Universiteit Leiden

nl en

Vormgevingseisen proefschrift

Een proefschrift moet qua vormgeving aan bepaalde eisen voldoen. Ook zijn er speciale regels als het proefschrift met meerdere personen is geschreven, of als er een handelseditie zal verschijnen.

Bij elk proefschrift geldt dat er voldoende exemplaren beschikbaar moeten zijn, in een makkelijk leesbare vorm.

Bundeling van artikelen als proefschrift

Bij het overdrukken moeten de artikelen hetzelfde formaat hebben. Dat betekent dat de artikelen soms vergroot of verkleind moeten worden. Het proefschrift moet zo gebundeld worden, dat het geheel het karakter heeft van een ingenaaid, gebrocheerd of ingebonden boek.

Handelseditie

Er kan alleen een handelseditie van een proefschrift verschijnen als

 • de uitgave plaatsvindt nadat de promotiecommissie heeft besloten dat de promovendus daadwerkelijk mag promoveren.
 • de handelseditie die wordt gebruikt als proefschrift voor de afdracht aan de pedel een ingebonden titelblad heeft. Zie voor verdere eisen het promotiereglement.

Publiceren

Het is toegestaan en soms een vereiste dat een deel van het proefschrift als artikel wordt gepubliceerd in een (inter)nationaal wetenschappelijk tijdschrift voordat de verdediging van het proefschrift heeft plaatsgevonden. De publicatie moet in het manuscript worden vermeld. 

Meerdere auteurs

 • Een proefschrift kan bestaan uit een bundeling van eerder gepubliceerde artikelen waarvan de promovendus niet de enige auteur is.
 • Ook kan het bestaan uit een bundeling van ter publicatie aangeboden artikelen.

Als je dergelijke artikelen opneemt in het proefschrift, worden zij opnieuw uitgegeven. Je moet dan letten op de auteursrechten van de andere auteursrechthebbende(n). 

Gezamenlijk proefschrift

Heb je met anderen een gezamenlijk proefschrift geschreven, dan geldt dat iedere promovendus het proefschrift  aanbiedt met een eigen titelblad en curriculum vitae en het benodigde aantal eigen stellingen. Op de achterzijde van elk titelblad kun je vermelden dat het gaat om een gezamenlijk onderzoek van twee promovendi, waarvan het resultaat heeft geleid tot een gezamenlijk proefschrift.

Eisen voor het titelblad

Het uiterlijk van het titelblad is gereguleerd. Let erop dat je het titelblad niet laat drukken voordat het namens de rector magnificus door de pedel en de decaan is goedgekeurd.

Eisen voor het niet-wetenschappelijke gedeelte

Je mag het niet-wetenschappelijke gedeelte van het proefschrift pas vermenigvuldigen, als de decaan van de faculteit zijn akkoord heeft gegeven. Het niet-wetenschappelijke gedeelte bestaat uit:

 • titelblad (voor- en ommezijde)
 • voor- en/of nawoord(en)
 • acknowledgment(s)
 • (eventuele) opdracht
 • (eventueel) citaat/motto
 • inhoudsopgave
 • curriculum vitae
 • stellingen
 • samenvatting
 • omslag
 • voor- en achterzijde van het dissertatie-exemplaar en daarvan zowel de binnen- als de buitenkant

De promotiecommissie

De promotiecommissie telt minimaal vier leden, onder wie de voorzitter (de decaan of diens plaatsvervanger) en de secretaris van de commissie. De meerderheid van de leden van de commissie zijn hoogleraren. Minimaal twee leden van de commissie dienen niet betrokken te zijn bij de praktische totstandkoming van het proefschrift en minimaal twee leden van de commissie dienen niet benoemd te zijn bij de faculteit. De norm is dat de commissie tenminste één mannelijk en tenminste één vrouwelijk lid telt (zie Promotiereglement, hoofdstuk 4).

Niet-wetenschappelijke onderdelen en stellingen

Het niet-wetenschappelijke deel van het proefschrift omvat: 

 1. titelblad (voor- en ommezijde) 
 2. voorwoord en/of nawoord(en) 
 3. dank/acknowledgement (max. 400 woorden) 
 4. (eventuele) opdracht 
 5. (eventueel) citaat/motto 
 6. inhoudsopgave 
 7. curriculum vitae 
  • datum en plaats van geboorte 
  • naam van de school en jaar van afstuderen 
  • (mogelijke) extra kwalificaties 
  • details over professionele carrière 
  • instituut voor promotieonderzoek 
 8. stellingen 
 9. samenvatting 
 10. omslag 
 11. voor- en achterzijde van het dissertatie-exemplaar en daarvan zowel de binnen- als de buitenkant 

Klik op het tabblad Algemeen voor meer informatie. 

Houd er rekening mee dat het dankwoord in vrij formele taal moeten worden geschreven en beperkt moeten blijven tot degenen die betrokken zijn bij het samenstellen en uitvoeren van het promotieonderzoek en de lay-out van het manuscript. Enige dank aan de (co-)promotoren moet worden beperkt tot maximaal twee zinnen per persoon. De overige leden van de promotiecommissie dienen niet te worden bedankt binnen het proefschrift, behalve voor de normale wijze waarop erkenning wordt gegeven aan wetenschappelijke publicaties. U mag familie en vrienden noemen. De lengte moet worden beperkt tot anderhalve afgedrukte pagina. 

Dit document geeft een voorbeeld voor het ontwerp van de niet-wetenschappelijke onderdelen.

Dit document geeft voorbeelden van FGGA stellingen.

De oppositiecommissie

De oppositiecommissie bestaat uit de voorzitter (de rector magnificus of diens plaatsvervanger) en tenminste vier andere leden. Het bestaat uit de leden van de promotiecommissie en ook uit hoogleraren of gepromoveerde deskundigen. De meerderheid van de commissieleden dient hoogleraar te zijn en daarnaast dient de meerderheid van de commissieleden benoemd te zijn aan de Universiteit Leiden. De norm is dat de commissie tenminste één mannelijk en één vrouwelijk lid telt (zie Promotiereglement, art. 24).

Publicatie

Promovendi ontvangen een financiële vergoeding van € 500,- voor de drukkosten van het proefschrift. Deze vergoeding wordt betaald door de Universiteitsbibliotheek (UBL). Zie voor meer informatie de website van de Universiteitsbibliotheek.

U kunt uw proefschrift via elke uitgeverij publiceren. De Universiteit Leiden heeft een eigen uitgeverij: Leiden University Press.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.