Universiteit Leiden

nl en

Zwanger aan het werk

Zwanger? Als werkgever doen wij er alles aan om uw gezondheid en die van uw kindje zo goed mogelijk te beschermen. Zowel tijdens de zwangerschap als de periode van borstvoeding.

Zwangerschap melden

U bepaalt zelf wanneer u aan uw leidinggevende vertelt dat u zwanger bent. Wettelijk gezien bent u verplicht om dit uiterlijk drie weken voor u met zwangerschapsverlof wilt gaan te melden. Bekijk hoe u meldt dat u zwanger bent >>

Werken tijdens uw zwangerschap

Als u zwanger aan het werk bent, mag u extra pauzes nemen. Deze pauzes mogen bij elkaar opgeteld niet langer duren dan 1/8 deel van uw werktijd. Wij hopen natuurlijk dat uw zwangerschap voorspoedig verloopt. Mocht dit echter niet zo zijn, neem dan contact op met uw leidinggevende en eventueel de bedrijfsarts. We kunnen dan kijken hoe we uw werkzaamheden kunnen aanpassen, zodat u veilig en gezond kan blijven werken zonder negatieve impact op uw zwangerschap.

Voor het bezoek aan een verloskundige of arts vanwege uw zwangerschap hoeft u geen verlof op te nemen. Meld uw afwezigheid wel even aan uw leidinggevende.

Zwanger en werken met gevaarlijke stoffen

Bent u zwanger en heeft u in uw dagelijkse werkzaamheden te maken met gevaarlijke stoffen of materialen zoals chemicaliën, straling of gevaarlijke agentia? Dan gelden er mogelijk aanvullende regels waar u zich aan moet houden om uw ongeboren kind te beschermen.

Ziekte tijdens zwangerschap

Als u ziek wordt door klachten gerelateerd aan uw zwangerschap of bevalling, meldt u dit dan uiterlijk binnen drie werkdagen aan uw afdeling P&O. Wanneer wij uw zwangerschapsgerelateerde ziekmelding te laat aan het UWV doorgeven, legt het UWV een boete op. 

Zwangerschapsverlof

Als werknemer van de Universiteit Leiden heeft u recht op zwangerschapsverlof. U mag uw verlof vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum laten ingaan. Bent u zwanger van een meerling? Dan mag u het verlof acht tot tien weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in laten gaan. Lees meer over zwangerschapsverlof >>

Uw partner is zwanger

Is uw partner zwanger? Dan heeft u recht op verschillende vormen van verlof rond de geboorte van uw kind. Lees welk verlof u op kunt nemen >>

Zwanger aan het werk

Ben je zwanger, wil je zwanger worden, of heb je een kinderwens? Of heb je een zwangere medewerkster?
Zeker in een laboratoriumomgeving zijn er andere risico's dan in het gewone leven. Sommige risico's zijn in de allereerste kwetsbare weken van de zwangerschap al aanwezig. Daarom moet in een zo vroeg mogelijk stadium uitgezocht worden welke soort werkzaamheden nog wel en beter niet gedaan kunnen worden om gezondheid en vruchtbaarheid van de zwangere medewerkster en haar toekomstige kind niet in gevaar te brengen.

Met de informatie op deze pagina kan een zwangere bepalen of zij de zwangerschap beter snel aan haar leidinggevende kan vertellen, zodat beschermende maatregelen getroffen kunnen worden. Leidinggevenden kunnen hier informatie vinden over hun taken bij zwangerschap en de eventuele extra te treffen voorzorgen voor zwangeren. Eén van de AMD-medewerkers of de bedrijfsarts kan daarbij altijd vertrouwelijk adviseren.

In de Arbowet staan wettelijke bepalingen die van kracht zijn bij zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Het doen van experimenteel onderzoek kan echter ook nieuwe risico's met zich meebrengen. Omdat onderzoek uniek is, zijn mogelijke nieuwe gevaren nog niet of onvoldoende bekend, onderzocht of bewezen. De onderzoeker moet dus in een aantal gevallen zelf de schadelijkheid van zijn experimenten proberen in te schatten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de synthese van nieuwe verbindingen waarvan de schadelijke eigenschappen nog niet bekend zijn. Ook over eventuele schadelijke effecten van verschillende soorten elektromagnetische straling op de ontwikkeling van de vrucht is nog geen eenduidige informatie beschikbaar. Het overzicht van risico’s hoeft dus niet compleet te zijn. Bij twijfel geldt: uit voorzorg niet doen.

Het streven moet altijd zijn om de zwangere haar eigen werk te laten blijven doen. Is dit niet mogelijk, dan krijgt zij vrijstelling van bepaalde taken. Is ook dat onmogelijk, dan krijgt zij vervangend werk aangeboden of wordt geheel vrijgesteld van werk.

In de Arbowet is opgenomen, dat de werkgever (leidinggevende) binnen 2 weken na bekendmaking van de zwangerschap de zwangere werkneemster moet voorlichten over de risico's van haar werkzaamheden op haar gezondheid en de zwangerschap, en moet vertellen welke (aanvullende) maatregelen er zijn of worden getroffen om deze risico's weg te nemen.
Vaak kan de zwangere vrijwel alle handelingen zelf blijven doen. Soms echter kunnen bepaalde activiteiten beter tijdelijk door een collega, analist of stagiair overgenomen worden of uitgesteld worden tot na de zwangerschap (en borstvoedingsperiode).

Of het wegnemen van risico's geheel mogelijk is, moet blijken uit de risicoinventarisatie. Omdat de onderzoekswerkzaamheden per persoon enorm verschillen, moet deze risicoinventarisatie na de zwangerschapsmelding voor alle werkzaamheden van de zwangere opgesteld worden. Ook moeten andere werkzaamheden en processen op de afdelingen waar zij werkt meegenomen worden in verband met mogelijk blootstellingsgevaar.
Dit kun je samen met je leidinggevende doen met behulp van de Checklist Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding W&N. In de toelichting op deze checklist staan de risico's, wettelijke verboden en maatregelen beschreven. In het zwangerenbeleid van de faculteit kun je nalezen hoe de procedure omtrent zwangerschap en werk is en wat de verantwoordelijkheden van zwangere en leidinggevende zijn bij zwangerschap.

De meeste zwangeren maken een afspraak met de AMD om samen de checklist te doorlopen. De AMD kan eventueel overige deskundigen als bedrijfsarts of arbeidshygiënist inschakelen, en koppelt de uitkomsten van de risicoinventarisatie indien gewenst terug aan de leidinggevende om eventuele maatregelen in gang te zetten. Natuurlijk kun je als zwangere deze checklist ook gebruiken om te bepalen of je in een heel vroeg stadium al je leidinggevende in kennis wilt stellen, bijvoorbeeld als je met ioniserende straling of CMR-stoffen werkt, zodat deze schadelijke werkzaamheden vermeden kunnen worden.

Bestanden

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.