Universiteit Leiden

nl en

Vakantie

Bij een werkweek van 38 uur heb je 232 vakantie-uren per jaar. Maak je gebruik van flexibele werkduur? Dan bouw je meer of minder vakantie-uren op. Voor parttimers geldt de opbouw naar rato van de omvang van het dienstverband. Ben je ingeschaald vanaf schaal 11? Dan heb je ook de mogelijkheid om een functiecontract af te sluiten.

Opname van vakantie

Je neemt je vakantiedagen op in het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. In het uitzonderlijke geval dat je dat niet lukt, maak je schriftelijke afspraken met je leidinggevende over hoe je je resterende dagen opneemt. Je moet deze afspraken voor 1 april in het volgende jaar maken. Je hebt verschillende mogelijkheden om je resterende dagen op te maken:

Vakantie opnemen

Vraag je vakantie aan via SAP Self Service. Instructies voor het aanvragen van verlof, volg het stappenplan in dit Kennisitem of bekijk de video hieronder.

Aanvragen

Instructievideo verlof aanvragen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Functiecontract

Bij een functiecontract maak je met je leidinggevende afspraken over te behalen resultaten, te verrichten taken en je bereikbaarheid en aanwezigheid. Je bent vervolgens vrij om je tijd zelf in te delen. Er worden geen vakantie-uren bijgehouden. Het aantal vakantie-uren staat aan het einde van het kalenderjaar automatisch op nul. Als je ziek/arbeidsongeschikt wordt, moet je nieuwe afspraken maken met je leidinggevende over het voortzetten van je functiecontract en de daaraan gekoppelde te behalen resultaten.

Functiecontract aanvragen

Vraag een functiecontract aan via het Serviceplein onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties', 'Rooster(uren) wijzigen'. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een functiecontract? Volg het stappenplan via dit Kennisitem.

Aanvragen via het Serviceplein

Goede Vrijdag inwisselbaar

Vanaf 2024 is het mogelijk om Goede Vrijdag in te wisselen voor een andere religieuze, nationale, regionale of lokale feest- of gedenkdag (bijvoorbeeld Keti Koti, carnaval of dodenherdenking).

Na overleg met je leidinggevende kan je via de Verlof-applicatie in Self Service  Goede Vrijdag intrekken. Deze staat standaard voor alle medewerkers als vrije dag in het systeem geboekt, maar voor 0 uur (de dag gaat niet ten koste van het verlofsaldo). Direct na het intrekken vraag je  de dag waarvoor je wilt ruilen als vrije dag aan in de Verlof-applicatie. Voor het intrekken en indienen geldt dezelfde goedkeuringsmethodiek als voor andere verlofdagen. Wil je Goede Vrijdag niet inwisselen, dan hoef je niets te doen. Zie voor instructies het Kennisitem ‘Verlofaanvraag verwijderen' en het Kennisitem ‘Verlofaanvraag indienen’.

Er gelden een aantal voorwaarden voor het inwisselen van Goede Vrijdag:

 • Het is alleen mogelijk Goede Vrijdag in te wisselen als deze dag voor jou een reguliere werkdag is.
 • Op Goede Vrijdag zijn de gebouwen van de Universiteit Leiden gesloten. Kun je niet thuiswerken? Dan is het niet mogelijk Goede Vrijdag in te wisselen.
 • Zoals gebruikelijk stem je het verzoek om Goede Vrijdag in te wisselen op voorhand af met je leidinggevende en (indien nodig) met je team.
 • Het verzoek om Goede Vrijdag in te wisselen moet uiterlijk 4 weken voor Goede Vrijdag zijn ingediend. Je kunt niet met terugwerkende kracht een eerder gebruikte verlofdag alsnog inwisselen voor Goede Vrijdag.
 • Je kunt Goede Vrijdag alleen inwisselen voor een andere dag in hetzelfde kalenderjaar.

Meenemen vakantiedagen

Je kunt een eventueel restant van de in een kalenderjaar opgebouwde vakantie-uren meenemen naar het volgende kalenderjaar. Per 31 december 2019 geldt:

 • Compensatie-uren: opgebouwd op grond van de flexibele werkduur, vervallen elk jaar per 31 december. Dit zijn 96 uur bij voltijds dienstverband.
 • Bovenwettelijke vakantie-uren: vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Dit zijn 80 uur bij voltijds dienstverband.
 • Wettelijke vakantie-uren: vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar. Dit zijn 152 uur bij voltijds dienstverband.

Bekijk voor een uitgebreid overzicht de pagina over het verlofsysteem.

Opbouw vakantie bij bijzondere omstandigheden

 • Zwanger
  Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de reguliere vakantieopbouw gewoon door.
 • Vakantie opnemen tijdens ziekte
  Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode word je in staat gesteld en geacht verlof op te nemen. Als je vakantie wilt opnemen en/of op reis wilt gaan, moet je dit vooraf overleggen met je leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt in dat geval of er medische bezwaren tegen het opnemen van vakantie en/of het op reis gaan bestaan. Je neemt hierbij vakantie op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat je ziek bent.

Einde dienstverband en je vakantie-uren

Resterende vakantie-uren neem je op vóór de datum van uitdiensttreding en in overleg met je leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.