Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

Beste collega,
We zijn blij dat er sinds maandag 17 januari 2022 weer meer mogelijkheden zijn voor fysiek onderwijs, zoals aangekondigd tijdens de laatste persconferentie op 14 januari 2022. Met de gedeeltelijke opening biedt het kabinet weer enig perspectief. We begrijpen echter dat dit ook kan leiden tot zorgen bij docenten en medewerkers. Mocht je vragen of twijfels hebben over het verzorgen van fysiek onderwijs, ga dan in gesprek met je leidinggevende om de mogelijkheden te bespreken. Voor medewerkers die geen onderwijs geven, blijft het thuiswerkadvies van kracht.

Sinds 15 januari staan de nieuwe richtlijnen op de universitaire corona-website. Hier is ook aanvullende informatie over het coronabeleid te vinden. Nog altijd geldt: Blijf thuis bij (milde) klachten en laat je direct testen door de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent, ook als je al een boosterprik hebt gehad. De universiteit streeft als werkgever naar een veilige werkomgeving. Hieronder lichten wij een aantal maatregelen toe die zullen helpen om het onderwijs op een veilige manier te geven.

Mondkapjes verplicht
Het dragen van een mondkapje is verplicht als je in universitaire gebouwen bent en niet spreekt, zowel bij verplaatsing door het gebouw als op de zitplaats. Het ligt voor de hand dat docenten en studenten om didactische redenen en omwille van de verstaanbaarheid hun mondkapje tijdens het college (tijdelijk) afzetten. Mocht het dragen van een mondkapje om medische redenen niet mogelijk zijn, dan respecteren we dat uiteraard. Maar het is wel zaak dat dan de 1,5 m afstandsmaatregel in acht wordt genomen. Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar daarop aanspreken als dat nodig is.

Net als de overheid adviseren wij om een blauw wegwerpmondkapje (type II-R) te dragen. Deze mondneusmaskers bieden betere bescherming dan de stoffen kapjes. Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie in het Lipsius.

Groepsgrootte 75
De maximale groepsgrootte is 75 mensen per zelfstandige ruimte. Tentamens en examens zijn uitgezonderd van de regel omtrent groepsgrootte. Docenten die onderwijs verzorgen aan groepen van meer dan 75 studenten, ontvangen hiervoor nadere instructies van de commissie onderwijsvoorbereiding (aparte mailing).

Promoties en oraties kunnen fysiek doorgang vinden. Om de drukte in het Academiegebouw te beperken, is het aantal toegestane aanwezigen per ruimte aangepast. Bij oraties en afscheidscolleges is er een maximumaantal van 50 personen toegestaan, inclusief cortège. Voor promoties geldt een maximumcapaciteit van 20 personen, inclusief commissie.

Meer informatie is te vinden op de medewerkerswebsite onder Promotieplechtigheid.

Neem bij vragen contact op met Bureau Pedel.

Ventilatie en schoonmaken
De Universiteit Leiden volgt voor het ventileren van gebouwen de richtlijnen van het RIVM. Ventilatie is essentieel voor de luchtkwaliteit van een ruimte en het tegengaan van de verspreiding van virussen. De meeste gebouwen en ruimtes worden mechanisch geventileerd.

Er wordt tussendoor niet meer schoongemaakt, maar er staan overal hygiënezuilen; docenten en studenten kunnen ervoor kiezen om zelf hun tafel te reinigen.

Thuiswerken
Medewerkers die onderwijs- en onderzoekgerelateerd of ander locatiegebonden werk doen, zijn welkom op de campus. Dat geldt ook voor studiecoördinatoren/studieadviseurs die gesprekken met studenten voeren. Andere medewerkers worden dringend verzocht uitsluitend thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Wij vragen je hierin je verantwoordelijkheid te nemen. Bespreek aanwezigheid op locatie met je leidinggevende. We vragen je om in de gebouwen aandacht te hebben voor de bekende algemene basisregels en 1,5 meter afstand te houden. Probeer daar waar mogelijk de drukte te mijden en buiten de spits te reizen.

Tentamens
Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen. Voor tentaminering in het USC geldt:

  • Mondkapjes tijdens tentamens zijn verplicht, ook als studenten zitten. Ook als studenten alleen zijn en zitten te wachten.
  • USC kan niet handhaven in zalen, dit is aan de surveillanten en docenten.
  • Een wegwerpmondkapje (type II-R) heeft de voorkeur. USC gaat/kan niet handhaven omdat het een advies betreft en omdat het type wegwerpmondkapje niet duidelijk te herkennen is.
  • Tijdens eten of drinken is een mondkapje niet verplicht.

Blijf regelmatig testen en laat je vaccineren/boosteren
Nu het onderwijs gedeeltelijk weer fysiek kan plaatsvinden, is testen extra belangrijk. We roepen alle medewerkers en studenten op minimaal twee keer per week een zelftest te doen. Zo kunnen we besmettingen eerder opsporen en dragen we het virus minder snel ongemerkt over op anderen. Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via www.zelftestonderwijs.nl.
We moedigen iedereen aan om zich te laten vaccineren en boosteren tegen het coronavirus. Studenten en medewerkers uit Leiden kunnen hiervoor terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij de GGD Haaglanden.

Quarantaine en online/hybride lesgeven
De regels met betrekking tot quarantaine zijn door de overheid versoepeld. Wanneer je een huisgenoot of nauw contact hebt dat corona heeft opgelopen, hoef je niet in quarantaine als je

  • korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten hebt;
  • langer dan 1 week geleden een boosterprik hebt gekregen.

Het nemen van een boosterprik kan helpen om fysiek onderwijs door te laten gaan. Je gaat natuurlijk thuis in isolatie als je positief getest bent op corona. Mocht je vragen hebben over de quarantaineregels, bel dan met de GGD. Als je als docent in quarantaine moet, kun je overwegen een college-bijeenkomst online te geven.
Indien een flink deel van de studenten vanwege corona niet in de gelegenheid is om het werkcollege fysiek bij te wonen, ligt het voor de hand om over te schakelen op hybride onderwijs.
Ten behoeve van het hybride onderwijs zijn alle onderwijsruimtes in het Lipsius inmiddels voorzien van vaste camerasets.

Wij geloven dat on campus onderwijs met al deze maatregelen veilig en verantwoord is. Als dit je niet geruststelt, bespreek dan met je leidinggevende of je je collegereeks online kunt geven. Geef dit s.v.p. door aan de opleidingsvoorzitter en aan de vice-decanen, zodat wij weten welk deel van het onderwijs zich online afspeelt.

Hoe worden de studenten geïnformeerd?
Het is aan de opleidingen om de studenten te informeren wanneer en voor welk onderwijs zij naar de universiteit kunnen komen en of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen. Het campusprotocol en de corona-updates worden ook gepubliceerd op de studentenwebsite.

Studenten die als gevolg van corona geen fysiek onderwijs kunnen volgen
Hoe gaan we in het tweede semester om met studenten die zich afmelden voor on campus onderwijs vanwege corona (of corona-gerelateerde maatregelen)? Studenten worden geacht on campus onderwijs te volgen. Indien ze corona krijgen, melden ze zich ziek via Brightspace; de docent bepaalt hoe de student de gemiste collegestof kan inhalen. Een student die in quarantaine moet, mist het college, maar kan gestreamde hoorcolleges volgen, hybride werkcolleges volgen of zelfstandige inhaalopdrachten maken. Kwetsbare studenten, die niet naar de campus kunnen komen of studenten die mantelzorger zijn, kunnen dit bespreken met de studiecoördinator en hun docent. Zij zullen aangewezen zijn op second best onderwijs, dat bestaat uit gestreamde hoorcolleges, hybride werkcolleges of zelfstandige inhaalopdrachten.

Heb je nog vragen over onderwijs of tentamens?
Neem dan contact op met de studiecoördinator of de opleidingsvoorzitter. Ondersteuningsvragen kun je stellen aan ECOLe. Raadpleeg regelmatig de website over FGW-(corona)beleid en FGW
Onderwijs
.
Daar wordt ook verwezen naar de universitaire updates en het campusprotocol.

Tot besluit
De komende weken worden spannend, maar wij hebben er veel vertrouwen in dat alles goed zal gaan. De hygiënemaatregelen, het testen, de mondkapjes, de ventilatie en de vaccinaties inclusief boosters zullen de veiligheid vergroten.

Met hartelijke groet,

namens het Faculteitsbestuur,

Mirjam de Baar en Jeroen Touwen
Vice-decanen Faculteit Geesteswetenschappen

Promoties en oraties kunnen fysiek doorgang vinden. Om de drukte in het Academiegebouw te beperken, is het aantal toegestane aanwezigen per ruimte aangepast. Bij oraties en afscheidscolleges is er een maximumaantal van 50 personen toegestaan, inclusief cortège. Voor promoties geldt een maximumcapaciteit van 20 personen, inclusief commissie.

Meer informatie is te vinden op de medewerkerswebsite onder Promotieplechtigheid. Neem bij vragen contact op met Bureau Pedel.

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat de universiteiten vanaf 15 januari weer open mogen voor fysiek onderwijs. Hierbij geldt een maximale groepsgrootte van 75 en het dragen van een mondkapje is verplicht in alle ruimten. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd wanneer en voor welk onderwijs zij naar de universiteit kunnen komen en of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen. Voor medewerkers blijft het thuiswerkadvies van kracht. Zie de centrale update va 14 januari.

De facultaire update van 21 januari, die ook per e-mail is toegestuurd, is hier een nadere uitwerking van.

 

Op 3 januari is bekend gemaakt dat de maatregelen die zijn aangekondigd op 18 december voor het hoger onderwijs blijven gelden t/m 14 januari. Dit betekent dat het onderwijs t/m 14 januari online plaatsvindt. Tentamens en practica kunnen, indien mogelijk, fysiek doorgaan. Studenten worden hierover geïnformeerd door de opleiding. Ook staat er informatie op Brightspace.

Op 14 januari wordt er door het kabinet gekeken of versoepelingen mogelijk zijn. Tot die tijd gelden de huidige regels. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vanwege de verlengde kerstvakantie voor basisscholen zijn er wel gevolgen voor ouders met jonge kinderen. We snappen dat dit voor ouders heel lastig kan zijn. Bespreek daarom met je leidinggevende hoe je deze periode zo plezierig en werkbaar mogelijk maakt.

Docenten en ondersteunend personeel die nodig zijn voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als tijdens de vorige keer dat de scholen waren gesloten, hun kinderen naar de kinderopvang, basisschool of buitenschoolse opvang kunnen gaan. Meer informatie over cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid. Heb je een cruciaal beroep, dan kun je het PSSC servicepunt mailen voor een brief voor school en/of het kinderdagverblijf.

Wil je reageren op deze site, neem dan contact op met Communicatie en Marketing, Nathalie Borst of Joost van der Sluijs

Zoek je naar een antwoord op een corona-gerelateerde vraag, stuur een e-mail aan: coronavragenmdw@hum.leidenuniv.nl
Voor studenten: coronavragenstud@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.