Universiteit Leiden

nl en

Beurs

Van Haersolte Fonds

Studenten Wijsbegeerte en medewerkers van het Institute for Philosophy kunnen een aanvraag indienen bij het Van Haersolte Fonds voor een kortdurend studie- of onderzoeksverblijf, voor het bezoek aan een symposium of congres, voor de organisatie van een symposium of congres, of voor het uitnodigen van een gastspreker.

Deadline
Doorlopend
Doelgroep
Bachelor, Master, PhD, Medewerker
Landen/ nationaliteit
Alle
Type beurs
Studie, Onderzoek
Faculteit
Geesteswetenschappen

Wie kan aanvragen?

Studenten die ingeschreven staan in de opleidingen:

 • BA Wijsbegeerte
 • BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives
 • MA Philosophy (60 ec)
 • MA Philosophy (120 ec)

Medewerkers van het Instituut voor Wijsbegeerte.

Wat kan aangevraagd worden?

Studenten en medewerkers kunnen een aanvraag indienen voor een kortdurend studie- of onderzoeksverblijf, voor het bezoek aan een symposium of congres, voor de organisatie van een symposium of congres, of voor het uitnodigen van een gastspreker.

Hoe verloopt de procedure?

 • Studenten en medewerkers dienen hun aanvragen voor het Van Haersolte Fonds in bij het secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte (Postbus 9515, 2300 RA, Leiden).
 • De Adviescommissie van het instituut beoordeelt de aanvraag en zendt de aanvraag door naar het LUF, vergezeld van een advies.
 • De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF beslist, op grond van het advies van de Adviescommissie van het Instituut voor Wijsbegeerte, of de aanvraag wordt gehonoreerd.
 • De CWB stuurt zowel de aanvrager als de Adviescommissie een bericht over het al dan niet toekennen van een subsidie.

Wanneer kan aangevraagd worden?

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) vergadert zeven maal per jaar. Op de website van het LUF staan de vergaderdata en de deadlines. De Adviescommissie van het Instituut voor Wijsbegeerte heeft haar vergadering één week voor de vergadering van de CWB. Aanvragen voor activiteiten die al zijn geweest of van al start zijn gegaan voordat de CWB de aanvraag heeft besproken in haar vergadering, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen moeten de volgende onderdelen bevatten:

 • Een ingevuld aanvraagformulier van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB). Zie voor meer informatie www.luf.nl
 • Een korte omschrijving van het doel met daarbij een motivatie.
 • Een begroting, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers.
 • Conceptvermelding: u dient de steun van het LUF te vermelden. Stuur daarom met uw aanvraag al een voorbeeld mee waaruit blijkt hoe u het LUF en het Van Haersolte Fonds gaat vermelden.
 • Een advies van de Adviescommissie van het Instituut voor Wijsbegeerte.

Uitslag

Binnen drie weken na de vergadering van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag. Wilt u al eerder de uitslag weten, dan kunt u altijd bellen of mailen met het LUF.

Uitbetaling

U stuurt het LUF binnen vier maanden na afloop van de activiteit de rekening. U tekent voor juistheid en rechtmatigheid van deze declaratie. Op basis van deze verantwoording krijgt u de garantiesubsidie uitgekeerd. Is uw financiële verslag niet binnen deze termijn ontvangen, dan ontvangt u geen subsidie.  

Nadere toelichting

Het LUF is bevoegd om nadere toelichting van werkelijke uitgaven te vragen en om bij gebrek daaraan toegezegde uitkeringen niet te doen plaatsvinden of tot terugvordering over te gaan.

Aan te vragen bedrag

Maximaal 1000 euro per ingewilligde aanvraag.

Contactpersoon

mw C.W. Sombroek
tel. 071 527 2031 
c.w.sombroek@hum.leidenuniv.nl

Over het Van Haersolte Fonds

In 1992 heeft de emeritus hoogleraar wijsbegeerte prof. dr. R.A.V. baron van Haersolte (1919-2002) bij het Leids Universiteits Fonds (LUF) een fonds gesticht ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.