Universiteit Leiden

nl en

Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel

De Universiteit Leiden wil de beste wetenschappers naar Leiden trekken. Welke eisen stelt de universiteit aan nieuwe wetenschappelijke medewerkers? Waaraan moet u voldoen voor een academische loopbaan? Lees hier meer over het loopbaanbeleid voor het wetenschappelijk personeel.

PhD als basis voor een academische carrière

Een doctoraat is nodig om een volgende stap in uw loopbaan te maken, of het nu gaat om een functie als docent, hoofddocent of hoogleraar. In geval van een contract voor bepaalde tijd als docent, kan een faculteit afwijken van dit principe. Voor andere uitzonderingen is toestemming van het College van Bestuur nodig.

Ervaring: binnen of buiten de academische wereld

Voor een dienstverband moet u ook ervaring buiten de Universiteit Leiden hebben opgedaan. Dit kan  academische ervaring zijn op een andere universiteit of praktische ervaring buiten de academische wereld.

Prestaties gedurende de loopbaan

Eenmaal per jaar krijgen alle medewerkers een Resultaat & Ontwikkeling gesprek (R&O-gesprek). Prestaties en ontwikkeling in het afgelopen jaar worden opgenomen in een beoordeling, net als overeenkomsten voor de komende periode.

Een R&O-gesprek is een voorwaarde voor het verlenen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een promotie en bijzondere beloningen, zoals extra periodieke salarisverhogingen en bonussen. De prestaties moeten in deze gevallen voldoen aan de functie-eisen.

Vlootschouw

Welke ontwikkeling van het personeel is gewenst met het oog op de strategie? Welke medewerkers komen in aanmerking voor bevordering en wie kan in de toekomst een bestuurlijke functie vervullen? Dat zijn voorbeelden van vragen die aan de orde komen tijdens de jaarlijkse Vlootschouw, een verkennend gesprek dat de decaan van een faculteit voert met de wetenschappelijk directeuren van de verschillende instituten en een P&O-adviseur over de personele ontwikkelingen.

Het faculteitsbestuur bespreekt de uitkomst van deze gesprekken ook met het College van Bestuur. Het gaat dan om de strategische ontwikkelingen en keuzes, nieuwe leerstoelen, aanstaande hoogleraarsbenoemingen en bestuurlijke posities.
Lees meer over de Vlootschouw.

Onderwijsbevoegdheid

Alle medewerkers van de universiteit met een rol in het onderwijs moeten een of meer onderwijsbevoegdheden hebben.

Promovendi en wetenschappelijke medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben voor 0,5 fte, moeten een basiscursus didactische vaardigheden volgen.

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is verplicht voor alle hoogleraren, senior docenten, lectoren en docenten met een dienstverband van ten minste 1 jaar en voor ten minste 0,5 fte.

De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een kwalificatie voor medewerkers die op een hoger niveau willen werken aan ontwikkeling en innovatie in het onderwijs.

Genderdiversiteit

Om nog meer talent naar de Universiteit Leiden te trekken, streven we naar genderdiversiteit tot op het hoogste niveau. In werving- en selectieprocedures wordt dan ook speciaal gelet op sollicitaties van mensen die ondervertegenwoordigd zijn binnen in een functiegroep.

Meer weten?

Meer informatie over werving, selectie en begeleiding van wetenschappelijke medewerkers door de Universiteit Leiden vindt u in de richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel.

Richtlijn voor plaatsing en bevordering van Docenten, Universitair Docenten en Onderzoekers

In onderstaande documenten vindt u informatie over de criteria voor plaatsing en bevordering van Universitair Docenten, Docenten en Onderzoekers, zoals deze gehanteerd worden binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Benoeming en bevordering Unversitair Hoofd Docent

Hier vindt u informatie over de procedure en criteria voor benoeming en bevordering van Universitair Hoofddocenten, binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Procedure

De procedure om voor een UHD-schap in aanmerking te komen is als volgt:

  1. De WD van het instituut levert het voorstel voor de voordracht aan bij P&O zodat samen met FEZ een personeeltechnisch en financieel advies bij de voordracht kan worden opgesteld;
  2. P&O dient de voordracht van de WD van het instituut samen met het door P&O en FEZ opgestelde advies in bij het FB;
  3. Op grond van deze voordracht besluit het FB om de procedure al dan niet te vervolgen;
  4. De WD van het instituut en de medewerker worden door het FB over deze beslissing geïnformeerd;
  5. Als de procedure wordt vervolgd vraagt het FB aan de facultaire wetenschapscommissie advies;
  6. De wetenschapscommissie krijgt de beschikking over het dossier inzake de kandidaat, ontvangt deze op gesprek en wint ook verdere informatie in, onder andere bij op te geven (inter)nationale referenten;
  7. De commissie brengt, op grond van de informatie, advies uit aan het FB;
  8. Het FB neemt een beslissing;
  9. De WD van het instituut en de medewerker worden door het FB over deze beslissing geïnformeerd.

In onderstaand document wordt nader ingegaan op de procedure en de criteria voor benoeming tot UHD en bevordering van UHD2 naar UHD 1, zoals vastgesteld door het Faculteitsbestuur op 15 november 2016.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.