Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschappers zijn er weer klaar voor: ‘Verbinding is de sleutel tot succes’

Het nieuwe academisch jaar luidt ook de start in van een nieuwe termijn voor de medezeggenschap. Tientallen raadsleden – sommigen al meer ervaren, anderen kersvers in hun rol – staan te trappelen om de belangen van Leidse medewerkers en studenten te behartigen. Tijdens de Scholingsdag Medezeggenschap maakten zij kennis met het College van Bestuur en met elkaar.

Bestuursvoorzitter Annetje Ottow was te spreken over de enthousiaste sfeer op de scholingsdag en de betrokkenheid van de raadsleden. ‘Een sterke medezeggenschap is in het belang van iedereen aan onze universiteit’, benadrukte ze. ‘De sleutel tot succes is een constructieve samenwerking op alle niveaus en verbinding tussen de verschillende medezeggenschapsgeledingen. We willen dat iedereen in de universiteit zich vertegenwoordigt voelt door haar medezeggenschapsleden.’

Complexe organisatie

Ruim zestig leden van de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden kwamen bijeen in het Academiegebouw. Tijdens de scholingsdag konden ze een training volgen over de rechten en plichten van de medezeggenschap. Ook kregen ze een presentatie van het College van Bestuur over de thema’s die het komende jaar op de agenda staan.

Maar het voornaamste doel van de dag was toch wel om ontmoetingen tot stand te brengen. In haar welkomstwoord wenste kersvers voorzitter van de Universiteitsraad Pauline Vincenten de aanwezige raadsleden veel mooie connecties toe. ‘De Universiteit Leiden is nu eenmaal een complexe organisatie’, zei ze. ‘Om te begrijpen wat er speelt in de organisatie als geheel, en om oplossingen te bedenken die voor ons allemaal werken, hebben we elkaar nodig.’

Om die samenwerking verder te stimuleren, is bijvoorbeeld een buddy systeem opgericht dat leden van verschillende raden aan elkaar koppelt. Ook wordt er gewerkt aan een online platform waarop de raden allerlei handige (vergader)documenten met elkaar kunnen delen.

‘Om te begrijpen wat er speelt in de organisatie als geheel, hebben we elkaar nodig.’

‘Wees nieuwsgierig’

De medezeggenschap heeft als taak bestuurders kritisch te volgen en van (on)gevraagd advies te voorzien. Tegelijkertijd maakt de hiërarchische structuur van de universiteit het soms moeilijk om mensen met een hoge functie ergens op aan te spreken. ‘Maar doe dit alsjeblieft wel’, zei Vincenten. ‘Want ze hebben jouw inbreng nodig. Als raadsleden staan we dichtbij de mensen. De kracht van de medezeggenschap is dat we allemaal ons eigen perspectief inbrengen en dat medewerkers en studenten samen advies uitbrengen aan bestuurders en directeuren.’

Vincenten riep de raadsleden daarom op om het komende jaar vooral nieuwsgierig te zijn. ‘En zoek contact met mensen die misschien heel anders zijn dan jij, die een andere mening hebben of een heel andere positie bekleden. Ze zijn nog steeds mens en soms zien ze iets over het hoofd. Probeer te begrijpen wat hen motiveert, zodat je met elkaar een middenweg kunt vinden.’

Bannerfoto: Scholingsdag Medezeggenschap

Wat drijft onze medezeggenschappers?

Ebrar Kaya – Universiteitsraad – Lijst Vooruitstrevende Studenten

‘Elk van ons heeft unieke behoeften en perspectieven die gehoord en vertegenwoordigd dienen te worden. Verder zag ik, na meerdere jaren op de universiteit achter de schermen rond te lopen, nog ruimte voor verbetering voor zaken die ons allen aangaan. Ik zal mij het komende jaar voornamelijk richten op grotere toegankelijkheid en inclusie, betere integratie van duurzaamheid, gezondere studie- en werkomstandigheden en het vergroten van het belang van de universiteit als maatschappelijk instituut waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien. Gelukkig doe ik het werk niet alleen!’

Myrna Spigt – UFB Dienstraad

‘Ik werk ruim vijf jaar als servicedeskmedewerker in dienst van het UFB. Als servicedeskmedewerker ben ik de spin in het web bij het regelen van allerlei soorten zaken. Hierdoor ben ik goed bekend met de organisatie en met mijn collega’s. Ik vind het mooi als ik door middel van het lid zijn van de Dienstraad UFB een steentje bij kan dragen aan een fijne en een gezellige sfeer op werkvloer!’ 

Marina Terkourafi – Faculteitsraad FGW

‘Omdat ik aan universiteiten in vijf verschillende landen op twee continenten heb gewerkt, heb ik ruimschoots de gelegenheid gehad om interculturele (mis)communicatie in de praktijk te observeren. Een van mijn doelen, als lid van de Faculteitsraad, is het faciliteren van de dialoog tussen de faculteit en haar vele leden, studenten en medewerkers, tijdelijk en vast, Nederlands en niet-Nederlands, gevestigd in Leiden en gevestigd in Den Haag. Ik geloof dat we de diversiteit van onze faculteit kunnen gebruiken als een kracht en een bron van inspiratie, in plaats van als een zwakte die effectieve besluitvorming in de weg staat.’

Max van Haastrecht – Universiteitsraad – PhDoc

‘Als Nederlandse werknemerpromovendus heb je best wel een luxepositie. Ik zie het als een plicht om vanuit die positie op te komen voor collega’s die zich niet vanzelfsprekend thuis voelen in Leiden, zoals internationale beurspromovendi. Het komend jaar ga ik mij voornamelijk richten op het verbeteren van de positie van beurs- en buitenpromovendi aan onze universiteit. Vooral beurspromovendi hebben een precaire positie en vaak een veel lager salaris dan werknemerpromovendi. Daarnaast zijn we druk bezig om de Leiden University Postdoc Assembly (LUPA) weer nieuw leven in te blazen. Ik hoop dat we zo postdocs beter kunnen laten integreren in de Leidsche academische gemeenschap.’

Over de medezeggenschap

De medezeggenschap behartigt de belangen van medewerkers en studenten. Binnen Universiteit Leiden heeft een aantal raden instemmings- en adviesrecht: de faculteitsraad voor facultaire zaken en de universiteitsraad voor universiteitsbrede zaken. Andere organen met deze bevoegdheden zijn het Lokaal Overleg, de Dienstraden en de Opleidingscommissies. De leden van de medezeggenschap worden democratisch gekozen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.