Universiteit Leiden

nl en

Audits

Interne accountants onderzoeken door middel van verschillende audits of de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen goed en betrouwbaar functioneren. Bij de financial audit op de jaarrekening en bij projectverantwoordingen werken we nauw samen met een externe accountant. De audits maken duidelijk wat goed gaat en wat beter of effectiever kan.

Welke audits voert de interne accountant uit?

De interne accountant valt onder de afdeling Audit. Deze afdeling voert in opdracht van het College van Bestuur (CvB) audits uit op (financiële) verantwoordingsinformatie om zo de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. Audit rapporteert aan het CvB over de uitkomsten. Een auditrapport bevat naast de bevindingen ook adviezen voor verbetering van processen en van interne beheersing. De auditrapporten zijn een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering.

Er zijn verschillende audits: 

 • Financial audit
  Accountantscontrole naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie.
 • Operational audit
  Het beoordelen van en adviseren over kwaliteitsaspecten van processen van bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende informatievoorziening.
 • Compliance audit
  Het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving.
 • IT audit
  Het beoordelen van en adviseren over de effectiviteit van de IT-organisatie, IT-processen, applicaties, systemen en infrastructuur in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Bij de financial audit op de jaarrekening werkt de afdeling AIC nauw samen met een externe accountant. De externe accountant maakt gebruik van de uitkomsten van de werkzaamheden van de afdeling Audit bij het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening, subsidieverantwoordingen en bekostigingsgegevens.

Onregelmatigheden

Als er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheden (fraude), volgt een feitenonderzoek. De afdeling Audit heeft van het CvB de verantwoordelijkheid gekregen om te bepalen wie dit inhoudelijk onderzoek uitvoert: eigen medewerkers of een externe partij. In de Richtlijn Afhandeling Fraude vind je het stappenplan dat in werking treedt bij vermoedelijke fraude.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.