Universiteit Leiden

nl en

Vacature

UHD LUCAS

Vacature nummer
13543
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,8-1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
21 maart 2023
Sluitingsdatum
24 april 2023 Vacature gesloten

HetLUCAS is op zoek naar zes

UHD's (0,8 - 1,0 fte)
Vacaturenummer: 13543

LUCAS wil graag de senioriteit en het leiderschap in het instituut verder vergroten door 6 nieuwe UHD’s te benoemen. We zoeken kandidaten die op inspirerende en verbindende wijze leiding kunnen geven aan hun collega's, ook buiten hun eigen vakgebied. Een open houding, brede interesse in mensen en vakgebieden, organisatiesensitiviteit en goede samenwerkingsvaardigheden zijn eigenschappen die bij deze rol passen.

Van de nieuwe UHD’s wordt daarnaast verwacht dat zij in staat zijn op inhoudelijk vlak een leiderschapsrol te spelen, zowel binnen als buiten het instituut. We zoeken mensen die ervaring hebben met, en/of in staat zijn om een inspirerende rol te gaan spelen op een van de volgende terreinen:

 • het stimuleren en faciliteren van cross-cluster samenwerkingen/team science in onderzoek;
 • het stimuleren van onderwijsvernieuwing (ook buiten de eigen opleiding);
 • het stimuleren van impactgerelateerde activiteiten van onderzoek en/of onderwijs.

Ook zullen de nieuwe UHD's, samen met de andere leidinggevenden en het MT van LUCAS, invulling geven aan het leiderschap en het personele beleid van het instituut.

Er zijn 6 UHD-posities vacant. Drie van de zes posities komen specifiek voort uit het SSH-Sectorplan en zijn daar inhoudelijk mee verbonden. Hiermee investeren we in de versterking van de basis van onderwijs en onderzoek, met thema’s die aansluiten bij grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag, zoals beschreven in het SSH Sectorplan. De andere drie posities komen voort uit het formatieplan van het instituut.

3 UHD’s in het kader van de sectorplannen
Kandidaten die op één van deze posities willen solliciteren, houden zich bezig met of hebben affiniteit met één van de volgende thema’s (zie voor meer informatie de bijlage van het Sectorplan):

1. Talen en culturen, specifiek de verankering van de disciplinaire taal- en cultuuropleidingen (schooltalen - d.w.z. Grieks, Latijn, Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Het draait bij dit thema specifiek om het borgen van expertise op het gebied van bovengenoemde schooltalen. Er is speciale aandacht voor begrip van de samenhangen tussen taal, cultuur en literatuur. Daarnaast staat het gebruik van innovatieve onderwijsmethoden (blended learning en het gebruik van digitalisering) centraal.

2. Cultureel erfgoed en identiteit, specifiek materieel en immaterieel erfgoed
Dit thema draait om verschillende vormen en dimensies van cultureel erfgoed: bronnen voor onderzoek naar historisch begrip en identiteit, zowel lokaal als mondiaal, in heden en verleden. Digital Humanities biedt kansen om nieuwe vragen te stellen en oude vragen op een andere manier te onderzoeken.

3. Cultureel erfgoed en identiteit, specifiek collectioneren, beheer en overdracht
Musea en andere erfgoedinstellingen staan voor de uitdaging om hun specifieke collecties (op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, archeologie of natuur) te verbinden met actuele maatschappelijke vragen. Zij moeten bovendien nieuwe methodes en een nieuwe wetenschappelijke rigueur ontwikkelen op het gebied van provenance research, bijvoorbeeld in relatie tot vragen rondom herkomst, restitutiebeleid en rechtsherstel.

UHD's die in het kader van de sectorplannen benoemd worden, kan gevraagd worden op instituuts-, faculteits-, of landelijk niveau een coördinerende rol op zich te nemen. Deze coördinerende rol is onderdeel van de reguliere onderzoekstijd.

3 UHD’s binnen de reguliere formatieruimte van LUCAS, waarvan tenminste één met een sterk onderwijsprofiel

Tenminste één van deze drie nieuwe UHD’s wordt bevorderd tot UHD op basis van een sterk onderwijsprofiel. Deze nieuwe UHD is in staat collega’s en opleidingen te adviseren bij onderwijs- en curriculumvernieuwingen.

Daarnaast (of in combinatie met het bovenstaande) gaat onze bijzondere belangstelling uit naar kandidaten met expertise in, of affiniteit met, een of meer van de volgende interessegebieden:

 • Literatuur in de samenleving;
 • Interdisciplinair onderzoek;
 • International en Urban Studies;
 • Methoden, met name Digital Humanities;
 • Environmental Humanities;
 • (Digital) Media and Game Studies;
 • Receptiestudies

Profiel

Kandidaten:

 • zijn werkzaam als universitair docent bij LUCAS;
 • voldoen aan de facultaire criteria voor UHD’s op het gebied van onderzoek of onderwijs (zie de facultaire criteria). In het geval van een bevordering op onderwijsgebied moet het onderzoek ten minste goed zijn (maar excellent hoeft niet);
 • kunnen op inspirerende wijze leiding geven aan (jongere) collega's, en hen coachen op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact, bestuur, werkbalans en ontwikkeling;
 • leveren een constructieve bijdrage aan het versterken van het leiderschap binnen het instituut, en stimuleren hun collega's daarin;
 • willen en kunnen in onderlinge afstemming met hoogleraren en andere UHD’s binnen het instituut een leidende rol op zich nemen in het verder ontwikkelen van onderwijs/onderzoek dat aansluit bij de aandachtsgebieden in het sectorplan en/of de LUCAS onderzoeksagenda;
 • die solliciteren op een positie als UHD op onderwijs zijn up-to-date op het gebied van onderwijsinnovatie. Zij zijn in staat om collega's te coachen en opleidingen bij te staan op het gebied van curriculumontwikkeling en didactische adviezen;
 • kunnen nadrukkelijk over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kijken en zijn bereid interdisciplinaire samenwerking aan te gaan en te stimuleren, zowel binnen als buiten het instituut;
 • beschikken over de volgende competenties, of zijn in staat die (verder) te ontwikkelen: omgevingsgerichtheid, visie, sturen op resultaat, overtuigingskracht, samenwerken/teamspirit, organisatiesensitiviteit en verbindend leiderschap (zie voor meer informatie over deze competenties het UNL Competentie Instrument);
 • beheersen de Nederlandse taal ten minste op niveau B1 of – in het geval van medewerkers die in het Nederlands doceren – niveau C1;
 • zijn bereid een ontwikkelassessment te doen waarin de volgende competenties worden getoetst: leiderschap en het bevorderen van samenwerking/team spirit. Kandidaten zal gevraagd worden de resultaten van het assessment te delen met de WD van het instituut;
 • zijn bereid om binnen een jaar na bevordering de cursus ‘Begeleiden van promovendi’ te volgen.

Taken

 • Leiding geven aan (junior) collega's, zowel binnen als buiten het eigen vakgebied, met name op het gebied van de (oude) kunstgeschiedenis, (moderne) vreemde talen en literatuurwetenschap, film- en mediawetenschappen, urban en international studies;
 • ontwikkelen en geven van wetenschappelijk onderwijs aan uiteenlopende groepen studenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve onderwijsvormen en didactische methoden;
 • Initiëren, verwerven, verrichten en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij de thema's van het SSH-Sectorplan en de LUCAS-onderzoeksagenda;
 • Voor UHD's die benoemd worden in het kader van de sectorplannen: een coördinerende rol spelen in het samenbrengen en stimuleren van onderzoek dat aansluit bij de thema's uit het SSH-sectorplan, zowel binnen LUCAS als op universitair/landelijk niveau.

Daarnaast behoren tot het takenpakket van de UHD:

 • Ontwikkelen, doceren en coördineren van cursussen in de opleidingsprogramma's van LUCAS, zowel in Leiden als (indien van toepassing) Den Haag;
 • Begeleiden van BA en (Res)MA-scripties en stages in het Nederlands en Engels;
 • Een bijdrage leveren aan het werven van studenten op Open Dagen, oriëntatie en informatie-sessies;
 • Optreden als co-promotor van promovendi;
 • Bestuurlijke taken vervullen in de onderwijsprogramma's van het LUCAS, binnen het instituut of de faculteit.

Aanbod
We bieden een 0,8-1,0 fte positie als UHD; een bevordering van UD naar UHD2. Omvang van de positie is afhankelijk van de huidige aanstellingsomvang en de behoeften van het instituut.Het salaris is conform de CAO van de Nederlandse Universiteiten en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Het bruto maandsalaris bedraagt €5506,- tot €6702,- (schaal 13) bij een volledige werkweek.

Procedure

 • De UHD-positie wordt intern binnen het LUCAS opengesteld;
 • Alle sollicitanten worden in principe uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, tenzij zij evident niet voldoen aan de facultaire criteria voor benoeming. De selectiecommissie bestaat uit leden van LUCAS, een studentlid, en leden van andere instituten binnen en buiten FGW;
 • De selectiecommissie maakt een selectie van geschikte kandidaten die worden voorgedragen aan het MT van LUCAS;
 • Het MT vraagt advies over de voorgenomen benoemingen bij de facultaire Commissie voor Wetenschapsbeoefening;
 • De geselecteerde kandidaat neemt deel aan een ontwikkelassessment, dat wordt ingezet om zicht te krijgen op de leidinggevende competenties van de beoogde kandidaat;
 • De WD voert in het bijzijn van de HR adviseur een gesprek met de kandidaat over de resultaten van het assessment;
 • Op basis van het advies van de Commissie voor Wetenschapsbeoefening en de uitkomsten van en het gesprek over het assessment, besluit de WD over de uiteindelijke voordracht van kandidaten;
 • De WD draagt de kandidaat voor bij het Faculteitsbestuur, waarbij het advies van de selectiecommissie, het advies van de Commissie voor Wetenschapsbeoefening en de conclusie van het assessment zijn opgenomen in de voordracht.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze positie? Solliciteer dan uiterlijk 24 april 2023via het online recruitmentsysteem, via de blauwe knop bovenaan deze pagina. Sollicitaties die via e-mail binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Geef (per criterium, en puntsgewijs) aan op welke manier je voldoet aan de UHD-criteria op onderzoek of onderwijs. Gebruik daarvoor het bijgevoegde invulformulier. Schrijf daarnaast een korte motivatie (max. 1 A4) over hoe je invulling wilt geven aan je positie als UHD binnen LUCAS. Mocht je niet aan één van de criteria voldoen, licht dan toe waarom je toch in aanmerking denkt te komen voor de functie van UHD. Leg daarnaast uit hoe jouw visie op onderwijs of onderzoek binnen je vakgebied in combinatie met ander onderzoek binnen LUCAS bijdraagt aan de verder ontwikkeling van het instituut. Reflecteer hierbij ook op jouw competenties als leidinggevende.

Combineer beide documenten in één pdf-bestand en neem je voor- en achternaam op in de bestandsnaam. De procedure wordt in het Nederlands gevoerd.

Informatie
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met im-lucas@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.