Universiteit Leiden

nl en

Sociale veiligheid

Heb je ongepast of grensoverschrijdend gedrag ervaren of gesignaleerd? Op deze pagina vind je informatie over wat je zelf kunt doen en welke hulplijnen je in zo’n situatie kunt inschakelen.

Sociale Veiligheid

Wat kan je zelf doen?

Als je ongepast of grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert, is er een aantal stappen die je kunt nemen. Identificeer het gedrag, ga het gesprek aan en zoek zo nodig ondersteuning en hulp bij het gesprek.

Ervaar of signaleer je ongepast of grensoverschrijdend gedrag? Wees je bewust dat er op de werkvloer geen ruimte is voor ongewenst gedrag zoals:

  • Gedrag dat beledigend, kleinerend of onheus wordt ervaren;
  • Pesten, treiteren, roddelen, uitsluiting en vernedering;
  • (Seksuele) intimidatie;
  • Discriminatie op basis van gender, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, beperkingen, politieke opvattingen of nationaliteit;
  • Agressie en geweld.

De universiteit stimuleert een cultuur waarin collega’s en studenten met elkaar problemen oplossen door het gesprek aan te gaan met degene die het gedrag vertoont. Ga, zo mogelijk, met die ander in gesprek als er voor jouw gevoel nog ruimte is om feedback te geven. Maak duidelijk dat je het betreffende gedrag als ongepast of kwetsend ervaart. Met jouw feedback geef je je grenzen aan en geef je de ander de kans het gedrag ten goede te keren. Wanneer je het gedrag als grensoverschrijdend ervaart, maak de ander dan duidelijk dat het gedrag onacceptabel is.

Dit kunnen uitdagende gesprekken zijn. Voor ondersteuning kan je terecht bij je leidinggevende, de HR Adviseur en de Vertrouwenspersoon. In de Toolkit Let's connect vind je artikelen, video's, trainingen en gesprekstools om open met elkaar in gesprek te gaan. Ook zijn er gespecialiseerde coaches die kunnen helpen als zaken binnen een team niet soepel lopen.

Hulplijnen

Hulplijnen zijn personen die jij, privé of binnen de universiteit, in vertrouwen wilt nemen om je verhaal kwijt te kunnen of om advies aan te vragen. 

Sociale veiligheid Leiderschap

Als je er zelf niet uitkomt, is het goed problemen in je werk met je leidinggevende te bespreken. Ter voorbereiding van dit gesprek kan de informatie van ‘Open communicatie in 5 stappen’ uit de Toolkit Let’s Connect behulpzaam zijn. Hierin bieden de vier competenties van het leiderschapsmodel binnen Universiteit Leiden concrete handvatten. 

Sociale veiligheid HR-adviseur

Als het niet mogelijk is problemen in je werk met je leidinggevende te bespreken kun je ook contact opnemen met een HR-adviseur. De HR-adviseur biedt een luisterend oor, kan procesinformatie geven, weet welke aanvullende expertises (onder andere coaches, teamcoaches, trainingen) er beschikbaar zijn en kan die er zo nodig bij betrekken.

Er is een groot ondersteuningsaanbod dat je helpt om een gesprek over de ervaren of gesignaleerde onveiligheid goed voor te bereiden en te voeren. Hieronder vind je een kleine selectie van relevante trainingen. Kom je er niet uit? De HR-adviseur kan met je meedenken welke training uit het complete aanbod van trainingen aansluit bij jouw persoonlijke behoefte. 

Sociale veiligheid Vertrouwenspersonen

Als het niet mogelijk is problemen in je werk met je leidinggevende te bespreken, kan je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er zijn verschillende vertrouwenspersonen, met elk hun eigen expertise. Vind meer informatie over welke vertrouwenspersonen er zijn, wat zij wel en niet voor je kunnen betekenen en wat je mag verwachten. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Gedragscodes raadplegen

Universiteit Leiden heeft gedragscodes vastgelegd met daarin richtlijnen voor gedrag en (wetenschappelijke) integriteit, die gelden voor studenten en medewerkers. Verder heeft de universiteit klachtenregelingen voor ongewenst gedrag en wetenschappelijke integriteit.

Formele klacht indienen bij de klachtencommissie

Als je er samen niet uit komt, na consultatie van één of enkele hulplijnen óf als je het niet eens bent met een besluit, staat het je vrij een formele klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon kan je daarin begeleiden. Jij hebt het laatste woord en besluit uiteindelijk of je een zaak wilt aanbieden aan een klachtencommissie. Ook hier geldt dat de klachtencommissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat een geheimhoudingsplicht hebben en alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Vermoed je dat een medewerker de wetenschappelijke integriteit schendt? Neem dan contact op met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Collegialiteit, respect en aandacht voor de ander behoren tot de normale omgangsvormen. Toch kun je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Neem in dat geval contact op met de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

Ben je medewerker en ben je het niet eens met arbeidsgerelateerde beslissingen van je leidinggevende/de universiteit? In dat geval kan je betreffende beslissingen voorleggen aan de Geschillencommissie.

Dien binnen zes weken een bewaarschrift in bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar. Ben je student? Dan kun je een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE), een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. 

De Commissie Misstanden onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. 

Wil je een misstand helemaal buiten de universiteit om melden? Dan kun je terecht bij: Het huis voor klokkenluiders.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.