Universiteit Leiden

nl en

Kadernota

In de Kadernota worden de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. De nota vormt het startpunt voor de Planning- en Control-cyclus voor het nieuwe jaar. In de Kadernota worden de verwachte inkomsten uit de eerste geldstroom afgezet tegen de budgetten van faculteiten en eenheden.

De middelen die de faculteiten ontvangen, zijn gebaseerd op het universitaire verdeelmodel Allocatie Eerste Geldstroom. De faculteit geneeskunde vormt hierop een uitzondering, die wordt op een andere manier bekostigd. Voor de overige eenheden wordt in de kadernota in beeld gebracht of wijzigingen van de universitaire bijdrage noodzakelijk zijn.

Voor de eenheden vormt de verdeling van middelen – zoals opgenomen in de Kadernota – de basis voor het opstellen van de begroting.

Instemmingsrecht van de Universiteitsraad

De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, zoals deze in de Kadernota staan beschreven. Het College van Bestuur vraagt de Universiteitsraad daarom om akkoord op de verdeling van middelen over de hoofdposten: faculteiten / instituten, diensten, werkbudgetten en huisvesting.

Kadernota

Download hier de meest recente kadernota van Universiteit Leiden.

Downloaden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.