Universiteit Leiden

nl en

Beloningen en toelages

Je beloning is geregeld in de cao Nederlandse Universiteiten. Naast zaken als het salaris, de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering zijn ook incidentele beloningen op grond van bijvoorbeeld een bijzondere prestatie of bijzondere arbeidsomstandigheden daarin geregeld. De toelages die betrekking hebben op werken buiten reguliere kantoortijden zijn alleen van toepassing op niet-wetenschappelijk personeel dat is ingeschaald in schaal 10 of lager.

Je functioneren wordt beoordeeld in het jaarlijks te houden Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek. Heb je een positief eindoordeel gekregen over je functioneren? Dan ontvang je een periodieke salarisverhoging, tenzij je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt. Het kan voorkomen dat je arbeidsprestaties aanleiding zijn om jou naast deze verhoging bijzonder te belonen.

 • Extra periodiek

  In geval van buitengewoon goed of uitstekend functioneren kan een extra periodieke verhoging worden toegekend.  
 • Functioneringstoelage

  Als je zeer goed of zelfs uitstekend functioneert, kan een functioneringstoelage toegekend worden voor de duur van een jaar. Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, kan de functioneringstoelage ook voor een langere periode worden toegekend. De toelage kan worden ingetrokken wanneer de reden voor de toekenning ervan niet meer aanwezig is.

Ben je gewild op de arbeidsmarkt of zou je in een soortgelijke functie elders meer verdienen? Dan kan je om je te werven of te behouden tijdelijk een toelage worden toegekend. De arbeidsmarkttoelage wordt toegekend over een vantevoren vastgestelde periode. Na het verstrijken van deze periode kan de toelage opnieuw worden toegekend. Als de reden van toekenning niet meer bestaat, kan de toelage worden ingetrokken.

Als je in opdracht van je leidinggevende langer dan 30 dagen een hoger ingeschaalde functie waarneemt, kun je voor de duur van de waarneming een toelage krijgen. Deze waarnemingstoelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat je hebt en het salaris dat je bij een benoeming in de waar te nemen functie zou ontvangen. Bij een gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar rato berekend. Je ontvangt deze toelage niet als het een onderdeel van je functie is om als plaatsvervanger op te treden.

In bijzondere gevallen kan je een toelage toegekend worden op een andere gronden dan hierboven zijn beschreven. De toelage kan worden ingetrokken wanneer de reden voor de toekenning ervan niet meer aanwezig is.

Als je in opdracht van je leidinggevende meer werkt dan de met jou overeengekomen arbeidsuren is er sprake van overwerk. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je het overwerk vergoed krijgen.

Instructies voor de aanvraag lees je in het Kennisitem Overwerk declareren.

Vergoeding overwerk

Je vraagt een vergoeding voor overwerk aan via het Serviceplein onder de tegel ‘Mijn personeelsmutaties’, ‘Declaratie overwerk’. In principe wordt overwerk vergoed in tijd.

Aanvragen via het Serviceplein

Voorwaarden declareren overwerk

Als je een niet-wetenschappelijke functie hebt in schaal 10 of lager, dan kan je in overleg met je leidinggevende een vergoeding voor overwerk aanvragen. In principe wordt je overwerk vergoed met extra verlof. Je krijgt de extra gewerkte uren terug in compensatieuren die geldig zijn in het lopende kalenderjaar met daarbij een opslag in verlof volgens het volgende schema:

 • 25% op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur
 • 50% op maandag tot en met vrijdag voor 07.00 of na 18.00 uur
 • 50% op zaterdag tussen 00.00 en 16.00 uur
 • 100% op zaterdag na 16.00 uur
 • 100% op zon- of feestdagen

Is compensatie in verlofuren geheel of deels onmogelijk? Dan worden de extra uren en/of de opslag uitbetaald. Een combinatie van extra verlof en een bedrag in geld is dus mogelijk. Voor overwerk korter dan een half uur aansluitend aan je dagelijkse werktijd ontvang je geen vergoeding.

Als je voor je functie regelmatig op oproep beschikbaar moet zijn buiten je reguliere werktijden en dit schriftelijk is vastgelegd, kun je in aanmerking komen voor een toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Je moet daarvoor werkzaam zijn in een niet-wetenschappelijke functie en ingeschaald zijn in salarisschaal 10 of lager.

De bereikbaarheidstoeslag bedraagt 10% van het uurloon behorend bij salarisschaal 3 trede 9. Ben je lager ingeschaald, dan bedraagt het 10% van je uurloon. Als je niet alleen bereikbaar, maar ook fysiek aanwezig moet zijn, wordt de toelage verhoogd. Je ontvangt dan 25% van je uurloon. Ook hier geldt het maximale uurloon dat hoort bij salarisschaal 3 trede 9. Je ontvangt de toelage bovenop je reguliere salaris.

Instructies voor de aanvraag lees je in het Kennisitem Toelage bereikbaarheidsdienst in de Helpdesk Portal.

Toelage bereikbaarheidsdienst aanvragen

Je vraagt een toelage voor bereikbaarheidsdiensten aan via het Serviceplein onder de tegel ‘Mijn personeelsmutaties’.

Aanvragen via het Serviceplein

Als je in je functie geacht wordt op ongebruikelijke tijden te werken, kom je mogelijk in aanmerking voor een toelage. Deze toelage voor ongebruikelijke werktijden wordt alleen toegekend als je werkzaam bent in een niet-wetenschappelijke functie en ingeschaald in schaal 10 of lager.

Onder ongebruikelijke werktijden worden alle uren van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 en 07.00 uur en de zaterdagen, zon- en feestdagen verstaan. De toelage bestaat uit een percentage van het uurloon:

 • 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 en 07.00 uur
 • 40% voor de uren op zaterdag
 • 75% voor de uren op zon- en feestdagen

Het uurloon komt hierbij maximaal overeen met schaal 7, nummer 10. Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgezien van de toelage. Meer informatie vind je in de cao Nederlandse Universiteiten.

Toelage arbeid op ongebruikelijke tijden

Je vraagt een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden aan via het Serviceplein.

Aanvragen via het Serviceplein

Bij het bereiken van een diensttijd van 12½, 25, 40 of 50 jaar ontvang je een dienstjubileumgratificatie. Deze gratificatie bedraagt:

 • 25% van je maandelijkse bezoldiging bij een 12½-jarig dienstjubileum
 • 70% van je maandelijkse bezoldiging bij een 25-jarig dienstjubileum
 • 100% van je maandelijkse bezoldiging bij een 40- of 50-jarig dienstjubileum

De gratificatie is belastingvrij bij een 25- en 40-jarig jubileum. Bedraagt de gratificatie meer dan het maandsalaris, bijvoorbeeld als gevolg van een werktijdvermindering kort voor het dienstjubileum? Dan wordt het deel van de gratificatie dat boven het maandsalaris uitkomt wel belast. Je maandelijks bezoldiging bestaat uit je maandsalaris plus bepaalde toelagen. Bekijk de definities van salaris en bezoldiging in de cao Nederlandse Universiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.