Universiteit Leiden

nl en

Vakantieverlof

Het basisverlof bij een werkweek van 38 uur bedraagt 232 uur per jaar. Maakt u gebruik van flexibele werkduur? Dan heeft u meer of minder verlofuren. Voor parttimers geldt de opbouw naar rato van de omvang van het dienstverband. Bent u wetenschapper of werkzaam als niet-wetenschappelijk personeel bij een faculteit en ingeschaald vanaf schaal 11? Dan heeft u ook de mogelijkheid om een jaarafspraak te maken.

Opname van vakantieverlof

U neemt uw verlofuren op in het jaar waarin u ze heeft opgebouwd. In het uitzonderlijke geval dat u dat niet lukt, maakt u schriftelijke afspraken met uw leidinggevende over hoe u uw resterende uren opneemt. U moet deze afspraken voor 1 april in het volgende jaar maken. U heeft verschillende mogelijkheden om uw resterende verlof op te maken:

Verlofuren opnemen

U kunt uw verlof aanvragen via Self Service.

Aanvragen

Jaarafspraken

Bij een jaarafspraak maakt u met uw leidinggevende afspraken over te behalen resultaten, te verrichten taken en uw bereikbaarheid en aanwezigheid. U bent vervolgens vrij om uw tijd zelf in te delen. Er worden geen verlofuren bijgehouden. Het aantal verlofuren staat aan het einde van het kalenderjaar automatisch op nul. Als u ziek/arbeidsongeschikt wordt, moet u nieuwe afspraken maken met uw leidinggevende over het voortzetten van uw jaarafspraak en de daaraan gekoppelde te behalen resultaten.

Jaarafspraak aanvragen

U vraagt een jaarafspraak aan via het Serviceplein onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties', 'Rooster(uren) wijzigen'.

Aanvragen via het Serviceplein

Meenemen verlofuren

U kunt een eventueel restant van de in een kalenderjaar opgebouwde verlofuren meenemen naar het volgende kalenderjaar. Per 31 december 2019 geldt:

  • Compensatie-uren: opgebouwd op grond van de flexibele werkduur, vervallen elk jaar per 31 december. Dit zijn 96 uur bij voltijds dienstverband.
  • Bovenwettelijke vakantie-uren: vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Dit zijn 80 uur bij voltijds dienstverband.
  • Wettelijke vakantie-uren: vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar. Dit zijn 152 uur bij voltijds dienstverband.

Opbouw verlofuren bij bijzondere omstandigheden

  • Zwanger
    Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de reguliere verlofopbouw gewoon door.
  • Verlofuren opnemen tijdens ziekte
    Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode wordt u in staat gesteld en geacht verlof op te nemen. Als u verlof wilt opnemen en/of op reis wilt gaan, moet u dit vooraf overleggen met uw leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt in dat geval of er medische bezwaren tegen de verlofopname en/of het op reis gaan bestaan. U neemt hierbij verlof op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat u ziek bent.

Einde dienstverband en uw verlofuren

Resterende verlofuren neemt u op vóór de datum van uitdiensttreding en in overleg met uw leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie