Universiteit Leiden

nl en

Vormgevingseisen proefschrift

Een proefschrift moet qua vormgeving aan bepaalde eisen voldoen. Ook zijn er speciale regels als het proefschrift met meerdere personen is geschreven, of als er een handelseditie zal verschijnen.

Bij elk proefschrift geldt dat er voldoende exemplaren beschikbaar moeten zijn, in een makkelijk leesbare vorm.

Bundeling van artikelen als proefschrift

Bij het overdrukken moeten de artikelen hetzelfde formaat hebben. Dat betekent dat de artikelen soms vergroot of verkleind moeten worden. Het proefschrift moet zo gebundeld worden, dat het geheel het karakter heeft van een ingenaaid, gebrocheerd of ingebonden boek.

Handelseditie

Er kan alleen een handelseditie van een proefschrift verschijnen als

 • de uitgave plaatsvindt nadat de promotiecommissie heeft besloten dat de promovendus daadwerkelijk mag promoveren.
 • de handelseditie die wordt gebruikt als proefschrift voor de afdracht aan de pedel een ingebonden titelblad heeft. Zie voor verdere eisen het promotiereglement.

Publiceren

Het is toegestaan en soms een vereiste dat een deel van het proefschrift als artikel wordt gepubliceerd in een (inter)nationaal wetenschappelijk tijdschrift voordat de verdediging van het proefschrift heeft plaatsgevonden. De publicatie moet in het manuscript worden vermeld. 

Meerdere auteurs

 • Een proefschrift kan bestaan uit een bundeling van eerder gepubliceerde artikelen waarvan de promovendus niet de enige auteur is.
 • Ook kan het bestaan uit een bundeling van ter publicatie aangeboden artikelen.

Als je dergelijke artikelen opneemt in het proefschrift, worden zij opnieuw uitgegeven. Je moet dan letten op de auteursrechten van de andere auteursrechthebbende(n). 

Gezamenlijk proefschrift

Heb je met anderen een gezamenlijk proefschrift geschreven, dan geldt dat iedere promovendus het proefschrift  aanbiedt met een eigen titelblad en curriculum vitae en het benodigde aantal eigen stellingen. Op de achterzijde van elk titelblad kun je vermelden dat het gaat om een gezamenlijk onderzoek van twee promovendi, waarvan het resultaat heeft geleid tot een gezamenlijk proefschrift.

Eisen voor het titelblad

Het uiterlijk van het titelblad is gereguleerd. Let erop dat je het titelblad niet laat drukken voordat het namens de rector magnificus door de pedel en de decaan is goedgekeurd.

Eisen voor het niet-wetenschappelijke gedeelte

Je mag het niet-wetenschappelijke gedeelte van het proefschrift pas vermenigvuldigen, als de decaan van de faculteit zijn akkoord heeft gegeven. Het niet-wetenschappelijke gedeelte bestaat uit:

 • titelblad (voor- en ommezijde)
 • voor- en/of nawoord(en)
 • acknowledgment(s)
 • (eventuele) opdracht
 • (eventueel) citaat/motto
 • inhoudsopgave
 • curriculum vitae
 • stellingen
 • samenvatting
 • omslag
 • voor- en achterzijde van het dissertatie-exemplaar en daarvan zowel de binnen- als de buitenkant

Publiceren in de Meijers-reeks

Het E.M. Meijers Instituut kent een eigen boekenreeks waarin onder andere de facultaire proefschriften verschijnen, maar ook de boeken naar aanleiding van congressen en symposia.

Procedure

De keuze van de uitgever/drukker is aan de auteur of redactie. Voor editing (het opmaken van een publicatie) en lay-outing heeft het E.M. Meijers Instituut afspraken gemaakt met enkele gespecialiseerde bedrijven. 

Voor het lay-outen van een proefschrift wordt geadviseerd om terug te rekenen vanaf het moment dat het boek dient te verschijnen. Dit is met name van belang voor promovendi voor wie de promotiedatum vaststaat. Voor een proefschrift wordt een periode van 16 weken aangehouden. De procedure en planning is te vinden in de auteursinstructie

De omvang van het proefschrift bedraagt in beginsel ten hoogste 100.000 woorden (incl. voetnoten maar zonder het niet-wetenschappelijk gedeelte). De decaan kan namens het College voor Promoties, op schriftelijk verzoek van de promotor, overschrijding van deze limiet toestaan.

Auteursinstructie Meijers-reeks

In de auteursinstructie treft u praktische aanwijzingen voor de aanlevering van het tekstdocument, tabellen en afbeeldingen en richtlijnen voor het schrijven van tekst, noten en de lijst van aangehaalde literatuur aan. Deze instructie sluit aan op de Leidraad voor juridische auteurs (Deventer: Kluwer 2019). Daarnaast bevat de instructie informatie over het productieproces vanaf het moment dat het definitieve manuscript gereed is. 

Promoveren op artikelen

Meestal heeft het proefschrift de vorm van een boek maar soms bestaat het ook uit artikelen. Meer informatie over deze vorm van publiceren is te vinden in de notitie over promoveren op artikelen.

Financiële regelingen

Er is een aantal vergoedingsregelingen voor promovendi.

Informatie

Met vragen of het aanmelden van een publicatie in de Meijers-reeks kan een mail gestuurd worden Esmé ten Donkelaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.