BKO te behalen. De universiteit biedt u hierbij diverse vormen van ondersteuning. Is uw portfolio compleet, dan toetst de commissie het weer. Voldoet u aan de eisen? Dan ontvangt u uw BKO-certificaat, ondertekend door de decaan van uw faculteit en de Vice-Rector Magnificus.

BKO-portfolio

Om een BKO-certificaat te behalen, legt u een portfolio aan. Hierin verzamelt u stukken die laten zien dat u voldoet aan de BKO-eindtermen. Zo krijgt de toetsingscommissie een duidelijk beeld van uw kwaliteiten. U neemt in uw portfolio in ieder geval de volgende zaken op:

 • studentevaluaties
 • oordeel van de leidinggevende
 • reflectieverslag over uw ontwikkeling als docent
 • advies van collega-mentor (als u een opleiding volgt)

Iedere faculteit stelt daarnaast extra eisen aan uw portfolio. Uw BKO-contactpersoon vertelt u hier graag meer over. In uw portfolio laat u ook zien dat u aan de BKO-eindtermen voldoet.

Verzorgt u onderwijs in het Engels?

Dan is ook de Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Het traject bestaat uit een toets. Indien van toepassing wordt voor de BKE een apart certificaat uitgereikt. Dit certificaat voegt u toe aan uw BKO-portfolio.

Waar kunt u de BKO halen?

De Basis Kwalificatie Onderwijs kunt u bij de Universiteit Leiden halen. Ook de kwalificatie voldoet die u misschien bij een andere Nederlandse universiteit gehaald heeft.

Ondersteuning vanuit de Universiteit Leiden

Uw BKO-contactpersoon kan u in contact brengen met een persoonlijke mentor. Verder biedt het ICLON diverse cursusmodules ter ondersteuning van uw docentprofessionalisering. Tot slot vinden van tijd tot tijd universitaire onderwijsbijeenkomsten plaats.

Voorwaarden

De FSW BKO regeling bestaat uit twee delen: een door ICLON verzorgd trainingstraject en het individueel samenstellen van een BKO dossier. Het succesvol afronden van beide delen is verplicht voor het BKO certificaat. Deze webpagina biedt alle informatie over de voorwaarden en procedure van de FSW BKO regeling.

Procedure

De intake met de secretaris is de eerste stap voor alle BKO-kandidaten, hierna kan de procedure ingezet worden. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan stuurt de kandidaat het complete BKO-dossier (incl. bijlagen, zie Voorbeelddossier en Voorwaarden voor het BKO dossier) in pdf aan de secretaris van de BKO Toetsingscommissie, uiterlijk 10 werkdagen vóór een vergadering

N.B. Diezelfde termijn geldt voor het aanleveren van eventuele vrijstellingsverzoeken, of aanvragen voor deelcertificaten.

De BKO Toetsingscommissie beoordeelt of voldaan is aan de eindtermen voor de BKO op grond van het door de kandidaat ingediende BKO-dossier. Indien de toetsingscommissie het BKO-dossier nog niet als voldoende beoordeelt, geeft zij aan op welke punten aanvulling nodig is en houdt het dossier aan zodat de kandidaat het dossier kan aanpassen. De beoordeling wordt binnen 10 werkdagen na de vergaderdatum aan de kandidaat medegedeeld.
Bij een positieve beoordeling besluit de toetsingscommissie om de kandidaat te certificeren. Het certificaat wordt getekend door de Vice-Rector Magnificus en de Decaan van de Faculteit.

Vergaderdata 2022-2023

 • 12 december 2022
 • 13 februari 2023
 • 17 april 2023
 • 19 juni 2023

Het BKO trainingstraject

Het BKO trainingstraject wordt door het ICLON aangeboden en bestaat uit 5 BKO modules, die elk ten minste één keer per jaar worden aangeboden:

 1.  Onderwijs ontwerpen
 2.  Onderwijs uitvoeren
 3.  Toetsing en beoordeling
 4.  Scripties begeleiden
 5.  Inclusiviteit, bereik al uw studenten

Inschrijving voor het BKO trainingstraject

Inschrijving voor de BKO modules gebeurt rechtstreeks bij het ICLON. Per module kunnen circa 10 docenten deelnemen. Docenten wordt aangeraden om het hele traject in één keer te volgen, hoewel de mogelijkheid bestaat om deelmodules te volgen. Bij succesvolle afronding van een deelmodule wordt een deelcertificaat toegekend dat drie jaar geldig blijft voor het behalen van het BKO certificaat binnen de FSW.

Kosten
In de Uitvoeringsregeling staat informatie over de te verrekenen kosten.
 

Samenstelling BKO dossier

De samenstelling van het dossier gebeurt aan de hand van:

Basiskwalificatie Engels (BKE)

De BKE is een verplicht onderdeel van de BKO voor docenten die Engelstalig les geven. De BKE toets kan worden afgelegd bij het Academisch Talencentrum en de kosten zijn voor rekening van het instituut waar de docent is aangesteld.

Voor een afspraak kan contact opgenomen worden met Brigitt Relli.

Vrijstellingen en deelcertificaten

Mogelijk wilt u op basis van eerdere onderwijservaring vrijstelling aanvragen van het volgen van (een aantal van) de door ICLON verzorgde modules. Je kunt hiervoor het formulier voor vrijstellingen indienen bij de secretaris. Als je als promovendus in dienst bent bij FSW en geïnteresseerd bent in het behalen van een BKO deelcertificaat, verwijzen wij je naar de BKO deelcertficaten website.

Contact

Drs. Laura Schneider is de secretaris van de BKO Toetsingscommissie BKO. Je kunt bij haar terecht met vragen over de procedure en de ondersteuning, of om een intake in te plannen. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.