Universiteit Leiden

nl en

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van de opleidingen wordt continu gecontroleerd. Dat doen niet alleen externe deskundigen, maar ook medewerkers van de opleidingen en faculteiten. Daardoor kan de universiteit de opleidingen verder verbeteren.

Controle door externe deskundigen

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, controleren externe experts of onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Zij geven daarbij ook adviezen ter verbetering. Dat gebeurt om de zes jaar tijdens een opleidingsvisitatie. Als een opleiding aan de eisen voldoet wordt deze geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

Examencommissies

Elke opleiding heeft een examencommissie. Dat is wettelijk geregeld. Deze commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt. Heeft de student alle kennis, inzicht en vaardigheden in huis die nodig zijn voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende examen?

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een wettelijk document. Een OER regelt onder meer doel en inhoud van de opleiding, wijze van tentaminering, geldigheidsduur tentamens, herkansingen, toelatingseisen, BSA en studiebegeleiding. Het faculteitsbestuur stelt de OER vast. De e-Studiegids is juridisch gezien een bijlage bij de OER.

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat uit zowel studenten als docenten. Samen bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs, stellen zij eventuele knelpunten aan de orde en adviseren zij over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

Onderwijsevaluatie

Onderwijsevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie speelt hierin een centrale rol. De doelstelling van evaluatie is om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren op basis van verzamelde informatie.

Docentprofessionalisering

Goed onderwijs staat centraal bij de Universiteit Leiden. Daarom investeren we in de professionalisering van docenten, zodat zij met hun leermethodes telkens weten aansluiten op de behoeften van individuele studenten. Lees meer over docentprofessionalisering op de pagina's van P&O.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.