Universiteit Leiden

nl en

Onderwijssubsidies

Voor de samenwerking met buitenlandse universiteiten kun je in sommige gevallen een onderwijssubsidie aanvragen. Op deze pagina lees je welke subsidies er zijn, hoe je die kunt aanvragen en waar je terecht kunt voor advies.

Uitwisseling van medewerkers en studenten

Voor medewerkers
Erasmus+ noemt de uitwisseling van medewerkers en studenten in Europa ‘mobiliteit tussen programmalanden’. Dat zijn landen binnen de Europese Unie, plus Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Turkije.

Zoek je als medewerker van de Universiteit Leiden financiering voor het volgen van een training of onderwijsopdrachten binnen Europa? Je vindt meer informatie over financieringsaanvragen in het beursoverzicht.

Lees op de website van Erasmus+ meer algemene informatie over mobiliteit tussen programmalanden.

Voor studenten: studeren in het buitenland
Bachelor-, master- en PhD-studenten die voor studiegerelateerde activiteiten naar het buitenland willen gaan, kunnen daar ook langs andere weg subsidie(s) voor aanvragen. Zo'n studiegerelateerde activiteit kan bijvoorbeeld een stage of een onderzoek, het volgen van vakken of het doen van veldwerk zijn. Binnen sommige studieprogramma's is een buitenlandverblijf zelfs verplicht. Studenten wordt geadviseerd zich ruim op tijd te oriënteren om zeker te weten dat ze niet te laat zijn met hun subsidieaanvraag.

Een schat aan informatie over geldzaken en subsidies is te vinden op de studentenwebsite van de universiteit. Voor begeleiding en advies kunnen studenten contact opnemen met de buitenlandcoördinator van hun eigen faculteit. Met vragen over een specifieke studentenbeurs kunnen ze terecht bij de beurzenafdeling.

Voor medewerkers
De uitwisseling van docenten en studenten met universiteiten buiten Europa noemt Erasmus+ ‘mobiliteit met partnerlanden’. Het bekendste programma voor mobiliteit met partnerlanden is International Credit Mobility (ICM).

Het ICM-programma heeft beurzen beschikbaar voor inkomende (naar Universiteit Leiden) en uitgaande (naar het buitenland) docenten en studenten. Wil je een project buiten Europa beginnen waar je subsidie voor nodig hebt? Neem contact op met de subsidieafdeling van Student- en Onderwijszaken.

In de kolom rechts vind je onder 'Documenten' meer informatie over het ICM-programma.

Voor studenten: studeren in het buitenland
Bachelor-, master- en PhD-studenten die voor studiegerelateerde activiteiten naar het buitenland willen gaan, kunnen daar ook langs andere weg subsidie(s) voor aanvragen. Zo'n studiegerelateerde activiteit kan bijvoorbeeld een stage of een onderzoek, het volgen van vakken of het doen van veldwerk zijn. Binnen sommige studieprogramma's is een buitenlandverblijf zelfs verplicht. Studenten wordt geadviseerd zich ruim op tijd te oriënteren om zeker te weten dat ze niet te laat zijn met hun subsidieaanvraag.

Een schat aan informatie over geldzaken en subsidies is te vinden op de studentenwebsite van de universiteit. Voor begeleiding en advies kunnen studenten contact opnemen met de buitenlandcoördinator van hun eigen faculteit. Met vragen over een specifieke studentenbeurs kunnen ze terecht bij de beurzenafdeling.

Onderwijsvernieuwing en -innovatie

Het Comeniusprogramma heeft tot doel het onderwijs in Nederland middels vernieuwing te verbeteren. Het programma is opgebouwd uit drie verschillende beurzen die jaarlijks kunnen worden aangevraagd: de Teaching Fellow-, de Senior Fellow- en de Leadership Fellowbeurs. Voor welke beurs je in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van het aantal jaren onderwijservaring dat je hebt. De Comeniusbeurs maakt het docenten mogelijk zich verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional door hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen.

Het Comeniusprogramma wordt beheerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Op de website van het NRO is veel informatie te vinden over het programma en worden jaarlijks de nieuwe aanvraagdeadlines bekend gemaakt. Een aanvraag begint altijd met de indiening van een intentieverklaring. De deadline voor de intentieverklaring valt doorgaans rond augustus/september.

Wanneer je een Comeniusbeurs ontvangt, word je automatisch Comenius Fellow en krijg je toegang tot het Comeniusnetwerk. Dit netwerk maakt de uitwisseling en verspreiding mogelijk van kennis over onderwijsvernieuwing.

De subsidie Samenwerkingspartnerschappen is bedoeld voor innovatie binnen de onderwijssector. De innovatie kan ook tussen verschillende sectoren (universiteiten, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven) zijn.

Allianties ter Bevordering van Innovatie is een subsidie die je kunt krijgen als je een samenwerking wilt opzetten tussen Europese instellingen voor hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Jouw doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De nadruk ligt daarom op creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

Virtuele onderwijssamenwerking

In een Virtueel Internationaal Samenwerkingsproject (VIS) werken Nederlandse en buitenlandse studenten op afstand samen aan een project waarin lokale vraagstukken verbonden worden aan een internationaal perspectief. Docenten en onderwijskundigen die zo'n project willen ontwikkelen voor Leidse studenten en studenten van een buitenlandse universiteit kunnen op twee momenten in het jaar subsidie aanvragen. Bij toekenning ontvangt de universiteit €15.000 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de aanvrager vrij te roosteren voor het ontwikkelen van het project. De subsidieaanvraag wordt centraal ingediend door het International Relations Office.

Virtuele uitwisselingsprojecten bestaan uit online activiteiten van mens tot mens die de interculturele dialoog en de ontwikkeling van soft skills bevorderen. Zij maken het voor elke jongere mogelijk om toegang te krijgen tot internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit (zowel formeel als niet-formeel) zonder fysieke mobiliteit. Hoewel virtueel debatteren of virtuele opleidingen de voordelen van fysieke mobiliteit niet volledig vervangen, zouden deelnemers aan virtuele uitwisselingen een deel van de voordelen van internationale onderwijservaringen moeten plukken. De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste vier organisaties.

Ontwikkeling internationale onderwijsprogramma's

Binnen het zogeheten Erasmus Mundus-programma bestaan er twee mogelijkheden: de gezamenlijke masteropleidingen en de ontwerpmaatregelen (beter bekend onder de Engelse benamingen, 'Joint Masters' resp. 'Design Measures').

1. Erasmus Mundus Joint Masters is een subsidie voor joint of double degree masterprogramma’s. Het masterprogramma is ontwikkeld door een consortium van Europese universiteiten. De subsidie is bedoeld voor de financiering van excellente studenten, voor trainingen door docenten en voor de organisatie van het masterprogramma.

2. Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) stimuleert het ontwerp, ofwel de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve transnationale masterprogramma's.

Deze nieuwe actie heeft tot doel netwerken van lerarenopleidingen te creëren om het beleid en de praktijken in Europa te verbeteren. Bij een Erasmus+ Teacher Academy zijn ten minste drie partners uit drie verschillende landen betrokken.

Europese integratie

Jean Monnet richt zich op activiteiten die de integratie tussen Europese landen stimuleert. Zo helpen de docenten en onderzoekers uit de verschillende landen elkaar in het vernieuwen van onderwijs en onderzoek.

Voorbeelden zijn het opzetten van een expertisecentrum of het samenvoegen van meerdere thema's (geschiedenis, economie, recht en politiek) in één universitaire cursus.

Capaciteitsopbouw

De subsidie Capaciteitsopbouw is beter bekend onder de Engelse naam 'Capacity Building'.

Capacity Building is een financiering voor samenwerkingsprojecten tussen hogeronderwijsinstellingen binnen Europa en instellingen in partnerlanden buiten de EU. Jouw project heeft als doel om het hoger onderwijs in het partnerland te verbeteren.

Meer informatie, advies en begeleiding

Voor advies over en begeleiding bij het aanvragen van een onderwijssubsidie kun je terecht bij de subsidieafdeling van het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken.

Neem contact op

Wil je op de hoogte worden gehouden van naderende subsidiedeadlines, aankomende evenementen, recente toekenningen en belangrijke updates omtrent beschikbare subsidieprogramma's?
Meld je aan voor de subsidienieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.