Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

We zijn hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar. Zoals al eerder gemeld gaan we er daarbij van uit dat al het onderwijs weer op de campus mogelijk zal zijn (zie de update van 15 april en deze pagina voor aanstaande studenten).  
Woensdag 16 juni is de Universiteitsraad akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het onderwijs; we gaan tot nu toe uit van het basisscenario van OCW

Op vrijdag 18 juni is er echter een ingelaste persconferentie waarin het kabinet waarschijnlijk verdere versoepelingen aankondigt. Hierdoor zou het optimale scenario van OCW mogelijk kunnen worden. Dat zou heel fijn zijn voor onze studenten en docenten. We bespreken in de week van 21 juni met de faculteiten hoe we de uitkomsten van de persconferentie - en eventueel dit nieuwe scenario - vertalen voor de Universiteit Leiden. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

In dezelfde persconferentie worden mogelijk ook andere versoepelingen aangekondigd, bijvoorbeeld in het thuiswerkadvies, die per 26 juni ingaan. Ook hierover informeren we je volgende week.

Het meeste onderwijs is afgerond, de tentamens zijn gestart, de roostering voor het collegejaar 2021-2022 is bijna klaar en de zomer is in zicht. Wat hebben we met z’n allen een intens collegejaar achter de rug, waar ook nog eens tijd is gemaakt voor onderzoek, en de ondersteuning steeds paraat stond. We hopen dat iedereen nog in goede gezondheid verkeert na al deze inspanningen.

Uitgangspunten onderwijs eerste semester 2021-2022 doen recht aan:

 1. Het verlangen van studenten en docenten om elkaar weer te ontmoeten op de campus en optimaal onderwijs te ontvangen en te geven.
 2.  De werkdruk onder docenten die een tropenjaar achter de rug hebben.
 3. De studievoortgang van studenten die niet op de campus aanwezig kunnen zijn om coronaredenen.
 4. De veiligheid op de campus en de naleving van de coronaprotocollen.
 5. De werkdruk van alle ondersteunende staf die ook bijzonder hoog is geweest.

Basisscenario volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Het onderwijs (inclusief toetsing) wordt weer verzorgd op locatie. Alle studenten nodigen we dan ook uit om in september naar Leiden of Den Haag te komen.
 • We roosteren weer zoals vóór de coronatijd, uiteraard in overleg met de betrokkenen van de diverse vakken. Half juni zijn de roosters gereed.
 • De 1,5 meter regel in de gebouwen is niet meer nodig.
 • Wel geldt vooralsnog een maximumcapaciteit voor grotere zalen (hoorcolleges) van 75 studenten. Mogelijk wordt deze maatregel binnenkort herzien.
 • Studenten hebben niet langer de keuze tussen onderwijs online en/of onderwijs on campus. Hiermee wordt dubbel werk voor docenten voorkomen. On campus onderwijs wordt dus weer de norm.

Voor studenten die niet naar de campus kunnen komen

•    Studenten die niet kunnen komen in verband met reisbeperkingen of vanwege een coronagerelateerde ziekmelding, volgen het onderwijs op een alternatieve (second best) manier: hybride of via opnames. 
•    ECOLe en UFB onderzoeken momenteel de mogelijkheden en eventuele  aanpassingen voor onder meer vaste camera's voor weblectures, apparatuur en ruimtes voor hybride onderwijs, enzovoort. Volg hierover de ontwikkelingen op Online Learning FGW.

Blijf op de hoogte

Bij alles geldt dat we afhankelijk blijven van de actuele coronasituatie. Voor de universiteit zijn de actuele coronaregels altijd leidend voor de invulling van het onderwijs. De meest recente updates rond corona vind je op de facultaire pagina. Daar vind je binnenkort ook meer informatie over wat deze ontwikkelingen betekenen voor bijvoorbeeld het beleid rond thuiswerken. 

En op Online Learning FGW vind je informatie over onderwijs, tentaminering en diplomering. We adviseren je deze websites regelmatig te bezoeken.

Vakantie

We adviseren je uit te rusten de komende zomerperiode en ook vakantie te nemen, om zo met energie na de zomer te kunnen starten. We hopen dat alleen het goede van het afgelopen veeleisende jaar meegaat naar het volgende semester.

Dienstreizen beperkt toegestaan, thuiswerken blijft voorlopig de norm, meer sportmogelijkheden, en Hortus en Faculty club geopend. Zie daarvoor deze mededeling op de universitaire site.

Studenten die in september 2021 een master aan de Faculteit der Geesteswetenschappen willen gaan doen, maar als gevolg van de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, kunnen de bacheloropleiding later afronden. Bij een groot aantal opleidingen is het mogelijk om tot 24 september 2021 het BA-eindwerkstuk en eventueel een stageverslag in te leveren. Bij enkele masteropleidingen kunnen studenten in september voorwaardelijk aan de masteropleiding beginnen en gedurende het collegejaar 2021-2022 hun bacheloropleiding afronden.

Deze regelingen zijn van toepassing voor BA-studenten aan Nederlandse instellingen en voor EER-studenten.

Eén jaar uitstel

Bij zes masteropleidingen kunnen studenten instromen zonder dat zij hun bacheloropleiding volledig hebben afgerond onder de volgende voorwaarden:

 1. Per 1 september 2021 zijn 165 EC van de 180 EC van de bacheloropleiding behaald;
 2. Als op 31 augustus 2022 de bacheloropleiding niet is afgerond, wordt de inschrijving in de masteropleiding beëindigd;
 3. Eenmaal ingestroomd in de masteropleiding mag pas aan de MA-thesis worden begonnen nadat het BA-eindwerkstuk is voltooid.

Voor premasterstudenten die nog 15 EC hebben open staan van hun premasterprogramma geldt dezelfde regeling, met uitzondering van het BA-eindwerkstuk;  dat moet uiterlijk 24 september worden ingeleverd.

Deze regeling geldt voor de volgende zes niet-selectieve masteropleidingen die maar één instroommoment hebben:

 • MA African Studies
 • MA Media Studies
 • MA Middle Eastern Studies
 • MA Linguistics
 • MA Russian and Eurasian Studies
 • MA Religious Studies

Eén maand uitstel

Bij de overige 20 master- en research masteropleidingen kunnen studenten instromen zonder dat zij hun bacheloropleiding volledig hebben afgerond onder de volgende voorwaarden:

 1. Het BA-eindwerkstuk en/of stageverslag is uiterlijk vrijdag 24 september 2021 ingeleverd.
 2. Als op 30 september 2021 de bacheloropleiding niets is afgerond, ddwordt de inschrijving in de masteropleiding beëindigd.

Dit geldt ook voor de premasterstudenten.

Deze regeling geldt voor de volgende masteropleidingen:

 • MA Arts and Culture
 • MA Asian Studies (60 EC en 120 EC)
 • MA Classics and Ancient Civilizations
 • MA History
 • MA International Relations
 • MA Latin American Studies
 • MA Literary Studies
 • MA Neerlandistiek
 • MA North America Studies
 • MA Philosophy (60 en 120 EC)
 • ResMA African Studies
 • ResMA Arts, Literature and Media
 • ResMa Asian Studies
 • ResMA Classics and Ancient Civilizations
 • ResMA History
 • ResMA Latin American Studies
 • ResMA Linguistics
 • ResMA Middle Eastern Studies

Versoepeling aanvragen

Studenten die gebruik willen maken van deze regeling, moeten dat aangeven via het formulier dat te vinden is op de admissions pagina van de desbetreffende masteropleiding.

Vragen en contact

Medewerkers kunnen voor vragen contact opnemen met Onderwijsvoorbereiding via onderwijsvoorb@hum.leidenuniv.nl. Studenten kunnen met vragen terecht bij hun studiecoördinator.

Studenten kunnen, onder voorwaarden, weer voor studiegerelateerde activiteiten naar het buitenland. Dit heeft het College van Bestuur op 11 mei besloten. Deze versoepeling geldt enkel voor landen die code groen of geel hebben. Voor rode bestemmingen geldt dat uitreizen niet is toegestaan, en voor oranje bestemmingen ook niet tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Zie voor meer informatie de mededeling.

Vanaf 1 juni zijn ook dienstreizen onder voorwaarden weer beperkt toegestaan. Communicatie hierover wordt momenteel voorbereid en volgt kort voor deze datum.

Sinds 5 mei 10 uur zijn gratis zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden via zelftestonderwijs.nl. Deze zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid wanneer zij naar de universiteit komen – het vergroot de veiligheid op de universiteit, voor je medestudenten en collega’s. Je kunt in principe voor elk bezoek opnieuw een zelftest doen, er zijn voldoende tests beschikbaar. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en is niet verplicht. Informatie over hoe de test werkt, vind je ook op zelftestonderwijs.nl

Als je naar de universiteit komt: doe altijd eerst de coronacheck. Houd je binnen de gebouwen aan de regels uit het campusprotocol, en volg de bewegwijzering en aanwijzingen van onze collega’s van het UFB.

Voor degenen die inmiddels gevaccineerd zijn, gelden dezelfde regels als voor de mensen die nog geen vaccinatie hebben ontvangen. Mocht dat in de nabije toekomst veranderen, dan zullen we dat in onze updates vermelden

Zoek je naar een antwoord op een corona-gerelateerde vraag, dan kun je een e-mail sturen naar coronavragenmdw@hum.leidenuniv.nl.
We zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk bij de juiste persoon komt en we streven naar een reactie binnen vijf werkdagen.

Daarnaast wijzen we je graag nog op deze websites met corona-informatie:

Mis je informatie op een van deze sites, dan verneemt Joost van der Sluijs dat graag via communicatie@hum.leidenuniv.nl.

En heeft een van de studenten een vraag omtrent coronazaken? Zij kunnen mailen naar: coronavragenstud@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.