Universiteit Leiden

nl en

Melden incidenten en ongevallen

Wat moet u doen als er iets mis gaat of is gegaan? Bij inbraak, ongeluk of een andere onveilige situatie? Of als er sprake is van een datalek of cybercriminaliteit. Lees hieronder per type incident hoe u melding maakt.

Wanneer elke seconde telt

Bij spoedeisende hulp, calamiteiten of direct bedreigende situaties, belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 112.

Meld tenminste uw naam, telefoonnummer, aard en locatie van het incident, eventuele slachtoffers. Door uw input kunnen wij leren van incidenten en nemen dit mee in het (veiligheids)beleid van de universiteit.

Geen spoed

Meld elk (potentieel) incident binnen 24 uur via één van de onderstaande loketten. Meld tenminste uw naam, telefoonnummer, datum, tijdstip, aard en locatie van het incident en eventuele slachtoffers. Twijfelt u over het juiste loket? Dan kiest u hieronder het meest waarschijnlijke voor het incident dat u wilt melden. De mensen van dat loket sturen uw melding door naar de juiste afdeling, die de melding vervolgens verwerkt.

Een gevaarlijke situatie of bijna-ongeval is een gebeurtenis die onder minder gunstige omstandigheden tot letsel had kunnen leiden. Denk aan een verhoogd risico op brand of explosie, vallen, stoten of een elektrische schok. Meld ongevallen waarbij nog niets ernstigs is gebeurd aan de arbo- en milieucoördinator van uw locatie en via het online meldingsformulier.

Gaat het om een arbeidsongeval mét letsel? Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 112. Meld daarna het incident binnen 24 uur via het online meldingsformulier.

Bent u blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën, biologische agentia, genetisch gemodificeerde organismen, radioactieve stoffen of (ioniserende) straling? Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). 

Bij prik- en snijaccidenten komt u in direct contact met bloed of een andere lichaamsvloeistof van een ander mens of dier. Dit kan door prikken of snijden gebeuren, maar ook door spatten of bijten. In dat geval neemt u direct contact op met de bedrijfsarts via 071 527 8015. 

Bij een bedreigende situatie kunt u denken aan een (poging tot) inbraak, diefstal, geweld of een bedreiging van een persoon. Meld bedreigende situaties:

Contact Veiligheidszaken Nummer
Leo Harskamp 071 527 1191
071 527 3038
Jaap van Zaanen 071 527 3802


Tenzij het een spoedeisend incident is. Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 112. 

Buiten openingstijden meldt u incidenten bij onze mobiele surveillance:

  • Leiden: 06 26 97 50 16
  • Den Haag: 088 298 1500

Zij komen langs als u bijvoorbeeld de gevolgen van een inbraakpoging ziet, gebroken glas, verlichting die niet hoort te branden en alles wat afwijkt in en rondom de gebouwen.

Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie op de werkvloer, schendingen van de wetenschappelijke integriteit of andere misstanden. Het gaat om afwijkend gedrag dat vragen, onrust of angst veroorzaakt bij uzelf of anderen.

Ongewenst gedrag kunt u melden bij een van de vertrouwenspersonen van de universiteit. Tenzij het een spoedeisend incident is. Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 112.

Uw melding wordt anoniem geregistreerd en met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Uw input is belangrijk: we kunnen leren van incidenten en de input meenemen in het veiligheidsbeleid van de universiteit.

Een datalek vindt plaats wanneer persoonsgegevens in handen van derden vallen, die geen toegang tot die gegevens zouden moeten hebben of als persoonsgegevens onbedoeld verloren gaan. Meld datalekken bij de Helpdesk ISSC (tel. 8888). Neem bij twijfel contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Cybercriminelen manipuleren bedrijfssystemen met behulp van virussen, malware of andere middelen. Zij proberen uw inloggegevens, studiegegevens of onderzoeksdata te stelen, om die vervolgens door te verkopen of te benutten voor hun doelen. Maar ook bedrijfsinformatie over financiën of processen zijn doelwit van cybercriminelen. U ontvangt bijvoorbeeld valse e-mails namens de Universiteit Leiden of u krijgt te maken met phishing. Meld cybercriminaliteit bij de Helpdesk ISSC (tel. 8888). Neem bij twijfel contact op met de de informatiemanager van uw faculteit.

Medewerkers die voor werk in het buitenland verblijven, kunnen in geval van nood hulp inroepen via telefoonnummer: +31 71 5 27 66 66.

Dit crisisisnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor hulp en advies.

Waarom melding maken?

De Universiteit Leiden wil een veilige omgeving zijn voor studenten, medewerkers en allen die op enige wijze verbonden zijn aan de universiteit. Daarom is het van groot belang dat incidenten worden gemeld. Incidenten leveren informatie op waarmee ze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast vormen de meldingen de basis voor nieuw veiligheidsbeleid.

Geheimhouding

Doet u een melding bij een vertrouwenspersoon? Dan wordt uw melding vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon bewaart absolute geheimhouding. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.