Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsvisie

De onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity geeft aan waartoe we onze studenten (willen) opleiden en welke (nieuwe) eisen dat stelt aan curriculum en de leeromgeving. De visie biedt een langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Acht ambities

De onderwijsvisie kent acht ambities die nauw met elkaar verweven zijn. Het doel is studenten laten uitgroeien tot academische professionals en betrokken burgers, die na hun afstuderen in academische posities in de wetenschap en daarbuiten, een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen waarvoor onze samenleving staat.

Verwevenheid onderzoek en onderwijs is de kern van ons onderwijs in alle opleidingen. De universiteit stimuleert een onderzoekende houding bij de student. Lees meer

Perspectief gericht onderzoekend leren

Hoe kun je studenten grip leren krijgen op complexe vraagstukken? Fred Janssen, Wetenschappelijk Directeur ICLON en Hoogleraar Didactiek Natuurwetenschappen heeft een aantal tools ontwikkeld waarmee je als docent je onderwijs relatief eenvoudig om kunt bouwen tot onderwijs waarin studenten onderzoekend leren en je hen voorbereidt op het omgaan met lastige vraagstukken en problemen. Wat houdt de methode in, waarom is het belangrijk en hoe ga je ermee aan de slag? Lees meer

De ambitie Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat kennis beter beklijft wanneer studenten actief betrokken zijn bij het onderwijs en het onderzoek. Actieve deelname van studenten stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs: minder consumptie van kennis en efficiëntere benutting van contacturen. Lees meer

Hoe stimuleer je activerend leren?

Met behulp van verschillende interactietools kan activerend leren worden gestimuleerd. Op deze pagina vind je verschillende tools die je kunnen ondersteunen bij het creëren van interactie met studenten. 

De ambitie flexibele leerroutes heeft betrekking op het creëren van mogelijkheden om het leerproces van de student beter inhoud en vorm te geven in combinatie met het vinden van aansluiting bij de behoeften van de student. Met een flexibel aanbod van leerroutes krijgt de student, onder leiding van de docent, de mogelijkheid om de eigen studieloopbaan af te stemmen op zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Lees meer

Dat het in het universitaire onderwijs om meer gaat dan kennisoverdracht is inmiddels helder. Naast kennis en inzicht moeten studenten over de juiste vaardigheden beschikken om die kennis en inzichten toe te passen. Lees meer.

13 vakoverstijgende vaardigheden

Welke vaardigheden hebben studenten nodig om als academische professional en betrokken burger te kunnen functioneren? Universiteit Leiden heeft 13 gezamenlijke vakoverstijgende vaardigheden geselecteerd die van belang zijn voor elke Leidse student, welke studie deze ook volgt. De vaardigheden maken onze studenten beter inzetbaar op de arbeidsmarkt en stellen hen in staat om als betrokken burgers bij te dragen aan de oplossingen waar de samenleving behoefte aan heeft. Wat zijn vakoverstijgende vaardigheden? Hoe pas je deze vaardigheden toe in het onderwijs? Lees meer.

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd en flexibeler en digitaler geworden. De Universiteit Leiden wil haar studenten voorbereiden op een loopbaan waarin flexibiliteit, veerkracht en aanpassingsvermogen essentieel zijn. Zij heeft in haar onderwijsvisie de ambitie uitgesproken om de oriëntatie op de arbeidsmarkt in het onderwijs te versterken. Lees meer

Hoe bereid je onze studenten voor op de toekomstige arbeidsmarkt?

Stel met behulp van het Referentiekader Arbeidsmarktvoorbereiding een compleet aanbod van arbeidsmarktvoorbereiding samen binnen het curriculum om onze studenten optimaal voor te bereiden op de overgang van studie naar werk. Lees meer.

We sluiten in ons onderwijs aan op vragen en behoeften van de samenleving. Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen mondige en kritische burgers straks bijdragen aan een betere wereld. Studenten kunnen al tijdens de studie bijdragen, bijvoorbeeld met projecten voor de gemeenschap (service learning) samen met maatschappelijke instellingen zoals gemeenten en scholen. Lees meer

In het onderwijs(aanbod) spelen we in op technologische ontwikkelingen. Docenten vertalen technologische vernieuwing naar hun vakgebied en ook in ons onderwijs sluiten we aan op snelle digitale ontwikkelingen. Lees meer.

Blended learning

Blended learning is het uitgangspunt voor het aanbieden van het onderwijs bij Universiteit Leiden. Blended learning is een doordachte mix van online en on campus-leren, passend bij de leerdoelen, het curriculum en de student. Zodanig, dat het bijdraagt aan de leerervaring van de student en de kwaliteit van het onderwijs. Lees meer

Over Internationalisering en diversiteit

In een stimulerende, internationale en inclusieve onderwijsgemeenschap is iedereen welkom en halen we het beste uit onze studenten. We hebben daarbij aandacht voor grensoverschrijdende of mondiale problemen en verschillende perspectieven en internationaal vergelijkend onderzoek. Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.