Universiteit Leiden

nl en

Nevenwerk

Veel medewerkers van de universiteit verrichten nevenwerkzaamheden. De universiteit staat hier positief tegenover, want een universiteit hoort middenin de maatschappij te staan. Met het verrichten van nevenwerkzaamheden worden onderzoek, onderwijs en samenleving met elkaar verbonden. Maar niet alles mag. Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden gelden voorwaarden, die vooral zijn gericht op transparantie en het voorkómen van belangenverstrengeling.

Geef je nevenwerkzaamheden of wijzigingen daarin door via Self Service. Kun je geen gebruikmaken van Self Service, neem dan contact op met PSSC Servicepunt.

Melden

Wat zijn nevenwerkzaamheden?

Nevenwerkzaamheden zijn alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die je als werknemer van de universiteit niet vanuit je functie verricht. De werkzaamheden kunnen binnen of buiten werktijd plaatsvinden. Als je een nevenfunctie aanvaardt, let er dan op dat het nevenwerk het belang van de universiteit of een goede functievervulling niet kan schaden.

Voorbeelden

Een collega was lid van de lokale gemeenteraad. De universiteit wilde op een bepaalde locatie in de stad studentenhuisvesting (laten) realiseren. De betreffende partij was daartegen en de collega trad voor de partij naar buiten als woordvoerder. Hier lag duidelijk een belangenconflict.

Onze wetenschappers worden vaak gevraagd voor adviesfuncties. Bijvoorbeeld in een instelling voor de beslechting van internationale investeringsgeschillen. Twee Leidse wetenschappers maken deel uit van de Kiesraad, een overheidsorgaan dat toeziet op de landelijke verkiezingen. Weer een andere collega onderzoekt of er geweld voorkwam in blinden- en doveninternaten. Dit is allemaal prima te combineren met hun functie bij de universiteit. Het zou gaan knellen als er een situatie ontstaat waarin de Universiteit Leiden op enigerlei wijze onderwerp zou zijn van beslechting of advies.

Een andere collega werkte part time bij de universiteit in de ict en had daarnaast een eigen bedrijf. Er moest een voorstel worden geschreven. De collega zei: zal ik dat doen vanuit mijn bedrijf? Nee, dat kan niet. Je mag je eigen bedrijf geen werk (laten) bezorgen vanuit je eigen functie bij de universiteit.

Melden verplicht

Je bent verplicht nevenwerkzaamheden te melden en toestemming te vragen aan het bestuur van de faculteit of dienst waar je werkt. Hoe weet je welk nevenwerk je moet bespreken met je leidinggevende?

Als je een van de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, betreft het mogelijk nevenwerk dat je dient te bespreken met je leidinggevende:

  • Zijn er overeenkomsten tussen het nevenwerk en het werk dat je bij de universiteit doet? 
  • Maak je gebruik van hetzelfde netwerk van personen, bedrijven en/of instanties dat je op je werk uit hoofde van je functie gebruikt?
  • Heb je het nevenwerk gekregen door/vanwege je functie bij de universiteit?
  • Maak je gebruik van informatie, kennis of vaardigheden uit je functie bij de universiteit? 
  • Heeft de organisatie of de persoon waarvoor je het nevenwerk doet, een bedenkelijke reputatie?

Welk nevenwerk hoef je niet te melden?

De meldplicht geldt niet als de nevenwerkzaamheden:

  • volledig buiten werktijd worden vervuld én
  • onbetaald zijn én
  • niet conflicteren met de functievervulling bij de universiteit én
  • het belang van de universiteit niet kunnen schaden

Registratie en publicatie op de website

Nevenwerkzaamheden van werknemers van de Universiteit Leiden worden opgenomen in een register. Hierin staat vermeld wat de aard van de nevenwerkzaamheden is en bij welke instantie ze worden verricht.

Iedere medewerker krijgt één keer per jaar een mail waarin wordt gevraagd na te gaan of de gemelde nevenwerkzaamheden nog kloppen met de werkelijkheid. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het publiceren van je nevenwerkzaamheden op je profielpagina op de universitaire website. In Self Service kun je nevenwerkzaamheden melden of melden dat je gestopt bent met (een deel van) je nevenwerkzaamheden.

Nevenwerk en je R&O-gesprek

Het kan voorkomen dat nevenwerk en de verenigbaarheid daarvan met je functie bij de universiteit onderwerp is van bespreking in je R&O-gesprek. In dit gesprek kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder je nevenwerk toegestaan is.

Regeling

De regels voor nevenwerkzaamheden zijn vastgesteld in de Procedure Nevenwerkzaamheden Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.