Universiteit Leiden

nl en

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een verplicht keurmerk voor docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren met een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer (zie ook de universitaire informatie: Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - Universiteit Leiden). Bij de FSW bestaat de BKO uit een leertraject en het samenstellen van een portfolio – en eventueel het behalen van een Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE). Alle informatie over de BKO bij de FSW staat in de voorwaarden voor het BKO portfolio en de Uitvoeringsregeling. De eerste stap bij het behalen van een BKO is altijd een intakegesprek met de BKO secretaris

Inschrijvingen voor BKO-trainingen worden geregeld via het Learning Management System SuccesFactors. Om je in te schrijven heb je een geldig SAP nummer nodig. Ook moet je leidinggevende je deelname goedkeuren. Het hele proces beschrijven we in de Handleiding registratieproces

Het BKO-leertraject wordt door  het Leiden Learning and Innovation Centre (LLInC) aangeboden en bestaat uit 5 BKO-modules, die elk ten minste één keer per jaar worden aangeboden: 

  1. Ontwerpen van onderwijs 
  2. Uitvoeren van onderwijs 
  3. Toetsen en beoordelen 
  4. Scripties begeleiden 
  5. Inclusief onderwijs 

Bij succesvolle afronding van een module wordt een deelcertificaat toegekend. De vijf behaalde deelcertificaten worden door de kandidaat toegevoegd aan het BKO-portfolio. 

Wanneer aan de voorwaarden voor het BKO portfolio is voldaan stuurt de kandidaat het complete BKO-portfolio (incl. bijlagen, zie Voorbeeldportfolio) in pdf aan  de secretaris van de BKO Toetsingscommissie, uiterlijk 10 werkdagen vóór een vergadering.  

NB Diezelfde termijn geldt voor het aanleveren van eventuele vrijstellingsverzoeken, of aanvragen voor deelcertificaten. 
 

De BKO Toetsingscommissie beoordeelt tijdens de vergadering of voldaan is aan de eindtermen voor de BKO op grond van het door de kandidaat ingediende BKO-portfolio. Indien de toetsingscommissie het BKO-portfolio nog niet als voldoende beoordeelt, geeft zij aan op welke punten aanvulling nodig is en houdt het portfolio aan zodat de kandidaat het portfolio kan aanpassen. De beoordeling wordt binnen 10 werkdagen na de vergaderdatum aan de kandidaat medegedeeld. 

Bij een positieve beoordeling adviseert de toetsingscommissie de decaan om de kandidaat te certificeren. 

NB voor kandidaten met een uiterlijke datum om de BKO te behalen vóór 1 september 2024 geldt dat zij ook de oude documentatie mogen gebruiken, zie hier:

Mogelijk wil je op basis van eerdere onderwijservaring en/of gevolgde cursussen of trainingen op het gebied van didactiek vrijstelling aanvragen van het volgen van (een aantal van) de door LLInC verzorgde trainingen. Je kunt hiervoor het formulier voor vrijstellingen indienen bij de secretaris. 

In de Uitvoeringsregeling staat informatie over de te verrekenen kosten.

De BKO secretaris is bereikbaar voor vragen over de BKO bij FSW, ook kan er direct een intakegesprek of afspraak geboekt worden.

Vergaderdata

De BKO Toetsingscommissie vergadert regelmatig. De vergaderdata voor 2024-2025 worden hier binnenkort bekend gemaakt.

BKO deelcertificaat voor promovendi

Het BKO deelcertificaat vormt een erkenning voor promovendi die ervaring opdoen als docent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.