Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsaccreditatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, worden alle opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten om de 6 jaar beoordeeld door een panel van externe deskundigen (vakgenoten, werkvelddeskundigen en een student).

Hoe beoordeelt het panel of een opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen?

Het panel beoordeelt of de opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen aan de hand van het beoordelingskader van de NVAO. De deskundigen geven daarbij ook adviezen ter verbetering en de verdere ontwikkeling van de opleidingen. Als een opleiding aan de eisen voldoet wordt deze geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

De opleiding geeft in een plan van aanpak aan hoe ze een vervolg geeft aan de visitatie. 

Midterm review

Halverwege de accreditatietermijn houdt de opleiding zelf met behulp van externe deskundigen een midterm review. Tijdens de midterm review wordt beoordeeld in hoeverre de opleiding op de goede weg is met de aanpak van de tijdens de visitatie geconstateerde verbeterpunten. De midterm heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak en focust vooral op relevante ontwikkelingen en vragen die de opleiding zelf voorlegt.

Wat betekent dit voor jou?

Opleidingsvisitaties vergen voorbereiding. Het kan zijn dat jij de vraag krijgt om met de visitatiecommissie te spreken. Je leidinggevende geeft dit ruim op tijd aan je door. Wil je meer weten over de voorbereiding van opleidingsvisitaties en -accreditaties? Neem dan contact op met het onderwijsbureau van je faculteit.

Een Nederlandse universitaire opleiding wordt eens in de zes jaar geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO baseert een besluit tot accreditatie op het oordeel van een visitatiecommissie, die bestaat uit vakinhoudelijke experts. Deze commissie beoordeelt of de opleiding aan de kwaliteitsstandaarden voldoet. De visitatiecommissie baseert zich daarbij enerzijds op schriftelijke documentatie die de opleiding aanlevert, en anderzijds op gesprekken die zij met bestuur, docenten, commissieleden en studenten voert tijdens een visitatiebezoek.

In 2018 en 2019 zijn 38 bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen gevisiteerd. Deze visitaties zijn positief verlopen. De accreditatie van al deze opleidingen wordt verlengd voor een periode van 6 jaar.

In 2020 en 2021 worden 9 researchmasteropleidingen gevisiteerd. In verband met de coronamaatregelen zijn de visitatiebezoeken die in het voorjaar van 2020 plaats zouden vinden, uitgesteld.

Meer informatie over de beoordelingsstandaarden en het visitatietraject staat in deze infographic.

Bekijk de Routekaart Opleidingsvisitatie

De visitaties van de researchmasters vinden plaats in vier clusters:

  1. History (1 opleiding, bezoek dit voorjaar gaat vanwege corona niet door, nieuwe datum 29 september 2020)
     
  2. Oudheid en Regiostudies (5 opleidingen, bezoek dit voorjaar gaat vanwege corona niet door, nieuwe datum nog niet bekend)
     
  3. Taal en Letterkunde (1 opleiding, bezoekdatum waarschijnlijk eerste helft 2021)
     
  4. Geesteswetenschappen (2 opleidingen, bezoekdatum waarschijnlijk in 2021)

De opleidingsvisitaties worden vanuit de faculteit ondersteund door medewerkers van het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg. Het team is voor al uw vragen en opmerkingen over de opleidingsvisitaties te bereiken op onderwijsvisitatie@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.