Universiteit Leiden

nl en

Startgesprek en Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek

Eén keer per jaar vindt er een Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek) plaats tussen u en uw leidinggevende. Dit is hét moment om terug te kijken en uw werkresultaten en persoonlijke ontwikkeling te evalueren. Tegelijkertijd wordt in het R&O-gesprek vooruitgekeken door het maken van werk- en ontwikkelafspraken voor het komende jaar. Ook worden eventuele opleidingswensen geïnventariseerd.

Startgesprek

U voert een startgesprek met uw leidinggevende binnen drie maanden na indiensttreding of drie maanden nadat u bent gestart in een andere functie. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over door u te behalen resultaten en competenties die u dient te ontwikkelen. De afspraken zijn de basis voor uw eerste Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek).

R&O-gesprek in tijden van corona

De coronacrisis heeft ongetwijfeld invloed op je werk. Is er een R&O-gesprek gepland, dan kan dat in de meeste gevallen doorgaan. In je R&O-gesprek kijk je samen met je leidinggevende naar het afgelopen jaar en maak je afspraken voor het komende jaar. Je leidinggevende zal zich niet beperken tot de huidige periode.

Is het nodig om je R&O-gesprek uit te stellen, dan zal je leidinggevende dit met je bespreken. Hierbij geldt dat de uitstel niet langer dan twee maanden mag duren. Meer informatie vind je in de Tips & Tricks R&O-gesprek in tijden van corona.

Voorafgaand aan een R&O-gesprek

In de regel neemt uw leidinggevende het initiatief voor een R&O-gesprek, maar u kunt dat ook zelf doen. Medewerkers vanaf schaal 8 schrijven een jaarrapport ter voorbereiding op het R&O-gesprek. Hierin blikt u terug op het afgelopen jaar. Welke resultaten heeft u geboekt? Welke ontwikkeling heeft u doorgemaakt? In hoeverre zijn de afspraken uit het vorige R&O-gesprek gerealiseerd? Als u onderwijs geeft, voegt u de onderwijsevaluaties bij. Uw leidinggevende gebruikt het jaarrapport als uitgangspunt voor het R&O-gesprek.

Om het voor u eenvoudiger te maken, heeft de universiteit een format voor de jaarrapporten gemaakt. Uw jaarrapport stuurt u uiterlijk een week voor het gesprek naar uw leidinggevende. Ook kunt u gebruikmaken van de suggestielijst. Hierin staan vragen en onderwerpen die uzelf of uw leidinggevende aan de orde kan stellen.

Wat kunt u verwachten van een R&O-gesprek?

In het R&O-gesprek spreekt uw leidinggevende met u over uw prestaties en ontwikkeling in het afgelopen jaar. Wat ging goed? Wat kan beter? Er is ook ruimte om uw ambities te bespreken. Hoe wilt u uw loopbaan in de (nabije) toekomst vormgeven? Wilt u cursussen volgen? U kunt in het gesprek een bevordering naar een hoger functieniveau aan de orde stellen. Houd er rekening mee dat uw leidinggevende niet altijd bevoegd is om u te bevorderen. 

Na het gesprek ontvangt u van uw leidinggevende een beoordeling over hoe u functioneert. U krijgt een totaalscore in de vorm van een cijfer 1 t/m 5. En uw leidinggevende maakt met u concrete afspraken voor het komende jaar op het gebied van resultaten, competenties en scholing. 

Na afloop van het R&O-gesprek

Uw leidinggevende maakt een verslag van het gesprek via een R&O-formulier. Zelf vult u ook een deel van het formulier in. In de handleiding leest u welke informatie u invult en hoe u dat doet. Voor leidinggevenden is er een aparte handleiding. Als u zich kunt vinden in de verslaglegging, tekent u voor akkoord of gezien.

Heeft u een positief eindoordeel (totaalscore tussen 3 en 5) gekregen over uw functioneren? Dan ontvangt u een periodieke salarisverhoging tenzij u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt. Uiteraard blijft u ook in dat geval jaarlijks R&O-gesprekken voeren.

Niet eens met uw beoordeling?

Bent u het niet eens met uw beoordeling? Dan kunt u uw leidinggevende schriftelijk vragen om herziening. U geeft daarbij aan waarom u het niet eens bent met de beoordeling. Als uw leidinggevende akkoord gaat met herziening, tekent u de aangepaste beoordeling alsnog voor akkoord of gezien.

Als uw leidinggevende niet (helemaal) akkoord gaat met herziening, besluit de naasthogere leidinggevende over de herziening en daarmee over uw beoordeling. In dat geval wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de uitkomst van de herzieningsprocedure, kunt u een verzoekschrift met daarin een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beoordeling indienen bij de Geschillencommissie. Of u kunt rechtstreeks een procedure starten bij de kantonrechter.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.