Universiteit Leiden

nl en

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Om de kwaliteit van academisch onderwijs in Nederland te waarborgen, hebben docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) nodig. Wat betekent deze kwalificatie voor jou?

De BKO is een keurmerk dat alle Nederlandse universiteiten gebruiken. De kwalificatie werkt als een betrouwbare referentie over jou als docent. De BKO bestaat uit een traject, waardoor docenten alle facetten van het docentschap kunnen evalueren en ontwikkelen. Aan het einde van het traject ontvang je het BKO-certificaat. Ben je BKO-gekwalificeerd? Dan geldt deze kwalificatie op alle Nederlandse universiteiten.

Heb je een BKO nodig?

Heb je als docent, ud, uhd of hoogleraar een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer? Dan moet je in het bezit zijn van de BKO. Treed je nieuw in dienst en heb je nog geen BKO? Dan krijg je 2 jaar de tijd om je BKO te behalen. Wanneer je een tijdelijk dienstverband krijgt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, dan wordt – als je na een jaar een vast dienstverband krijgt - via het ROG gevolgd of je binnen twee jaar na indiensttreding voldoet aan de eis voor het behalen van de BKO. Een bevordering naar een hogere functie is pas mogelijk als je je BKO behaald hebt.

Lesgeven zonder een BKO?

Wanneer je geen BKO nodig hebt, en je geeft wel les, dan moet je je hierin scholen. Dat kan met de cursus 'Uitvoeren van Onderwijs' van het LLInC. Sommige faculteiten hebben ook een eigen opleidingsaanbod. Neem hiervoor contact op met je instituutsmanager.

Waaruit bestaat het BKO-traject?

Een BKO traject begint met een gesprek met de BKO-contactpersoon van je faculteit. Hij of zij voert namens de facultaire toetsingscommissie een intakegesprek met je en legt je uit welke stappen je moet zetten voor verwerving van je BKO. Je hebt twee jaar de tijd om je  portfolio te vullen en je BKO te behalen. De universiteit biedt je hierbij diverse vormen van ondersteuning. Is je portfolio compleet, dan toetst de commissie het weer. Voldoe je aan de eisen? Dan ontvangt je je BKO-certificaat, ondertekend door de decaan van je faculteit en de Vice-Rector Magnificus.

BKO-portfolio

Om een BKO-certificaat te behalen, leg je een portfolio aan. Hierin verzamel je stukken die laten zien dat je voldoet aan de BKO-eindtermen. Zo krijgt de toetsingscommissie een duidelijk beeld van uw kwaliteiten. Je neemt in je portfolio in ieder geval de volgende zaken op:

  • studentevaluaties
  • oordeel van de leidinggevende
  • reflectieverslag over je ontwikkeling als docent
  • advies van collega-mentor (als je een opleiding volgt)

Iedere faculteit stelt daarnaast extra eisen aan je portfolio. Je BKO-contactpersoon vertelt je hier graag meer over. In je portfolio laat je ook zien dat je aan de BKO-eindtermen voldoet.

Verzorg je onderwijs in het Engels?

Dan is ook de Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Het traject bestaat uit een toets. Indien van toepassing wordt voor de BKE een apart certificaat uitgereikt. Dit certificaat voeg je toe aan je BKO-portfolio.

Waar kun je de BKO halen?

De Basis Kwalificatie Onderwijs kun je bij de Universiteit Leiden halen. Ook de kwalificatie voldoet die je misschien bij een andere Nederlandse universiteit gehaald hebt.

Ondersteuning vanuit de Universiteit Leiden

Je BKO-contactpersoon kan je in contact brengen met een persoonlijke mentor. Verder zijn er diverse cursusmodules ter ondersteuning van jedocentprofessionalisering. Tot slot vinden van tijd tot tijd universitaire onderwijsbijeenkomsten plaats.

BKO

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een verplicht keurmerk voor docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren met een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer (zie ook de universitaire informatie: Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - Universiteit Leiden). 

Het FSW BKO-traject bestaat uit twee delen: een door LLInC verzorgd leertraject, bestaande uit vijf modules, en het samenstellen van een BKO-portfolio. Het succesvol afronden van beide delen is verplicht voor het BKO-certificaat. Eventueel dient de kandidaat tevens een Basiskwalificatie Engels (BKE) te behalen. Lees hieronder hier meer over.

Deze webpagina biedt alle informatie over de voorwaarden en procedure van de FSW BKO regeling. De eerste stap bij het behalen van een BKO is altijd een intakegesprek met de BKO secretaris.

BKO leertraject

Het BKO-leertraject wordt door LLInC aangeboden en bestaat uit vijf BKO-modules, die elk ten minste één keer per jaar worden aangeboden:

1.    Ontwerpen van onderwijs
2.    Uitvoeren van onderwijs
3.    Toetsen en beoordelen
4.    Scripties begeleiden
5.    Inclusief onderwijs

Inschrijving voor de BKO-modules gebeurt rechtstreeks via het Serviceplein. Bij succesvolle afronding van een module wordt een deelcertificaat toegekend. De vijf behaalde deelcertificaten worden door de kandidaat toegevoegd aan het BKO-portfolio.

BKO portfolio

Wanneer aan de voorwaarden voor het portfolio (Voorwaarden voor het BKO dossier) is voldaan stuurt de kandidaat het complete BKO-portfolio (incl. bijlagen, zie het Voorbeelddossier in pdf aan de secretaris van de BKO Toetsingscommissie, uiterlijk 10 werkdagen vóór een vergadering.

N.B. Diezelfde termijn geldt voor het aanleveren van eventuele vrijstellingsverzoeken, of aanvragen voor deelcertificaten.

De BKO Toetsingscommissie beoordeelt tijdens de vergadering of voldaan is aan de eindtermen voor de BKO op grond van het door de kandidaat ingediende BKO-portfolio. Indien de toetsingscommissie het BKO-portfolio nog niet als voldoende beoordeelt, geeft zij aan op welke punten aanvulling nodig is en houdt het portfolio aan zodat de kandidaat het portfolio kan aanpassen. De beoordeling wordt binnen 10 werkdagen na de vergaderdatum aan de kandidaat medegedeeld.

Bij een positieve beoordeling adviseert de toetsingscommissie de decaan om de kandidaat te certificeren. 

N.B. voor kandidaten met een uiterlijke datum om de BKO te behalen vóór 1 september 2024 geldt dat zij ook de oude documentatie mogen gebruiken, zie hier: 

Basiskwalificatie Engels (BKE)

De BKE is een verplicht onderdeel van de BKO voor docenten die Engelstalig les geven. De BKE toets kan worden afgelegd bij het Academisch Talencentrum en de kosten zijn voor rekening van het instituut waar de docent is aangesteld.

Voor een afspraak kan contact opgenomen worden met Brigitt Relli.

Vrijstellingen en deelcertificaten

Mogelijk wil je op basis van eerdere onderwijservaring en/of gevolgde cursussen of trainingen op het gebied van didactiek vrijstelling aanvragen van het volgen van (een aantal van) de door LLInC verzorgde trainingen. Je kunt hiervoor het formulier voor vrijstellingen indienen bij de secretaris. 

Als je als promovendus in dienst bent bij FSW en geïnteresseerd bent in het behalen van een BKO-deelcertificaat, verwijzen wij je naar de BKO deelcertficaten website.

Vergaderdata 2023-2024

De vergaderdata voor 2024 zijn:

  • 25 oktober 2023
  • 18 december 2023
  • 29 januari 2024
  • 18 maart 2024
  •  21 mei 2024

Praktische informatie en contact

In de Uitvoeringsregeling staat informatie over de te verrekenen kosten. De BKO secretaris Drs. Laura Schneider is bereikbaar voor vragen over de BKO bij FSW, ook kan er direct een intakegesprek of afspraak geboekt worden. Dat kan direct met behulp van Outlook.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.