Universiteit Leiden

nl en

Vakantie

Bij een werkweek van 38 uur heb je 232 vakantie-uren per jaar. Maak je gebruik van flexibele werkduur? Dan bouw je meer of minder vakantie-uren op. Voor parttimers geldt de opbouw naar rato van de omvang van het dienstverband. Ben je wetenschapper of werkzaam als niet-wetenschappelijk personeel bij een faculteit en ingeschaald vanaf schaal 11? Dan heb je ook de mogelijkheid om een jaarafspraak te maken.

Opname van vakantie

Je neemt je vakantiedagen op in het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. In het uitzonderlijke geval dat je dat niet lukt, maak je schriftelijke afspraken met je leidinggevende over hoe je je resterende dagen opneemt. Je moet deze afspraken voor 1 april in het volgende jaar maken. Je hebt verschillende mogelijkheden om je resterende dagen op te maken:

Vakantie opnemen

Vraag je vakantie aan via SAP Self Service. Instructies voor het aanvragen van verlof, volg het stappenplan in dit Kennisitem of bekijk de video hieronder.

Aanvragen

Instructievideo verlof aanvragen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Jaarafspraken

Bij een jaarafspraak maak je met je leidinggevende afspraken over te behalen resultaten, te verrichten taken en je bereikbaarheid en aanwezigheid. Je bent vervolgens vrij om je tijd zelf in te delen. Er worden geen vakantie-uren bijgehouden. Het aantal vakantie-uren staat aan het einde van het kalenderjaar automatisch op nul. Als je ziek/arbeidsongeschikt wordt, moet je nieuwe afspraken maken met je leidinggevende over het voortzetten van je jaarafspraak en de daaraan gekoppelde te behalen resultaten.

Let op: Per 1 januari 2024 komt de Regeling Jaarafspraken te vervallen en stappen we geheel over op functiecontracten conform de cao NU. Tot die tijd geldt de huidige Regeling Jaarafspraken. Medewerkers die jaarafspraken hebben, worden hierover geïnformeerd.

Jaarafspraak aanvragen

Vraag een jaarafspraak aan via het Serviceplein onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties', 'Rooster(uren) wijzigen'.  Instructies voor het aanvraen, volg het stappenplannen via dit Kennisitem.

Aanvragen via het Serviceplein

Meenemen vakantiedagen

Je kunt een eventueel restant van de in een kalenderjaar opgebouwde vakantie-uren meenemen naar het volgende kalenderjaar. Per 31 december 2019 geldt:

  • Compensatie-uren: opgebouwd op grond van de flexibele werkduur, vervallen elk jaar per 31 december. Dit zijn 96 uur bij voltijds dienstverband.
  • Bovenwettelijke vakantie-uren: vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Dit zijn 80 uur bij voltijds dienstverband.
  • Wettelijke vakantie-uren: vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar. Dit zijn 152 uur bij voltijds dienstverband.

Bekijk voor een uitgebreid overzicht de pagina over het verlofsysteem.

Opbouw vakantie bij bijzondere omstandigheden

  • Zwanger
    Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de reguliere vakantieopbouw gewoon door.
  • Vakantie opnemen tijdens ziekte
    Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode word je in staat gesteld en geacht verlof op te nemen. Als je vakantie wilt opnemen en/of op reis wilt gaan, moet je dit vooraf overleggen met je leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt in dat geval of er medische bezwaren tegen het opnemen van vakantie en/of het op reis gaan bestaan. Je neemt hierbij vakantie op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat je ziek bent.

Einde dienstverband en je vakantie-uren

Resterende vakantie-uren neem je op vóór de datum van uitdiensttreding en in overleg met je leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.