Universiteit Leiden

nl en

Examencommissies

Elke opleiding heeft een examencommissie. Dat is wettelijk geregeld. Deze commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Heeft de student alle kennis, inzicht en vaardigheden in huis die nodig zijn voor een positief resultaat van een examen?

Taken van de examencommissie

De wetgever bepaalt de taken van de examencommissie. Dit is wat de commissie doet:

 • Op een objectieve en deskundige manier vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden van de OER, zodat hij/zij een graad kan krijgen.
 • Kwaliteit van de tentamens en examens bewaken.
 • Richtlijnen en aanwijzingen (binnen het kader van de OER) maken om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen (bijvoorbeeld aan een examinator wanneer in een concreet geval een verkeerde beoordelingsmal is gebruikt).
 • Toestemming geven aan studenten om een samengesteld programma te volgen. Na het examen krijgt hij/zij dan een graad.
 • Vrijstellingen geven aan studenten.
 • Regels maken over de uitvoering van taken en bevoegdheden (eigen Regels & Richtlijnen).
 • Getuigschriften uitreiken.
 • Sancties uitdelen aan studenten die gefraudeerd hebben of plagiaat hebben gepleegd.
 • Bindend Studie Advies (BSA) (namens het faculteitsbestuur) geven aan studenten.

Kwaliteit van tentamens en eindwerkstukken bewaken

Een belangrijke taak van de examencommissie is het bewaken van de kwalitiet van toetsen en eindwerkstukken. Naast schriftelijke of mondelinge tentamens kan de universiteit de kennis en vaardigheden van studenten toetsen met een opdracht, een portfolio of een presentatie. De volgende uitgangspunten gelden daarbij:

 • Een schriftelijk tentamen wordt ontworpen door tenminste twee examinatoren (vier-ogenprincipe).
 • Voor elk schriftelijk tentamen is een antwoordmodel beschikbaar.
 • Tentamens zijn betrouwbaar, valide en transparant.
 • Bij een sterke boven- of ondergemiddelde tentamenuitslag doet de examencommissie nader onderzoek.
 • De examencommissie neemt tenminste één keer per cursusjaar een steekproef van de afgenomen tentamens. Het doel is om de kwaliteit van de vragen en de beoordeling te controleren.
 • Eindwerkstukken worden door twee lezers beoordeeld. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar.
 • Voor het beoordelen van eindwerkstukken zijn beoordelingscriteria beschikbaar.
 • De eerste en tweede lezer gebruiken beoordelingsformulieren om eindwerkstukken te beoordelen.

Leden van de examencommissie

Het faculteitsbestuur benoemt de leden van de examencommissie. Een aantal regels hierbij:

 • Minimaal één lid is als docent verbonden aan de opleiding (of één van de opleidingen bij een gedeelde examencommissie).
 • Elke examencommissie moet een extern lid hebben. Dit kan iemand zijn van een andere opleiding binnen de universiteit of iemand van een andere universiteit.
 • Leden van de examencommissie kunnen daarnaast geen management- of bestuursfunctie met financiële verantwoordelijkheid hebben.

Examinatoren benoemen

De examencommissie benoemt elk jaar de examinatoren. De examinator maakt de examens, neemt ze af en geeft de uitslag.

Vakbekwaam toetsen maakt deel uit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Voor informatie en ondersteuning kunnen examinatoren terecht bij Maarten van de Ven (ICLON).

Positie examencommissie binnen de universiteit

De examencommissie is (functioneel) onafhankelijk van het College van Bestuur, het faculteitsbestuur en het opleidingsbestuur. Wel werkt ze samen met deze bestuursgroepen. 

Wilt u weten hoe de rol- en werkverdeling eruit ziet? Lees het document Examencommissie, College van Bestuur, faculteitsbestuur, opleidingsbestuur, opleidingscommissie (pdf).

Bijeenkomsten en workshops voor examencommissies

Het College van Bestuur organiseert een keer per jaar een universiteitsbrede bijeenkomst voor examencommissies. Om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Daarnaast verzorgen Academische Zaken, Juridische Zaken en het ICLON workshops over regelgeving en het bewaken van de kwaliteit van toetsen voor (nieuwe) leden van examencommissies.

De workshops van twee halve dagen vinden - afhankelijk van de vraag - een of twee keer per jaar plaats.  Neem voor meer informatie contact op met Maarten van de Ven (ICLON), telefoon 071 527 6127.

Vragen over de examencommissie

Heb je vragen over de examencommissie? Neem dan contact op met je facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau is Kirsten Dibbet de contactpersoon voor vragen over examencommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.