Universiteit Leiden

nl en

Dirk Visser over auteursrecht en platformaansprakelijkheid YouTube

In een column in Mr. Online gaat hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Dirk Visser in op wat YouTube doet of zou moeten doen om op geloofwaardige en doeltreffende wijze inbreuken op het auteursrecht op dit platform tegen te gaan.

Dirk Visser

'Iedere exploitant van een internetplatform die "weet of behoort te weten dat beschermde content in het algemeen via zijn platform door gebruikers ervan illegaal beschikbaar voor het publiek wordt gesteld” moet “de passende technische maatregelen” treffen “die van een normaal behoedzame marktdeelnemer in zijn situatie kunnen worden verwacht om op geloofwaardige en doeltreffende wijze inbreuken op het auteursrecht op dit platform tegen te gaan”', schrijft Visser.

'Dit blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube & Cyando), in twee gevoegde zaken van een componist tegen YouTube en van uitgever Elsevier tegen de aanbieder van het opslag- en deelplatform ‘Uploaded’. Dat roept de vraag op wat die ‘passende technische maatregelen’ zijn. Daarover merkt het Hof op dat YouTube “verschillende technische voorzieningen [heeft] getroffen om inbreuken op het auteursrecht op haar platform te voorkomen en te beëindigen, zoals met name een meldknop en een speciale alarmprocedure om illegale content te signaleren en te doen verwijderen, alsook een programma om content te controleren en software voor contentherkenning om dergelijke content gemakkelijker te identificeren en te detecteren. Aldus blijkt dat deze exploitant technische voorzieningen heeft getroffen om inbreuken op het auteursrecht op zijn platform op een geloofwaardige en doeltreffende wijze tegen te gaan” (punt 94).'

Lees de gehele column in Mr. Online.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.