Universiteit Leiden

nl en

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling

Volgens artikel 1.21 van de WHW dient de Universiteit Leiden een meldcode op te stellen, die studenten en medewerkers kunnen gebruiken als zij signalen opvangen dat studenten, kinderen of medewerkers te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en van verwaarlozing. 

Stappenplan vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling 

Heb jij het vermoeden dat een student is betrokken bij huiselijk geweld of kindermishandeling? Of een kind dat deelneemt aan een activiteit georganiseerd door de universiteit? Volg dan onderstaand stappenplan.

•    Schrijf eerst voor jezelf op welke signalen je hebt gezien en waar je vermoedens op gebaseerd zijn.
•    Neem dan contact op met de Afdeling Veiligheidszaken (veiligheidszaken@bb.leidenuniv.nl), het Adviespunt zorgwekkend gedrag (adviespuntzg@sea.leidenuniv.nl) of de studentenpsychologen (psychologen@sea.leidenuniv.nl) om de situatie te bespreken.
•    Bedenk samen een plan van aanpak, en betrek hierbij (eventueel) Veilig Thuis Hollands Midden. Dit kan ook anoniem.
•    Nodig de student uit om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Waar maak ik een melding?

Wordt je vermoeden van mishandeling of geweld bevestigd tijdens het gesprek met de student? Dan moet je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Is er sprake van acute en/of structurele onveiligheid? Zo ja: dan is melding bij Veilig Thuis Hollands Midden wenselijk (niet verplicht). De melding kan eventueel anoniem.
  • Kan de universiteit zelf hulpverlenen of organiseren? Bespreek de mogelijkheden met het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.
  • Als hulpverlening vanuit de universiteit niet mogelijk is, dan is melding bij Veilig Thuis Hollands Midden noodzakelijk.

Wat verstaan we onder huiselijk geweld en kindermishandeling

•    Huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren; familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-)partner, mantelzorgers.

•    Kindermishandeling: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarig in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder worden ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het (als minderjarige) getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.

Meer informatie

Wil je meer weten over de meldcode en het afwegingskader bekijk dan de informatie van de Rijksoverheid. Heb je vragen over de meldcode neem contact op met adviespuntzg@sea.leidenuniv.nl. Voor vragen over een specifieke situatie verwijzen we je naar het afwegingskader.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.