Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten - Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Bestuurders 2018

Bij het ondernemen hoort risico's nemen. Derhalve heeft een bestuurder een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap.

Docenten
Arnaud Booij  (Universitair docent) Steef Bartman  (Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht) Mr. A. (Aldo) Verbruggen  (Advocaat Jones Day)

Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt derhalve niet noodzakelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Soms echter kunnen bestuurders al aansprakelijk worden gesteld, zelfs al is er geen sprake van opzet. Aan de orde komt onder meer de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, bij faillissement en de interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van de invorderingswet en de strafrechtelijke aansprakelijkheid als feitelijk leidinggever. 

Drie vakspecialisten geven u een overzicht van de meest relevante en actuele ontwikkelingen aangaande de civiele, fiscale en strafrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid van bestuurders.

Beschrijving onderdeel Strafrechtelijke aspecten: Aldo Verbruggen

Aldo Verbruggen zal spreken over de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon voor strafbare feiten, begaan in ondernemingsverband. Aan de hand van welke criteria er strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld kan worden. Voorts, zal docent de relatie tot governance adresseren en de nut en noodzaak van een compliance program. Afsluitend zal hij ingaan op enkele recente ontwikkelingen, waarbij het Openbaar Ministerie de Amerikaanse trend (Yates memorandum) lijkt te volgen dat bestuurders ‘voor het hekje moeten komen’.

Beschrijving onderdeel Civiele aspecten: Steef Bartman

Aan de hand van recente rechtspraak belicht prof. Bartman de civiele aansprakelijkheidspositie van de bestuurder, zowel tegenover de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid) als tegenover derden (externe aansprakelijkheid). Na een algemene inleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan het trustkantoor dat dikwijls optreedt als statutair bestuurder. Aspecten die dan spelen betreffen onder meer de afhankelijkheid van adviezen en expertise van derden, het meewerken aan belastingontwijking, het gebruik van special purpose vehicles en de instructies van de aandeelhouders en/of de ultimate benefical owner.

Beschrijving onderdeel Fiscaal: Arnaud Booij

Arnaud Booij zal ingaan op de mogelijkheden die belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een BV of een samenwerkingsverband. Tevens wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de ontvanger van de belastingdienst heeft, maar worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de invorderingswet nader behandeld. De nadruk wordt gelegd op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende “meldingsregeling”. Voorts zal de docent ingaan op de vraag wat bestuurders kunnen doen om de kans op aansprakelijkheid te beperken en op de procedurele behandeling van aansprakelijkheidszaken. Aan de orde komt tevens de aansprakelijkheid bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden die de belastingdienst heeft om bestuurders en leidinggevende aansprakelijk te houden en kan men daarover in algemene zin adviseren. Men heeft dan ook voldoende kennis om over dergelijke zaken een procedure op te starten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.