Universiteit Leiden

nl en

Instellingsaccreditatie en Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK)

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen, moet een onderwijsinstelling om de 6 jaar beoordeeld en geaccrediteerd worden. Het kan zijn dat u tijdens deze Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) gevraagd wordt om met het panel van beoordelaars te spreken.

Hoe wordt een instelling geaccrediteerd?

Om de onderwijskwaliteit te beoordelen, vindt elke zes jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) plaats. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van peer review (collegiale beoordeling door onafhankelijke deskundigen). Hierbij gaat een commissie na of de universiteit een doeltreffend systeem heeft om de onderwijskwaliteit te garanderen. 

De instellingsaccreditatie is iets anders dan de opleidingsacceditatie: opleidingen worden apart inhoudelijk beoordeeld en geaccrediteerd door een panel van deskundige vakgenoten. Bij een positieve visitatie accrediteert de NVAO de instelling of de opleiding weer voor zes jaar.

De eerste ITK vond plaats in 2013. Universiteit Leiden is positief beoordeeld en aan de slag gegaan met de beoordeling. Eén van de meest in het oog springende resultaten is de geactualiseerde onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity, die begin 2017 is vastgesteld.

In 2019 is er voor de tweede keer een Instellingstoets Kwaliteitszorg geweest. Universiteit Leiden is wederom positief beoordeeld en gaat de komende jaren aan de slag met de belangrijkste punten uit de beoordeling

  • Zorg voor definities van de concepten uit de onderwijsvisie, (bijvoorbeeld activerend onderwijs en international classroom). Zo komt er meer eenheid in de verschillende concepten (standaard 1), kan de onderwijsvisie sneller geimplementeerd (standaard 2) worden en kan de universiteit de voortgang op één en dezelfde manier monitoren (standaard 3).
  • Bewaak de werkdruk van de docenten en organiseer daarom een goede en gemakkelijk te vinden ondersteuningsstructuur. Verhoog de efficiëntie van innovaties door meer onderlinge kennisdeling, met name tussen faculteiten. 
  • Bewaak bij het opzetten van een monitoringsysteem de balans tussen kwantitatieve meting en kwalitatieve doelstellingen, bijvoorbeeld door een stelsel van ‘pas toe of leg uit’ en door een reflectie te vragen bij een overzicht van resultaten.

Daarnaast gaf het panel van de NVAO aan dat het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken voldoet. Dat is een ambitieus plan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met de studievoorschotmiddelen die zijn vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.