Universiteit Leiden

nl en

Financiële ontwikkelingen van de faculteit

31 januari 2024

Wellicht heb je al gehoord dat de financiële vooruitzichten van de faculteit na een aantal jaren van groei vanaf 2024 een stuk minder positief zijn. Waar het op neer komt, is dat we vanaf 2024 jaarlijks een begrotingstekort hebben van enkele miljoenen euro. Dit betekent dat er maatregelen nodig zijn om de kosten en baten van de faculteit weer in evenwicht te brengen. Dit begint met het gezamenlijk maken van keuzes over wat we wel en niet (meer) kunnen doen de komende jaren.

Hieronder vertellen we meer over het waarom van het begrotingstekort, wat dit betekent voor onze faculteit en wat we hieraan gaan doen.

Wat is de oorzaak van het begrotingstekort?
In de afgelopen twee collegejaren zijn er fors minder studiepunten gerealiseerd dan in de jaren daarvoor. Deels is dit een correctie van de ongewoon hoge instroom aan studenten die we tijdens de coronaperiode zagen. Maar ook ten opzichte van de jaren voor de pandemie is er een daling. De tussentijdse uitstroom van studenten uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is toegenomen en de studenten die blijven, halen jaarlijks gemiddeld minder studiepunten dan tijdens en voor de pandemie.

De universitaire bijdrage, de bedragen voor onderwijs en onderzoek die de faculteit ontvangt vanuit de rijksoverheid, hangt nauw samen met het aantal gerealiseerde studiepunten en behaalde diploma’s. Door de daling in onderwijsresultaten valt het beschikbare budget voor 2024 circa vijf miljoen lager uit dan verwacht en zien we voor 2025 nog geen tekenen van herstel.

Wat betekent dit voor de faculteit?
De reserve van het faculteitsbestuur, opgebouwd in de jaren van groei, wordt dit jaar ingezet om het grootste deel van het tekort  in 2024 op te vangen. Dat geeft de faculteit ruimte om zorgvuldig na te denken over de te nemen maatregelen. Het is zaak om die zo uit te rollen dat met zo min mogelijk negatieve impact, de kosten en baten vanaf 2025 weer met elkaar in evenwicht zijn.

Dit willen we doen door de kosten die we als faculteit maken voor onderwijs, onderzoek en organisatie structureel omlaag te brengen en tegelijkertijd onze inkomsten te vergroten door de onderwijsresultaten te verbeteren.

Wat gaan we nu op korte termijn doen?
We zijn bezig een grondige analyse te maken van een aantal kengetallen die inzicht geven in hoe er (meer) sturing op de financiën (kosten en baten) mogelijk is. Dit geeft ons inzicht waar bezuinigingen gerealiseerd moeten worden en waar nieuwe inkomsten mogelijk zijn. Daarnaast onderzoeken we hoe baten als stimuleringsbeurzen en kwaliteitsmiddelen zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden om het effect van eventuele maatregelen te verzachten. In de komende maanden worden de opties doorgerekend en de effecten afgewogen zodat er een keuze kan worden gemaakt door het faculteitsbestuur in overleg met de wetenschappelijke directeuren, afdelingsvoorzitters en stafhoofden. Hierbij speelt werkdruk en het welzijn van de medewerkers in het algemeen een grote rol in het stellen van de prioriteiten.

Wat kunnen we doen om het tij te keren?
Naast een onderzoek naar kostenbesparende maatregelen en naar hoe we de verschillende geldstromen zo effectief mogelijk in kunnen zetten, zijn we bezig om het studiesucces van onze studenten structureel te verbeteren. Binnen de Kernvisie Bachelor zijn al veel ideeën en maatregelen gegenereerd die tot deze verbeteringen moeten leiden.

Kernvisie Bachelor
De maatregelen die volgen uit de Kernvisie Bachelor gaan in collegejaar 2025/2026 van start, en het effect van het hele Kernvisiecurriculum zal daarom pas in begroting 2027 merkbaar worden. Met het oog op de huidige financiële situatie wordt nu onderzocht welke maatregelen al in 2024 ingezet kunnen worden om op korte termijn effectief te zijn.

Tenslotte
Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust aan Gertjan Boshuizen, directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Hoewel het geen gemakkelijke taak is om uit dit financiële zwaar weer te komen, hebben we als bestuur alle vertrouwen dat we gezamenlijk de belangrijke stappen kunnen zetten om onze financiële positie te verbeteren. Hierbij zien wij werkdruk en de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek als belangrijke pijlers in dit proces. We houden je op de hoogte van de vervolgstappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.