Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe verlofsystematiek nader uitgelegd

Na de wijziging van de cao Nederlandse Universiteiten (NU) op 31 december 2019 is ook de systematiek van afschrijven van verlof gewijzigd. Als je verlof opneemt, schrijft het systeem de uren die het eerste vervallen automatisch als eerste af.

Aantal vakantie-uren wijzigt niet

Het aantal vakantie-uren verandert niet. De vakantie-uren blijven in totaal 232 uur bij een voltijds dienstverband. Werk je meer uren vanwege deelname aan de flexibele werkduur, dan bouw je 96 uur compensatie-uren op. Bij de min-variant (werkweek van 36 uur) worden 96 uur van je vakantietegoed afgeschreven.

Wat is de nieuwe situatie?

In de nieuwe situatie worden de verlofuren gesplitst in wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren en indien van toepassing in compensatie-uren, met elk eigen vervaltermijnen.
 

De wetgever heeft bepaald dat iedere werknemer een minimum aantal vakantie-uren nodig heeft om bij te kunnen komen van het werk: 4 maal de arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren. Gelet op het doel – bijkomen van werk – wil de wetgever niet dat de werknemer deze uren opspaart: deze uren moet je daarom opnemen voor 1 juli van het volgende kalenderjaar. Daarna vervallen ze.

Bovenwettelijke vakantie-uren zijn de vakantie-uren die in de cao zijn afgesproken bovenop het wettelijke aantal vakantie-uren. In onze cao zijn dat 80 uur bij een voltijds dienstverband. Deze uren vervallen 5 jaar na het kalenderjaar van opbouw.

Compensatie-uren zijn aparte uren uit de flexibele werkduur. In de cao is afgesproken dat deze uren, bij deelname aan de min-variant flexibele werkduur worden afgeschreven van het vakantie-tegoed.

Bij deelname aan de plus-variant van de flexibele werkduur zijn het compensatie-uren die opgenomen moeten worden in het jaar van opbouw. Omdat deze uren snel vervallen worden ze als eerste afgeschreven, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Schematisch overzicht geldigheidsduur verschillende soorten verlof

In dit overzicht zie je ook uit welk verlofpotje de verkoop van verlofuren via het Keuzemodel en het sparen voor de meerjaren spaarvariant wordt geboekt.
 

Wettelijke vakantie-uren                                     

Vervallen 1 juli van het volgend kalenderjaar.

Bovenwettelijke vakantie-uren

Vervallen 5 jaar na het kalenderjaar van opbouw, 31 december.

Compensatie-uren 

Vervallen 31 december van het jaar van opbouw.

Gekochte uren keuzemodel

Vervallen 31 december van het jaar van aanschaf.

Verkochte uren keuzemodel

Worden afgeschreven van de bovenwettelijke vakantie-uren van het jaar van verkoop.

Sparen meerjaren spaarvariant

Worden afgeschreven van de bovenwettelijke vakantie-uren van het jaar waarin ze gespaard worden.
Worden er nog 72 uur extra gespaard, dan worden deze uren afgeschreven van de compensatie-uren uit de plusvariant flexibele werkduur.

De uren die het eerste komen te vervallen worden door het systeem automatisch het eerste afgeschreven.

Voor het verloftegoed 2018, 2019 en 2020 betekent dit dat het opgenomen of op te nemen verlof in onderstaande volgorde wordt afgeschreven van het verloftegoed: 

2018: volgorde waarin verlof wordt afgeschreven

Aantal uur
(op basis van 1,0 fte)

Eerst compensatie-uren 2018*

96 uur

Dan gekochte keuzemodel-uren 2018*

38 uur

Dan wettelijk 2018

152 uur

Dan bovenwettelijk 2018

80 uur

 

 

2019: volgorde waarin verlof wordt afgeschreven

Aantal uur
(op basis van 1,0 fte)

Eerst compensatie-uren 2019*

96 uur

Dan gekochte keuzemodel-uren 2019*

38 uur

Dan restant wettelijk 2018 (geldig tot 31-12-2019)

X uur

Dan wettelijk 2019

152 uur

Dan restant bovenwettelijk 2018

80 uur

Dan bovenwettelijk 2019

80 uur

 

 

2020: volgorde waarin verlof wordt afgeschreven

Aantal uur
(op basis van 1,0 fte)

Eerst restant wettelijk 2019 (geldig tot 1-7-2020)

X uur

Dan compensatie-uren 2020*

96 uur

Dan gekochte keuzemodel-uren 2020 *

38 uur

Dan wettelijk 2020

152 uur

Dan restant bovenwettelijk 2018

80 uur

Dan restant bovenwettelijk 2019

80 uur

Dan bovenwettelijk 2020

80 uur

*Indien van toepassing op de werknemer. Heb je geen gebruik gemaakt van de flexibele werkduur of via het keuzemodel geen extra verlof gekocht, dan wordt dat uiteraard ook niet in de berekening meegenomen.

NB Heb je geen gebruik gemaakt van Self Service en heb je ook geen jaarafspraak? Dan is bovenstaande niet van toepassing. Je bovenwettelijke uren worden aan het einde van het kalenderjaar van opbouw geacht te zijn genoten. De wettelijke uren vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar, tenzij je aangeeft dat deze wettelijk uren zoals gebruikelijk kunnen vervallen per 31 december van het kalenderjaar van opbouw.

Heb je een jaarafspraak, dan blijft deze geldig en word je geacht je uren aan het einde van het kalenderjaar te hebben opgenomen.

Wanneer je verlofaanvragen op 24 december in Self Service zijn verwerkt, zie je na de kerstvakantie je actuele verlofstand.

Heb je nog verlofaanvragen 2019 die je in Self Service moet indienen? Doe dit dan voor 10 december. Zo heeft je leidinggevende voldoende tijd om je aanvraag te accorderen en zijn je aanvragen op 24 december zeker in Self Service verwerkt.

Na 24 december kun je nog steeds verlofaanvragen indienen, maar deze worden pas na de jaarwisseling in het systeem verwerkt.

Onderstaand schema geeft het urenoverzicht weer, zoals dat vanaf januari 2020 in de verlofmodule in Self Service te zien is: 

Omschrijving contingent
(=verlofsoort)

EindeAfb. (=geldig t/m)

Aantal (=uren, hieronder obv 1,0 fte)

Vakantie Wettelijk (=2020)

30.06.2021

152

Vakantie Bovenwettelijk (=2020)

31.12.2025

80

Compensatie-uren Flex. Werkduur (=2020)*

31.12.2020

96*

Gekochte uren Keuzemodel (=2020)*

31.12.2020

38*

Bovenw. Restant 2018

31.12.2023

rest, max 80

Wettelijk Restant 2019

30.06.2020

rest, max 152

Bovenw. Restant 2019

31.12.2024

rest, max 80

Spaarverlof*

ongewijzigd

Individueel*

Stuwmeerverlof*

ongewijzigd

Individueel*

* Alleen zichtbaar wanneer van toepassing. 

NB Heb je geen gebruik gemaakt van Self Service en heb je ook geen jaarafspraak? Dan is bovenstaande niet van toepassing. Je bovenwettelijke uren worden aan het einde van het kalenderjaar van opbouw geacht te zijn genoten. De wettelijke uren vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar, tenzij je aangeeft dat deze wettelijk uren zoals gebruikelijk kunnen vervallen per 31 december van het kalenderjaar van opbouw.

Heb je een jaarafspraak, dan blijft deze geldig en word je geacht je uren aan het einde van het kalenderjaar te hebben opgenomen.

Als je veel verlofuren heeft openstaan, maak dan afspraken met je leidinggevende over wanneer je deze uren opneemt om te voorkomen dat deze uren vervallen. Je kunt daarbij ook denken aan het tijdelijk stoppen met deelname aan de plus-variant van de flexibele werkduur. Ook deelname aan de min-variant is een optie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.