Universiteit Leiden

nl en

Best practices

Ontdek hoe jouw collega’s hun onderwijs inrichten en bekijk de tips die zij geven.

Activerende werkvormen

Hoe betrek je studenten in tijden van corona? Sara Brandellero, medevoorzitter van de opleidingen Latijns-Amerikastudies, creëerde opdrachten die een breed scala aan vaardigheden vereisen. En het resultaat was prachtig.

Lees het hele artikel met Sara Brandellero.

Hoe krijg je meer interactie met je studenten tijdens college? Paz Gonzalez heeft een methode bedacht waarmee ze haar studenten een actieve rol geeft tijdens college en zo (zelfs grootschalige) hoorcolleges verandert in een werkcollege.

Lees het hele interview met Paz Gonzalez

Met het programma FeedbackFruits kun je online vragen en discussiepunten toevoegen aan een tekst. Dit helpt studenten de stof te begrijpen en de docent krijgt voorafgaand aan het college inzicht in wat studenten moeilijk vinden. Eric Storm vertelt over zijn aanpak.

Lees het hele interview met Eric Storm

Techniek bereidt studenten voor op het lezen van pittige Franstalige secundaire literatuur

Wat? 

Toepassen van tool FeedbackFruits in Brightspace voor de midterm bij het vak Franse Letterkunde binnen de BA Franse Taal en Cultuur 

Wat was de aanleiding? 

In het tweede en derde jaar van de studie Franse Taal en Cultuur leren studenten over de ontwikkeling van de Franse literatuur vanaf het realisme tot aan nu. Dit doen ze door het lezen van vier bekende werken, waaronder Madame Bovary van Flaubert. De romans geven de ontwikkeling weer van de Franse roman door de tijd. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het lezen van Franstalige secundaire literatuur over de romans. Studenten ervaren het lezen van deze secundaire bronnen vaak als lastig. Daarom bestond de midterm uit een gedetailleerde analyse van een artikel over Madame Bovary. Voor de midterm beantwoorden de studenten twaalf vragen over het artikel zoals: vat de hoofdvraag van het artikel samen in je eigen woorden; wat is de stelling die verdedigd wordt en waar is die te vinden? Vind je het artikel goed opgebouwd? Formuleer een discussiepunt over dit artikel etc. Dit alles in het Frans natuurlijk! 

Hoe pak je het aan?

Studenten kregen een maand de tijd om op FeedbackFruits hun antwoorden op de vragen te posten. In groepjes van 3 à 4 konden ze elkaar vervolgens feedback geven op de antwoorden. Elke student leverde een minimum aantal bijdragen in. Daarna hadden studenten twee weken de tijd om hun eigen analyse volledig uit te werken. Per groep werd de discussie in FeedbackFruits beoordeeld. Deze beoordeling woog mee in het cijfer voor de midterm.  

Het voordeel 

Studenten geven aan dat de drempel voor het lezen van moeilijke artikelen lager werd. Ook is dit een goede manier voor hen om zelf aan de slag te gaan met de artikelen. In bepaalde groepjes ontstond meteen een druk verkeer van vraag en antwoord, in andere duurde dat wat langer maar in alle gevallen zag je dat studenten elkaar aanvulden en van elkaar leerden. 

 

Tips 

 • Neem de discussie via FeedbackFruits mee in de beoordeling 

 • Vraag ECOLe om hulp bij het opzetten 

Digitaal toetsen

N=300, T=120, Proctoring: Nee, Remindo: Ja 

Tentamen Wetenschapsfilosofie online afnemen, met mogelijkheid tot samenwerking. 

Aanleiding 

Door de corona-crisis kon het tentamen Wetenschapsfilosofie voor Geesteswetenschappen niet fysiek door gaan. Maar hoe kan je een multiple-choice tentamen voor honderden studenten online aanbieden zonder dat je allerlei soorten van fraude in de hand werkt? 

Aanpak 

De twee vormen van fraude die gemakkelijk zouden kunnen plaats vinden zijn het gebruiken van boek/literatuur, en het overleggen met andere studenten. Natuurlijk kan je proberen dit enigszins te ontmoedigen door de tijdsdruk op te voeren en de volgorde van de vragen te randomiseren, maar daarmee pak je het probleem niet bij de wortel aan. In plaats daarvan heb ik ervoor gekozen om de nieuwe situatie te omarmen. Ik heb er een open boek tentamen van gemaakt, met minder vragen die echter wel dieper op de gelezen teksten in gaan. En ik heb de studenten de gelegenheid gegeven om met maximaal drie anderen samen te werken. Iedereen vulde wel zijn eigen tentamen in, maar men mocht met drie anderen overleggen; en op het tentamenformulier werd gevraagd die anderen ook te noemen. 

Het voordeel 

Fraude wordt voorkomen. Studenten komen nog een keer op een leerzame manier met de stof in aanraking, door er met elkaar over in discussie te gaan. De vragen kunnen dieper en meer interpretatief zijn. En de cijfers waren niet heel anders dan anders. 

Tip 

Je moet uiteraard heel goed nadenken over de vragen die je stelt. Alles wat de student in een minuutje kan opzoeken, is geen goede vraag - ze moeten echt iets van inzicht laten zien. 

Inspiratie 

Ik heb me laten inspireren door het filmpje Flipping the Class Exams van Frans-Willem Korsten.  

Online tentamens Geschiedenis

Tijdens de COVID-19 lockdowns, moesten wij (op afstand) online tentamens voor grote eerste- en tweedejaars vakken aanbieden. De twee voornaamste problemen waar wij mee werden geconfronteerd waren a) (mogelijk) plagiaat, en b) het stellen van vragen waarmee een dieper begrip van het studiemateriaal aangetoond kan worden (i.p.v. de reproductie van feitelijke kennis).

Na een onstuimige eerste testperiode, losten we probleem a) op door het afnemen van open boek tentamens, en (zeer belangrijk) dat het expliciet duidelijk was gemaakt aan de student welk materiaal was toegestaan om te gebruiken tijdens de tentamens en welk materiaal niet. De student was ook op de hoogte gesteld dat er gebruik werd gemaakt van plagiaat detectie. Het was niet toegestaan voor studenten om samen te werken. Nadat de regels duidelijk waren voor de student, was het probleem met mogelijk plagiaat opgelost.

Echter bij een open boek tentamen is de vraagstelling anders dan wij gewend waren, wat leidde tot probleem b). Het is niet makkelijk om vragen op te stellen die inzicht aantonen in eerste- en tweedejaars bachelor vakken, en er moesten ook veel vragen worden opgesteld (voor verschillende tentamens, herkansingen, extra herkansingen, etc.). Desalniettemin kregen wij het voor elkaar om verschillende goede inzichtelijke vragen op te stellen. Het beste aan de vragen is dat ze ook leuk zijn om te becijferen (hoewel niet snel). Ze vielen binnen een van de volgende categorieën:

 1. Vernieuwde vergelijkingen: vraag studenten om periodes, maatschappijen, of geschiedkundigen (afhankelijk van het vak) met elkaar te vergelijken, die nog niet met elkaar vergeleken waren tijdens het vak of in het boek.
 2. Een variatie op categorie 1 is de “denkbeeldige dialoog”: Vraag studenten om voor te stellen hoe een geschiedkundige of theoreticus zou reageren op het werk of de theorieën van een andere geschiedkundige/theoreticus.
 3. Tekst analyse: Vraag studenten om een uittreksel van een primaire bron, academische literatuur, krant, of andere bron te analyseren en daarbij gebruik te maken van concepten die tijdens het vak zijn behandeld.
 4. “Debat” vragen: Vraag studenten om een uitspraak te verdedigen of te verwerpen door argumenten en tegenargumenten te gebruiken. Het is belangrijk dat de uitspraak die niet al eerder behandeld is, wat nog best lastig kan zijn.

Dit zijn enkele voorbeelden, maar ik kan mij voorstellen dat er nog andere soorten vragen zijn. Deze categorieën zorgen ervoor dat studenten hun kennis op een creatieve manier gebruiken, waardoor hun inzicht en begrip van het studiemateriaal beter getoetst kunnen worden dan een reproductieve vraag.

Ik geloof dat er waarde zit in het stellen van dit soort vragen en te focussen op begrip in plaats van onthouden. Desondanks, bachelor tentamens zouden zich (voor een deel) moeten blijven focussen op feitelijke kennis, vooral tijdens het eerste jaar. Daardoor, maar ook door tijdsrestricties (voor het maken en nakijken van tentamens), zullen wij weer tentamens op de universiteit gaan geven voor de grote vakken.

Flipping the classroom

De uitdaging: neem driehonderd studenten van sterk uiteenlopende vakgebieden en leer ze in twaalf lessen de basis van wetenschappelijk denken. Onmogelijk? Hoogleraar Ben Arps en zijn team van tutoren deden het. Een stroom aan positieve studentenevaluaties was het resultaat.

Lees het hele artikel met Ben Arps.

Dan Levy's artikel  The Synchronous vs. Asynchronous Balancing Act laat je goed nadenken over de structuur van je online onderwijs en je voorbereiden dmv twee eenvoudige vragen:

 1. Hoe verdeel je de inhoud van jouw vak in synchroon en asynchroon lesmateriaal?
 2. Hoe kan ik leren om asynchroon lesmateriaal te gebruiken om mijn live-lesgeven te verbeteren?

Het artikel bevat goede voorbeelden van hoe je educatieve inhoud kunt splitsen. Dan Levy spreekt over de 'laundry test' voor asynchrone activiteiten. Een studente vertelde hem onlangs dat als zij tijdens een online college de was kon vouwen, ze de opname van het college zou bekijken en niet live zou deelnemen.
Door een stap toe te voegen tussen het asynchroon leren en de live sessies met studenten, kun je meer te weten komen over de voortgang van de studenten en met welke concepten ze worstelen. Als docent kun je deze stap ook gebruiken om de studenten in staat te stellen het asynchrone lesmateriaal goed voor te bereiden. Op deze manier kun je ook je live colleges aanpassen aan de reacties van de studenten.

Algemene tip van Dan Levy: begin klein, verander eerst een paar colleges en kijk of het werkt.

Online onderwijs

Chatblasts and toevallige ontmoetingen – tips voor online onderwijs

Weet jij wat een chatblast is? Stimuleer jij ook toevallige ontmoetingen tussen studenten online nu het fysiek napraten na college onmogelijk is? Of maak je ook een playlist om het wachten voor een video college wat aantrekkelijker te maken? Op 12 november 2020 gaf Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie bij W&N een verrassend webinar over ‘communiceren in bizarre tijden’. Ze geeft zeer bruikbare en concrete tips voor online onderwijs in het kader van de nieuwe serie Nuffic meets…… die zij o.a. baseerde op het artikel The Synchronous vs. Asynchronous Balancing Act van Dan Levy en haar eigen ervaringen bij haar colleges.

Het webinar van Ionica Smeets bestaat uit drie delen van ongeveer 20 minuten. 

Het webinar bestaat uit drie delen:

 1. Science Communication (vanaf minuut 24)
 2. Online education: good practices (vanaf minuut 40)
  Hier geeft Ionica zeer bruikbare en concrete tips voor online onderwijs en het stimuleren van interactie met studenten.
 3. Internationalisering: what is possible during the corona pandemic

Bij het laatste onderwerp ‘Internationalisering’ is ze optimistisch. Kijk naar wat de huidige situatie wel mogelijk maakt. Ze geeft tips om internationaal, ook voor het onderwijs, de samenwerking op te zoeken met onderzoekers en docenten uit de hele wereld. Ben je al bezig met het nadenken over je colleges en je vak in het tweede semester? Nodig dantijdig een internationale gastdocent uit die een interessante (wellicht niet-westerse) invalshoek kan bieden op de inhoud van je vak door de gastspreker een online college te laten geven.

De link van dit webinar is hier beschikbaar.

De Activerende Podcast Methode: studenten betrekken met behulp van blended learning

Hoe kan ik studenten meer laten samenwerken en hun betrokkenheid vergroten? Dat was de vraag die docent, en winnaar van de Facultaire Onderwijsprijs 2022, Astrid Van Weyenberg zich twee jaar geleden stelde. Haar oplossing? Een methode waarbij de inzet van podcasts ervoor zorgt dat studenten actief aan de slag gaan met de lesstof. 

Lees het hele artikel met Astrid Van Weyenberg.

Renaissance Society of America en Kaltura

Wat?
Jacqueline Hylkema is universitair docent cultuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis bij het LUC. Zij volgde aan het begin van de pandemie verschillende externe seminars en workshops over online lesgeven, waaronder één bij de Renaissance Society of America (RSA). De RSA richt zich op wetenschappelijk onderzoek ėn onderwijs over de periode 1450-1700 en bood tijdens de pandemie ondersteuning aan op het gebied van online didactiek en pedagogiek. In de zomer van 2020 organiseerde de RSA een seminar met vier sprekers over het geven van online onderwijs. De insteek was positief: het ging niet zozeer over hoe je het volhoudt, maar over hoe je het goed kan doen en er een positieve ervaring van maakt, voor de studenten en jezelf. De vier sprekers hadden om verschillende redenen ervaring in online lesgeven, bijvoorbeeld omdat iemand twee banen had op twee continenten, en vertelden uit eigen ervaring over wat wel werkte en wat niet bij online onderwijs. Ze gaven goede voorbeelden en veel tips.

Wat was de aanleiding?
Na de start van de pandemie besefte ik, net als veel van mijn collega’s van het LUC, dat simpelweg watertrappelen met online onderwijs niet goed genoeg was - LUC zet immers in op excellent onderwijs. Maar hoe doe je dat online?

Hoe pak je het aan?
Het beste advies van het RSA seminar: probeer vooral niet het originele vak online te geven, maar bestudeer je online medium goed en ontwerp het vak dan opnieuw. Ik heb Kaltura van binnen en van buiten leren kennen, om alle mogelijkheden van online lesgeven optimaal te benutten. Bijvoorbeeld, de break-out rooms maakten het mogelijk om studenten hun eigen leesopdrachten te laten kiezen en ze in kleine groepen te bespreken. Dit maakte het onderwijs meteen persoonlijker en meer toegesneden op de specieke interesses van studenten. Het digitale format had ook andere voordelen: in mijn vakgebied behandelen we beelden als historische documenten en met behulp van Kaltura’s zoomfunctie konden we de hoge resolutie beelden van het Mauritshuis en Rijksmuseum op manieren bekijken en bespreken die tijdens fysieke seminars onmogelijk zijn. Ook heb ik onderwerpen aangepast aan de actualiteit: als we geen college in het Mauritshuis kunnen doen, dan gaan we kijken naar hoe musea zich online presenteren.

Het voordeel
Na het volgen van een seminar bij de RSA was ik voldoende voorbereid op het herontwerpen van mijn vakken. LUC is een honours college en dat betekent kleinschalig onderwijs met veel persoonlijk contact en dat is ook online gelukt. Nu de pandemie voorbij lijkt te zijn is kleinschalig, fysiek onderwijs met de socratische methode weer het uitgangspunt. Online onderwijs is geen alternatief voor LUC, tenzij we weer in een pandemie met lockdowns terecht komen.

Het was een pittige tijd en er is ontzettend veel werk verzet, maar ik kijk toch op een positieve manier terug op het onderwijs van de pandemie. Ik weet dat ik goed gedoceerd heb, niet alleen vanwege de positieve evaluaties van de studenten, maar vooral omdat ik zelf zoveel geleerd heb. Ik heb nu een arsenaal aan nieuwe onderwijsvaardigheden en tactieken, en dat geeft voldoening.

Ik wil nooit terug naar volledig online onderwijs, tenzij de situatie daar echt weer om vraagt. Maar als dit gebeurt, dan ben ik voorbereid. Ook pas ik sommige didactische concepten nog steeds toe bij het fysieke onderwijs, zoals de studenten meer keuzevrijheid geven in literatuuropdrachten en ik zal ook documentaires en podcasts blijven gebruiken in mijn vakken.

Beoordeling werkvorm: aantal sterretjes (max 5):
*****

Tips

 • Think from scratch: omarm de situatie en herschrijf je vakken
 • Ga ervoor en maak gebruik van alle mogelijkheden van online onderwijs
 • Leer je medium kennen - in mijn geval was dat Kaltura.

Gebruikte techniek

 • Kaltura: breakout rooms, inzoomen met hoge kwaliteit foto’s van schilderijen.
 • Websites van musea met virtuele tentoonstellingen

Aantal studenten
20

Duur

 • Kleinschalig onderwijs/werkgroep – vier blokken van acht weken

Online/hybride

 • Volledig online was noodzakelijk op dat moment

Ondersteuning ingeschakeld

 • Seminar van Renaissance Society of America gevolgd.

Tips voor hybride onderwijs van docenten Geschiedenis

Het komt nog voor dat u hybride les moet geven, omdat studenten in quarantaine kunnen zitten of op een andere manier verhinderd zijn om colleges fysiek bij te wonen. Hierbij concrete tips die uw hybride onderwijs kunnen verbeteren.

Tips voor meer diepgang en participatie tijdens werkcolleges

 • Vraag aan de studenten om een wat strakkere voorbereiding van de werkcolleges. Bijvoorbeeld door voor de eerste twee sessies van tevoren teksten te laten lezen en daarover een korte notitie laten inleveren op Brightspace of ze vooraf vragen te laten bedenken. Deze notities/vragen worden vervolgens in de eerste colleges besproken. De discussie tijdens het college is meteen diepgaander, vooral als meerdere groepen vergelijkbare problemen aansnijden.
 • Ook het geven van groepsopdrachten ter voorbereiding (per groep een artikel lezen en daarover een korte presentatie voorbereiden) werkt goed om een groepsgevoel te creëren. Een docent merkte op: ‘De notities die studenten voorbereidden nam ik door, zodat ik in het werkcollege gerichte vragen aan studenten kon stellen of wist welke student een origineel inzicht kon inbrengen. Zo voelen studenten zich gezien denk ik en dat stimuleerde hun deelname aan de discussie tijdens latere colleges. Dat vergde meer werk van mijn kant, maar een goede voorbereiding is essentieel voor de eerste sessies van een online werkcollege. In latere sessies heb ik de teugels wat laten vieren.’
 • Een suggestie voor studenten die thuis hybride onderwijs volgen: geef ze een specifieke opdracht terwijl zij het college thuis meevolgen. Bijvoorbeeld om een vraag of drie punten te bedenken die zij aan de hele groep meegeven in de chatfunctie aan het eind van het college.
 • Nog belangrijker dan normaal: probeer de namen van de studenten vroegtijdig te leren en geef beurten. Vaak genoemd: Zorg dat je ‘onvoorspelbaar’ bent, zodat studenten weten dat ze op elk moment een beurt kunnen krijgen en spreek studenten rechtstreeks aan – met name de onlinestudenten. Zeg dat je het ontzettend belangrijk vindt dat ze hun camera’s altijd aanzetten (dat helpt).
 • Een docent merkt op: ‘Bij hybride onderwijs steeds expliciet vragen of de mensen die online deelnemen evt. Ook wat willen zeggen / vragen, dat ze dan gewoon hun microfoon aan moeten zetten en hun zegje doen. Daar ook steeds tijd voor nemen, want ze moeten dan even door een aarzeling heen. Als ik een vraag aan de groep stel, richt ik die met enige regelmaat specifiek op de mensen die online meedoen. Probeer heen en weer te schakelen tussen de mensen in de zaal en thuis.’

Praktische tips

 • Kondig aan wanneer je de hoorcolleges beschikbaar maakt, en ook wanneer je ze weer sluit. ‘Het openzetten van de hoorcolleges voor slechts een korte periode verhoogt de kijkcijfers aanzienlijk.’
 • Deel voorbeeldvragen van te voren via Brightspace en geef duidelijk aan hoe de toets is opgebouwd en het aantal vragen.
 • Probeer informatie meerdere keren en op verschillende manieren/platforms te herhalen.
 • Probeer de structuur van de werkgroepen zoveel mogelijk aan te geven en vergeet niet te pauzeren (en de pauze eventueel gebruiken voor een informeel praatje met de studenten)

Deze tips zijn verzameld met dank aan de Geschiedenis docenten. U kunt hier nog een artikel lezen over het uitwisselen van tips over online onderwijs.

Herontwerp van een cursus

Good practice: kerncurriculum Area Studies

Online multimediaal “leerboek”

Het studiemateriaal bestaat uit twaalf digitale multimedia-lessen met volop afwisseling: tekstjes, video-talks van de auteur/docent,case studies, leesstof, interactieve kennischecks. De wetenschappelijke leesstof is ingebed in de les. Deze artikelen zijn per definitie moeilijk. In eraan voorafgaande, aansprekende case studies – korte documentaires, interviews, nieuwsartikelen,
webpagina’s – worden de wetenschappelijke problematiek en theoretische concepten impliciet aan de orde gesteld. Dit alles wordt online aangeboden in een format dat toegankelijk is op een computer, tablet of smartphone.

Wat was de aanleiding?

Drieledig: (1) Het ontbreken van een algemeen leerboek voor area studies. (2) Voor de case studies de noodzaak om een brug te leggen tussen enerzijds de kennis en belangstelling van studenten en anderzijds de abstracte thematiek en concepten van de area studies. (3) De noodzaak van online onderwijs (Covid-19). Maak van de nood een deugd!

Hoe pak je het aan?

Denk in termen van Generation Z, maar doe geen concessies m.b.t. het einddoel: wetenschappelijk lezen, schrijven, spreken, observeren, analyseren. Gebruik Rise Articulate, Kaltura Capture en betrouwbaar en interessant materiaal op het web. 

Het voordeel

Het leermateriaal is gevarieerd en onderverdeeld in korte stukken. Het is 24/7 toegankelijk.

Beoordeling werkvorm

aantal sterretjes (max 5):*****

Tips

Zorg dat elk onderdeel 5  à 20 minuten geconcentreerd werk vereist. (De leesstof – wetenschappelijke artikelen – is een uitzondering.) Maar vermijd disoriëntatie: geef keer op keer aan hoe het bewuste onderdeel in het geheel past.
En: begin, als proef, met een les of twee. Net als het maken van een leerboek is dit heel leuk om te doen, maar erg veel werk.

Gebruikte techniek

zie “Hoe pak je het aan”

Aantal studenten

268, uit 14 verschillende BA- en pre-Master-programma’s

Duur 

één semester, 12 lessen

Online/hybride
Online in 2020/21, naar verwachting hybride in 2021

Link
Les 6 uit de cursus, klik hier.

Ondersteuning ingeschakeld

Subsidie verleend door ECOLe: inzet student-assistent bij het ontwerpen van de case studies

Online module met video's Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap

Wat?
Het studiemateriaal is een online module die binnen een collegereeks het traditionele hoorcollege vervangt. De module bevat teksten, korte video’s (tot 12 minuten, vaak korter), afbeeldingen met hotspots en activerende oefeningen (matchingoefeningen,  sorteeroefeningen, gesloten vragen). De oefeningen in de module zijn er vooral op gericht om kennis op te doen en te testen. Het oefenen van vaardigheden vindt plaats op het werkcollege. De module bestaat uit 14 hoofdstukken die worden aangeboden in 12 lessen. De studenten bereiden elke week één of twee hoofdstukken voor. De cursus heeft daarnaast een syllabus met wekelijkse oefeningen en wat extra voorbeelden en tabellen. De oefeningen uit de syllabus worden met de docent besproken op de werkcolleges, waar ook vragen gesteld kunnen worden over de inhoud van de module.

Wat was de aanleiding?
Het traditionele hoorcollege is op zich een prima en efficiënte manier om informatie over te brengen aan een grote groep studenten. Het is echter wel moeilijk om te voorzien in individuele behoeften van studenten, zeker als hun voorkennis divers is. Het is ook niet eenvoudig om de volle aandacht van de student voor de duur van het college vast te houden. Maar een beperkt deel van de informatie blijft hangen, onder andere omdat de student slechts op één manier bezig is met de informatie (of twee als hij of zij aantekeningen maakt). Deze nadelen van het hoorcollege kunnen worden ondervangen door de informatie op een andere, meer diverse manier aan te bieden, waarbij de student activer bezig is met de stof en meer controle heeft over de verdeling van aandacht en tijd.

Hoe pak je het aan?
De module is gemaakt in Rise Articulate en wordt aangeboden via Brightspace. De student kan makkelijk binnen de module terugbladeren naar eerder behandelde onderwerpen.

Het voordeel
Makkelijker dan in een hoorcollege kan de vorm waarin informatie wordt aangeboden worden aangepast aan de aard van de informatie. Visualisatie speelt daarbij een grote rol. Informatie over dialecten wordt bijvoorbeeld aangeboden op een dialectkaart. De beperkte lengte van de video’s maakt het bovendien makkelijker voor studenten om de aandacht vast te houden. De studenten kunnen zelf hun tijd indelen, zowel binnen de week als tijdens het doen van de module. Ze kunnen moeilijke onderwerpen of oefeningen daarover makkelijk herhalen en fragmenten terugkijken, ook bij het leren voor het tentamen. De kern van de informatie wordt vaak ook in tekstvorm aangeboden na het kijken van de video, zodat studenten niet in een video hoeven te gaan zoeken naar een bepaald feit. Extra achtergrondinformatie die niet alle studenten nodig hebben kan makkelijk op de juiste plaats in het college extra worden aangeboden.

Beoordeling werkvorm: aantal sterretjes (max 5):
****

Tips
Gebruikte techniek:

 • Maak de module pas nadat je het college een aantal jaar gegeven hebt, zo weet je goed welke vragen studenten zullen hebben op welk moment.
 • Wissel de manieren om informatie aan te bieden constant af.
 • Gebruik ook studenten als presentatoren

Aantal studenten
80

Duur

 • één semester, 12 lessen

Online/hybride

 • Flip the classroom

Link

Ondersteuning ingeschakeld

 • Subsidie en ondersteuning verleend door ECOLe: inzet twee student-assistent bij maken module en ondersteuning bij het maken van de video’s.

Gamificatie

Heb jij weleens jouw studenten videogames zien spelen tijdens jouw hoorcollege of werkgroep? Heb jij je afgevraagd hoe je jouw studenten actiever en met meer betrokkenheid kunt laten leren? Dr. Florian Schneider heeft zijn MA vak The Politics of Digital East Asia ingericht met XP geïnspireerd door Pokémon.

Gamificatie is de inclusie van videogame elementen in activiteiten die niet aan videogames gerelateerd zijn. Het is een vernieuwend concept binnen het onderwijs en bestaat onder andere uit puntensystemen, ranglijsten, feedback, en beloningen, die ervoor zorgen dat studenten leerdoelen behalen.

Vaardigheden: Creatief denken, kritisch denken, communiceren, samenwerken.

Hoe?
Gamificatie kan toegepast worden op een heel vak of een element ervan. Als je gamificatie voor een heel vak gebruikt, denk dan na over het gebruik van XP of soortgelijke videogame scores, die vertaald kunnen worden naar een cijfer, dit zorgt voor samenhang tussen het game-element en het leer-element.

De toetsing van een vak dat gebruik maakt van gamificatie werkt goed met veel kleine opdrachten of grotere opdrachten, waar de studenten duidelijk kunnen zien hoe ze punten kunnen verdienen met de verschillende onderdelen van de opdracht. Betrokkenheid van studenten met het vak, elkaar en de leerstof wordt bevorderd door opdrachten waarbij studenten elkaar feedback en/of beoordelingen geven.

Er zijn verschillende platformen die gebruikt kunnen worden voor gamificatie zoals Brightspace en Pitch2Peer.

Reactie van een student
Marit: Ik volgde een vak dat gebruik maakte van game-elementen. Ik kon XP (experience points) behalen door het maken van opdrachten en deze punten werden vertaald naar een eindcijfer voor het vak. Ik had het gevoel dat ik zelf in de hand had hoeveel XP ik behaalde en daardoor maakte ik veel opdrachten. Nu heb ik een prachtig cijfer en heb ik veel geleerd over het presenteren van informatie op een visuele manier.

Helaas waren er ook elementen van de gamificatie die minder bij mij pasten. Ik ben competitief en doordat je feedback op het werk van studiegenoten moest geven en die ook moest ranken, had ik het gevoel dat mijn werk nooit goed genoeg was. Dat vond ik een lastig gevoel, want het voelde als een strijd met mezelf.

Al met al, vond ik het een vernieuwde manier van onderwijs die mij motiveerde om de opdrachten van het vak te doen, maar door hoe ik zelf in elkaar zit, vond ik het ook lastig omdat je een duidelijk beeld hebt van het werk van studiegenoten.

Meer informatie

Er kan meer informatie gevonden worden over gamificatie op de website van Mediawijsheid.

Presenteren

Pecha Kucha (Japans voor “chit chat”)

Uitleg werkvorm
In deze activiteit geeft de student een presentatie van 20 slides die elk 20 seconden getoond worden. Deze werkvorm heeft een vastgestelde tijdsduur, waardoor tijd wordt bespaard.
De presentatie is zo ingericht dat er veel aandacht gaat naar het visuele aspect van de presentatie, waardoor de student wordt uitgedaagd om op een andere manier met de leerstof bezig te zijn.

Vaardigheden: creatief denken, presenteren, informatie verwerken, structureren

Stappenplan
Groepsgrootte: 1 persoon
Tijd: 6 minuten en 40 seconden

 1. Stel een onderwerp vast voor de presentatie.
 2. De student bereidt een presentatie voor van 20 slides die elk 20 seconden getoond worden. Er kan in de verschillende programma’s voor presentaties (PowerPoint, Keynote, etc.) een tijdslimiet aan een slide gekoppeld worden. Voor de slides is het belangrijk dat het vooral visueel is, dus afbeeldingen met af en toe een citaat of definitie die bijdraagt aan de tekst die wordt verteld.
 3. De student oefent de presentatie een aantal keer, zodat de student de tekst eigen heeft gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de student bekend is met de tijdslimiet en de overgangen tussen de slides.
 4. De student geeft de presentatie tijdens de les/werkcollege.
 5. Optioneel: Andere studenten in de les geven een peerreview als opdracht, zodat de aandacht bij de presentaties blijft.

Reactie van een docent
Andrea Giolai: Doordat ik lichtelijk teleurgesteld was in de dynamieken tijdens colleges van een van mijn MA cursussen, besloot ik om Pecha Kucha presentaties toe te voegen om participatie van studenten te stimuleren. Veel studenten hadden nog niet eerder een Pecha Kucha presentatie gegeven, dus het was een leuk, nieuw experiment: dit zorgde voor een gevoel van gemak in de klas, waardoor openhartige gesprekken plaatsvonden over het verbeteren van specifieke presentatie skills, het onder de knie krijgen van het spreken in het openbaar, en het creëren van presentaties in het algemeen. De risico’s van dit format zijn onder andere dat er een strakke timing is en dat meerdere presentaties achter elkaar wat saai kan worden. Om jezelf in je studenten te kunnen verplaatsen, overweeg om de cursus te beginnen door zelf een Pecha Kucha te geven: het is uitdagend, maar ook heel leuk!

Reactie van een student
Marit: Toen ik voor het eerst een Pecha Kucha zag, vond ik het een interessant format voor het geven van een presentatie. Door de snelheid waarop slides veranderen is het makkelijk om aandacht bij de presentatie te houden. Daarnaast geven de vele visuele elementen een goed beeld bij het verhaal dat wordt verteld en zijn er geen grote lappen tekst op de slides.

Ik vond de Pecha Kucha een interessante werkvorm, omdat ik bewust moest selecteren wat belangrijke informatie was en dat op een goede en duidelijke manier moest structureren, zodat het voor het publiek een begrijpelijk verhaal was. Ik zou nog wel een keer een Pecha Kucha willen geven.

Meer informatie

Voor meer informatie of inspiratie kunt nu naar de website van Pecha Kucha

Hier nog een voorbeeld van een goede Pecha Kucha en een voorbeeld van een slechte Pecha Kucha. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.