Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsevaluatie

We evalueren regelmatig ons onderwijs om de kwaliteit te verbeteren. De opleidingscommissies en de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) zijn belangrijke spelers. Jaarlijks is er ook een studenttevredenheidsonderzoek: de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Doel van onderwijsevaluatie

Onderwijsevaluatie is belangrijk voor de onderwijskwaliteit. Door programma’s continu te evalueren kunnen we de kwaliteit van onderwijs:

 • inzichtelijk maken
 • bewaken
 • verbeteren

De richtlijnen voor onderwijskwaliteit vindt u in de 'gids kwaliteitszorg' van uw faculteit.

Rol van de opleidingscommissies in onderwijsevaluatie

De opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in onderwijsevaluatie. Ze evalueren de cursussen en opleidingsprogramma’s van hun opleiding. Ook doen ze arbeidsmarkt- en alumni-onderzoek, om te kijken hoe het studenten vergaat na het behalen van hun diploma.

Op basis van de onderzoeken maken ze een advies om de opleiding te verbeteren. Ze controleren ook of de punten uit het advies worden uitgevoerd.

Onderwijsevaluatie door externe deskundigen

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, controleren externe experts van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) of onze opleidingen voldoen aan de eisen. Zij bezoeken een opleiding om de zes jaar. Op basis van het zogenoemde 'visitatierapport' maakt de opleiding een Plan van Aanpak.

De rapportages en de reacties hierop van de faculteitsbesturen zijn openbaar. Naar het overzicht van alle beoordelingsrapporten>>>

Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een studenttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt afgenomen onder alle studenten van bekostigde hogeronderwijsinstellingen in Nederland. De uitkomsten van de NSE bieden informatie over de mate van tevredenheid onder studenten over verschillende aspecten van hun onderwijservaring. De resultaten van de NSE vind je onder je facultaire tab op deze pagina, of op de website van de NSE.

Vragen over onderwijsevaluatie

Heeft u vragen over onderwijsevaluatie? Neem dan contact op met uw facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau is Marjolein Boessenkool de contactpersoon.

FSW Gids Onderwijs & Kwaliteitszorg

Deze pagina biedt een uitwerking van de universitaire informatie over Kwaliteitszorg in het Onderwijs. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij binnen onze faculteit de onderwijskwaliteitszorg hebben ingericht; in dialoog met studenten, docenten, bestuurders, leden van de medezeggenschap en beleidsmedewerkers. Dit doen we jaarlijks op het niveau van opleidingen en faculteit door:

 • Plannen te maken over het onderwijs (b.v. het onderwijsprogramma onder de loep nemen, advies uitbrengen over docentprofessionalisering, beleidskaders voor onderwijs opstellen, etc.)
 • Het onderwijs uit te voeren en te evalueren, waarbij het Faculteitsbestuur beoogt om evaluatie in dialoog te versterken (zie ook de FSW Gids Onderwijs & Kwaliteitszorg)
 • Te controleren of het is gelukt om de plannen uit te voeren (o.a. middels het opleidingsjaarverslag, de kwaliteitsmiddelen en het facultair opleidingsjaarverslag)
 • Plannen en doelen bij te stellen op basis van bovenstaande (o.a. met de facultaire onderwijsjaaragenda)

Doel

De FSW Gids Onderwijs & Kwaliteitszorg informeert de betrokkenen bij het onderwijs over de taken en verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitszorgsysteem bij FSW. Idealiter zijn studenten, docenten, leden van de medezeggenschap en bestuurders goed op de hoogte van hoe en wanneer zij kunnen reflecteren op (de kwaliteit van) het onderwijs.

De gids biedt informatie over:

 • de algemene principes van interne en externe kwaliteitszorg;
 • de facultaire uitgangspunten op het gebied van onderwijsbeleid en kwaliteitszorg, en de bijbehorende onderwijsorganisatie;
 • de belangrijkste actoren en instrumenten betrokken bij de kwaliteitszorg; o.a.de
 • de taken en verantwoordelijkheden per actor;
 • de samenhang tussen interne en externe kwaliteitszorg.

Jaarkalender

De Jaarkalender Onderwijs & Kwaliteitszorg geeft een overzicht van wat er gedurende het academisch jaar op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg gebeurt, en wie hierbij betrokken zijn. Deze jaarkalender is bedoeld om heldere afspraken te maken en om vooruit te plannen. Hiermee beoogt het Faculteitsbestuur de kwaliteitscultuur (in dialoog) te borgen en werkdruk te verlagen.

Organisatie

Van universiteitsbreed, naar faculteits- en instituutsniveau en daarbinnen de docenten bestaan de volgende lagen en verantwoordelijkheden in de kwaliteitszorg. In penseelstreken:

 • De Rector Magnificus zit het onderwijsberaad voor, waarin de vice-decanen van faculteiten adviesrecht hebben aan het CvB. Dit gaat zowel over de inhoud en organisatie van onderwijs, als de organisatie van kwaliteitszorg.
 • De vice-decaan geeft sturing aan de opleidingsdirecteuren en vraagt de informatie t.b.v. het CvB uit, aangaande de organisatie en kwaliteitszorg van onderwijs.
 • Opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de kwaliteitszorg op instituutsniveau.
 • De medezeggenschap bestaat op drie niveaus:
  • de Universiteitsraad waarin onderwijsbelangen breed worden behandeld,
  • de Faculteitsraad waarbinnen instituutsoverstijgende onderwijszaken worden behandeld en
  • de Opleidingscommissies die meedenken- en beslissen over de inhoud en kwaliteitszorg van het onderwijs.

Trainingen

Door trainingen en ondersteuning, bijvoorbeeld voor de leden van examen- en opleidingscommissies, zorgen we ervoor dat medewerkers goed voorbereid zijn op hun taak en rol in kwaliteitszorg. Bij vragen over kwaliteitszorg, of specifiek over het functioneren binnen/van een opleidingscommissie, kan je contact opnemen met Laura Schneider.

Contact

Samen werken aan goed onderwijs vereist actieve monitoring van de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Ook is het nodig om onderlinge gesprekken te voeren over de conclusies en beleidsambities die met behulp van deze monitoring worden vastgesteld. Deze gids is dan ook bedoeld als levend document: de doelstelling is daarbij om de beschrijving van (het beleid met betrekking tot) het onderwijs actueel te houden en handvatten te bieden voor het inrichten van de facultaire onderwijskwaliteitszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.