Universiteit Leiden

nl en

Audits

De afdeling Audit rapporteert aan het College van Bestuur (CvB) en adviseert hoe besturing, processen, informatievoorziening en risicobeheersing voortdurend verbeterd kunnen worden.

De interne accountant van de universiteit onderzoekt door middel van verschillende audits of de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen van de Universiteit Leiden goed en betrouwbaar functioneren. De audits maken duidelijk wat goed gaat en wat beter of effectiever kan.

Welke audits voert de interne accountant uit?

De interne accountant valt onder de afdeling Audit. Deze afdeling voert in opdracht van het College van Bestuur (CvB) audits uit op (financiële) verantwoordingsinformatie om zo de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. Audit rapporteert aan het CvB over de uitkomsten. Een auditrapport bevat naast de bevindingen ook adviezen voor verbetering van processen en van interne beheersing. De auditrapporten zijn een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering.

Er zijn verschillende audits: 

 • Financial audit
  Accountantscontrole naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie.
 • Operational audit
  Het beoordelen van en adviseren over kwaliteitsaspecten van processen van bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende informatievoorziening.
 • Compliance audit
  Het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving.
 • IT audit
  Het beoordelen van en adviseren over de effectiviteit van de IT-organisatie, IT-processen, applicaties, systemen en infrastructuur in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Bij de financial audit op de jaarrekening werkt de afdeling AIC nauw samen met een externe accountant.

Bij de financial audit op de jaarrekening en bij projectverantwoordingen werkt de afdeling Audit nauw samen met een externe accountant.

Projectverklaringen

Bij subsidieafrekeningen van (grote) onderzoeksprojecten is de financiële verantwoording een belangrijk onderdeel. Meestal vragen subsidieverstrekkers om een project- of controleverklaring. Dat is het oordeel van een externe accountant over het financiële eindoverzicht van een project.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

 • Projectbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de project-documentatie en moeten hun dossiers tijdig bij de afdeling Audit aanleveren voor controle. 
 • Audit controleert of een projectdossier de vereiste documentatie bevat. Als Audit verbeterpunten signaleert naar aanleiding van de controle, geeft Audit deze direct door aan de verantwoordelijke eenheid. Pas als alles compleet is, schakelt Audit een externe accountant in, zodat deze de controle vlot en naar behoren kan uitvoeren.

Richtlijn projectbeheer

De Richtlijn projectbeheer is speciaal ontwikkeld voor projectbeheerders binnen de Universiteit Leiden. De richtlijn biedt houvast bij de financieel-administratieve verantwoording en verslaglegging van projecten die gesubsidieerd worden door externe financiers. Je leest in de richtlijn aan welke eisen een projectdossier moet voldoen.

Als er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheden (fraude), volgt een feitenonderzoek. De afdeling Audit heeft van het CvB de verwantwoordelijkheid gekregen om te bepalen wie dit inhoudelijk onderzoek uitvoert: eigen medewerkers of een externe partij. In de Richtlijn Afhandeling Fraude vind je het stappenplan dat in werking treedt bij vermoedelijke fraude.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.