Universiteit Leiden

nl en

Rol van de (co)promotor(en)

De (co)promotor(en) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de promovendus.

Starten van een promotie

De (co)promotor(en) stellen binnen drie maanden na aanwijzing in overleg met de promovendus een opleidings- en begeleidingsplan op. Ook bepalen ze de onderlinge taakverdeling en leggen deze schriftelijk vast.

Afronding van de promotie

De (co)promotor(en) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de promotie. Zij beoordelen of het manuscript voldoet aan de eisen voor een promotie en beoordelen overeengekomen wijzigingen opnieuw.

Goedkeuren van het proefschrift

Als de (co)promotor(en) hebben geoordeeld dat het manuscript geldt als een ‘proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap’, verlenen zij er binnen zes weken na het inleveren van het manuscript goedkeuring aan.

Na de goedkeuring van het manuscript legt de promovendus de (co)promotor(en) stellingen voor. Na goedkeuring stuurt de promotor deze naar de decaan.

Samenstellen van een promotiecommissie

  • De promotor vraagt (in Converis) de decaan om de voorgestelde promotiecommissie in te stellen. De (co)promotor(en) maken geen deel uit van deze commissie.
  • De secretaris van de promotiecommissie stuurt het manuscript naar de leden van de promotiecommissie en ontvangt hun reacties.
  • Binnen zes weken na ontvangst van het proefschrift laten de commissieleden aan de secretaris weten of de promovendus tot de verdediging kan worden toegelaten.

Samenstellen van de oppositiecommissie

  • Ondertussen doet de promotor (in Converis) de decaan een voorstel voor de samenstelling van de oppositiecommissie. De (co)promotor(en) maken geen deel uit van de oppositiecommissie. De rector en de decaan (of door hen aangewezen vervangers) treden op als voorzitter respectievelijk secretaris.
  • De decaan benoemt de oppositiecommissie.
  • De pedel stelt het tijdstip van de promotie vast na overleg met de promotor, de promovendus en de decaan.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.