Universiteit Leiden

nl en

GROW-gesprekken

Het R&O-gesprek (Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek) wordt GROW: Gesprekken over Resultaat, Ontwikkeling en Welzijn. Deze gesprekken bieden een kans om open met elkaar te praten over je werk, ontwikkeling en welzijn.

Met GROW kun je meerdere gesprekken door het jaar heen voeren. Hierbij kijk je terug én vooruit.

GROW verschuift het perspectief van ‘ik’ naar ‘wij’: naast je eigen resultaten en ontwikkeling, reflecteer je ook op je bijdrage aan het team (dat kan ook een onderzoeks- of onderwijsgroep of afdeling zijn) en de samenwerking daarin. We staan stil bij wat je hebt gedaan, maar er is ook aandacht voor hoe je iets hebt gedaan. Ook kun je bespreken wat je nodig hebt om goed te presteren en met plezier je werk te doen.

Hoe werkt GROW?

Binnen GROW onderscheiden we een startgesprek, jaargesprek en tussentijdse gesprekken. 

Startgesprek

Dit is een gesprek met je leidinggevende dat het einde van de inwerkperiode betekent. Het gesprek vindt plaats binnen drie maanden na indiensttreding of na de start in een nieuwe functie. Dit gesprek is niet vrijblijvend en legt een belangrijke basis voor de te leveren (team)resultaten, je beoogde ontwikkeling en jouw welzijn.  

Jaargesprek

Dit is een gesprek met je leidinggevende waarin je terugkijkt op de behaalde (team)resultaten, maar ook vooruitkijkt naar jouw ontwikkeling en welzijn en wat je daarvoor nodig hebt. Over deze onderwerpen maak je nieuwe afspraken voor het komende jaar. Het jaargesprek is niet vrijblijvend en vindt één keer per jaar plaats. 

Tussentijdse gesprekken

Dit zijn gesprekken met je leidinggevende waarin je de voortgang van de gemaakte afspraken en jouw welzijn kunt bespreken. Zo nodig kunnen afspraken worden bijgesteld. Gewijzigde afspraken worden ook schriftelijk vastgelegd. Het voeren van regelmatige tussentijdse gesprekken wordt van harte aanbevolen, maar deze gesprekken zijn niet verplicht. Hoe vaak je een gesprek voert, is afhankelijk van wat je wilt en nodig hebt.

Gesprekken over Resultaat, Ontwikkeling en Welzijn (GROW) vormen de basis voor open en inhoudelijke communicatie tussen jou en je leidinggevende:

  • Gesprekken: Naast de formele start- en jaargesprekken zijn tussentijdse gesprekken ook waardevol om de voortgang te bespreken.
  • Resultaat: Organisatie-, team- en persoonlijke doelen gaan hand in hand​. Jij bepaalt je persoonlijke doelen aan de hand van de doelen van jouw team. Je bekijkt en bespreekt hoe jij een bijdrage kan leveren aan het team, de teamdoelen en de onderlinge samenwerking.
  • Ontwikkeling: Jij weet waar je talenten liggen en waarop je je wilt ontwikkelen. Welke stappen wil jij zetten in je loopbaan of misschien naar een andere functie? Maar er zijn ook andere mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan je (persoonlijke) Leiderschapscompetenties.
  • Welzijn: Jouw welzijn is een vast onderwerp in de gesprekken met je leidinggevende. Dat kan gaan over ervaren werkdruk, je vitaliteit of werk-privé balans. Hoe jij je voelt, zowel fysiek als mentaal, op je werk en privé, kan impact hebben op je dagelijkse werk.

Daarnaast werkt GROW ook volgens de volgende uitgangspunten:

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: Jij bent samen met je leidinggevende verantwoordelijk voor het initiëren en de kwaliteit van de gesprekken. Dat geldt ook voor de verslaglegging en het behalen van de afgesproken resultaten.
  • Breed perspectief op functioneren​: Je ontvangt een beschrijvende beoordeling op jouw functioneren in plaats van een beoordeling met scores. Geen discussie over normering, maar een open gesprek over resultaten, ontwikkeling en welzijn.
  • Ondersteunende verslaglegging​: Een eenvoudig verslag ondersteunt het voeren van een gesprek en maakt het makkelijker om er een vervolg aan te geven. De GROW toolkit met verschillende voorbereidingstools helpt hierbij.

Alle uitgangspunten staan uitgebreid beschreven in de GROW regeling.

Waarom GROW?

Universiteit Leiden streeft naar een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap, waar ruim baan is voor talent en ontplooiing en ruimte is voor vernieuwing. GROW maakt het mogelijk om ieders talent, bijdrage aan de organisatie en verdere ontplooiing te erkennen en waarderen. Het regelmatig voeren van GROW-gesprekken helpt daarbij.

Dit is in lijn met ons strategisch plan Vernieuwen en verbinden. Door deze verbinding met elkaar te leggen, kunnen we beter onze strategische ambities realiseren en werken we aan een organisatie waarin we ons thuis voelen en het beste uit ons zelf kunnen halen.

Academia in Motion

Met GROW zetten we binnen de beweging van Academia in Motion een eerste belangrijke stap. Een open en transparante kennisgemeenschap vraagt dat we op een andere manier kijken naar ons werk. We zoeken daarom naar nieuwe manieren van erkennen en waarderen. Dat gaat niet alleen over individuele onderzoeksprestaties, maar is ook gericht op een betere balans tussen prestaties, ambities, loopbanen en kwaliteitsbeoordeling.

Jouw bijdrage aan het team en de teamdoelen, het open gesprek met reflectie op je eigen functioneren en ontwikkeling, en het loslaten van de scorebeoordeling: deze kenmerken van GROW liggen allemaal in lijn met het gedachtegoed van Academia in Motion.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.