Universiteit Leiden

nl en

Personeelsmonitor Light 2021

In mei 2021 is de Personeelsmonitor Light 2021 uitgezet onder alle medewerkers. Doel hiervan was om in de aanloop naar de volledige Personeelsmonitor 2022 vinger aan de pols te houden op de belangrijke thema’s werkdruk en sociale veiligheid.

Bovendien maakte anderhalf jaar werken in soms ingewikkelde omstandigheden als gevolg van de noodzakelijke coronamaatregelen het nog belangrijker om hier onderzoek naar te doen. Ook is via de Personeelsmonitor Light uitgevraagd wat de wensen en behoeften van medewerkers zijn als de coronamaatregelen achter de rug zijn.

Bevestiging van probleemgebieden

Sociale veiligheid en werkdruk zijn, net zoals bij alle andere Nederlandse universiteiten, zorgpunten in) onze organisatie. Dit werd bevestigd in de resultaten van de Personeelsmonitor 2018. De punten, komen geregeld terug vanuit ons netwerk van vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, en zijn ook aan de orde in onze voortdurende uitwisseling en samenwerking met de medezeggenschap. De meldingen op deze gebieden door universitaire medewerkers bij WOinActie versterken dit beeld. Ondanks de inzet in de afgelopen jaren om het werkklimaat en de werkdruk te verbeteren, duiden de resultaten van de Personeelsmonitor Light 2021 nog niet op verbetering. Dat moet anders.

Deze maatregelen gaan we nemen:

De universiteit intensiveert daarom het beleid ter verbetering van de sociale veiligheid. In de afgelopen tijd is het bouwwerk veilig werkklimaat versterkt. Het netwerk van vertrouwenspersonen is uitgebreid en de ombudsfunctie sociale veiligheid wordt ingericht. De meldingsdrempel is verlaagd door verbeterde communicatie en informatievoorziening. Daarnaast is een gestroomlijnd, centraal meldpunt ingericht om, al dan niet anoniem, in contact te komen met een vertrouwenspersoon. Dit zijn belangrijke activiteiten, maar allemaal gericht op het omgaan met sociale onveiligheid (curatief). Preventie krijgt vanaf nu meer aandacht.

Een belangrijke nieuwe stap is de aanpak om te komen tot meer goede leiders in onze organisatie. Dit is, naast de gevraagde financiële impuls vanuit de overheid, cruciaal in de preventie van zowel sociale onveiligheid als onhanteerbare werkdruk. Goede leiders creëren duidelijkheid, weten teams te verbinden en effectief aan te sturen, welzijn te waarborgen en problematiek op te lossen. Betere werving & selectie, duidelijkere competentieprofielen, leiderschapsscreening, een adequaat ontwikkelaanbod met verplichte trainingen en het faciliteren van reflectie, 360 graden feedback en intervisie op gewenst gedrag zijn enkele van de bouwstenen om te komen tot de benodigde cultuurverandering.

De universiteit zet ook stevig in op de vermindering van werkdruk. Sinds 2018 voert de organisatie een centraal Plan van Aanpak Werkdruk uit en rapporteert hier periodiek over aan het Lokaal Overleg (overleg met de vakbonden). Het Plan van Aanpak is met name gericht op aanpassingen in de universiteitsbrede infrastructuur en personeelsregels maar creëert ook de ruimte voor maatwerk op facultair en instituutsniveau om knelpunten lokaal aan te pakken.

Concretisering van de plannen

Het nieuwe strategisch plan wordt gepresenteerd op de volgende dies in februari 2022. In de aanloop daarheen, zal er veel aandacht zijn voor de ontwikkeling van de organisatiecultuur, staan in de komende periode de volgende acties op de agenda:

  • Het stimuleren en faciliteren van open gesprekken, waarin sociale veiligheid en werkdruk bespreekbaar zijn.
  • Uitwerken kernwaarden in waarneembaar gedrag.
  • Concretiseren van de verwachtingen, competenties en vaardigheden voor goed leiderschap bij Universiteit Leiden.
  • Opstellen en beschikbaar maken van adequaat trainings- en begeleidingsaanbod voor alle teams t.a.v. open communicatie en veilig werkklimaat.
  •  Opvolging van de verkorte Personeelsmonitor op het niveau van de faculteiten en de eenheden.

Vertrouwen in verbetering

De resultaten van de Personeel Monitor Light 2021 laten zien dat de uitdaging groot is en dat we hierin geen tijd te verliezen hebben. We hebben het vertrouwen dat we met vereende krachten in staat moeten zijn onszelf op de punten sociale veiligheden en werkdruk fors te verbeteren. Het college van bestuur voelt hierin een grote verantwoordelijkheid, is hierop aanspreekbaar en legt graag rekenschap af aan de organisatie over de resultaten. Martijn Ridderbos, Vicevoorzitter van het college van bestuur en Helen Pluut, universitair hoofddocent bedrijfswetenschappen, gespecialiseerd in organisatiepsychologie, gaan met elkaar in gesprek over de resultaten van de Personeel Monitor Light 2021, de ervaringen in de organisatie en het belang van een stevige en adequate aanpak van de problemen.

Lees ook het interview ‘Sociale onveiligheid moet uit de taboesfeer’ met Martijn Ridderbos, lid van het college van bestuur en Helen Pluut, werkzaam bij de afdeling Bedrijfswetenschappen (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en gespecialiseerd in organisatiepsychologie.

Naar het interview
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.